ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) หมายถึง สินทรัพย์ทางการเงินชนิดหนึ่งที่มูลค่าของตัวเองขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นที่ เรียกว่า สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ตราสารอนุพันธ์มีหลายรูปแบบเช่น ในรูปแบบที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นการทำสัญญากันระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายที่ทำการตกลงกัน ณ วันนี้ เพื่อซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยมีการระบุประเภท จำนวน และเวลาส่งมอบสินค้ากัน ที่สำคัญคือตกลงราคากันไว้ ณ วันนี้ เพื่อนำมาใช้เป็นราคาที่ทำการซื้อขายเมื่อถึงเวลาที่ตกลงจะส่งมอบสินค้ากัน ในอนาคต โดยตราสารอนุพันธ์นั้นมีหลายประเภท แต่ที่มักซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ได้แก่ Futures และ Options

สินค้าในตลาดอนุพันธ์

ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดซื้อขายผลิตภัณฑ์ TFEX ได้แก่

ผู้ถือหุ้น

SET 50 Index Futures Option Sector Index Future Single Stock Future

ราคาทองคำ

10 Bath Gold Futures 50 Bath Gold Futures Silver Futures

อุตสาหกรรม

Brent Crude Oil Futures

เงินตรา

USD Futures

อัตราดอกเบี้ย

3M BI BOR Futures, 5Y GOV Bond Futures

การเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายล่วงหน้า TFEX

  • 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนา) 3 ชุด
  • 2. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่ต้องการให้ตัดบัญชี ATS (รับรองสําเนา) 1 ชุด
  • 3. สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย้ที่ต้องการให้ทํา SIPS (รับรองสําเนา) 1 ชุด
  • 4. สําเนาใบแจ้งรายการบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลังเฉลี่ย 3 เดือน ตามวงเงินที่ต้องการ ทั้งนี้ยอดเงินคงเหลือล่าสุดต้องไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท (รับรองสําเนา) 1 ชุด
  • 5. ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท (ส่งมาเป็นเงินสดหรืออากรแสตมป์ก็ได้)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปิดบัญชี