SCB FIRST TRAVEL INSURANCE

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางระหว่างประเทศ

**สิทธิประโยชน์นี้ใช้บริการได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 62**

คุ้มครองและดูแลทุกย่างก้าวของท่านตลอดการเดินทางระหว่างประเทศ เพียงชำระค่าโดยสารผ่านบัตรโดยสารแบบเต็มจำนวนผ่านบัตร SCB FIRST

 

1

วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ (ชดเชยเฉพาะกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในยานพาหนะสาธารณะ ที่ผู้ถือบัตรได้ชำระค่าโดยสารในฐานะของผู้โดยสารปกติเต็มจำนวนด้วยบัตร SCB FIRST)

20,000,000 บาท

2

ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยขณะเดินทางในต่างประเทศ (สำหรับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน)

สูงสุด 800,000 บาท/ครั้ง

3

การเดินทางล่าช้าของเครื่องบิน (ทุกๆ 4 ชั่วโมงละ 5,000 บาท) คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจำเป็นจากการล่าช้านั้น (ไม่รวมการล่าช้าที่จุดออกเดินทางอยู่ในประเทศไทย)

สูงสุด 20,000 บาท

4

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ทุกๆ 4 ชั่วโมงละ 5,000 บาท) คุ้มครองค่าใช้จ่ายการจากซื้อเสื้อผ้า และของใช้ที่จำเป็น และมีเหตุผล (กรณีกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง)

สูงสุด 20,000 บาท

5

การสูญหายของกระเป๋าเดินทางซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการขนส่งกระเป๋าเดินทางของผู้ขนส่งหรือพนักงานในโรงแรม คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริงที่ใช้เพื่อซื้อเสื้อผ้า และของใช้ที่จำเป็นและมีเหตุผลภายใน 5 วัน นับจากวันที่กระเป๋าสูญหาย

สูงสุด 50,000 บาท (ไม่เกิน 5,000 บาท/ขึ้น/คู่/ชุด)

     

 


หมายเหตุ:

โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์จากเว็บไซต์ scbfirst.scb.co.th/privilege หรือติดต่อบมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-555-9007 (วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30-19.00 น./ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00-17.00 น.)

 

เงื่อนไข

  • • สิทธิประโยชน์นี้เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวน ผ่านบัตร SCB FIRST เท่านั้น
  • • การประกันภัยตามข้อ 1. จะมีผลคุ้มครองในขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือกำลังโดยสารในอากาศยานที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุก ผู้โดยสารและประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ยานพาหนะทางบกสาธารณะ หรือ ยานพาหนะทางน้ำสาธารณะในฐานะของผู้โดยสารที่เสียค่าโดยสารปกติของยานพาหนะใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้รับจ้างขนส่งคนโดยสารและมีตารางเส้นทางการเดินทางที่มีกำหนดแน่นอน ทั้งนี้จะต้องมิใช่ผู้ขับขี่ และ/หรือพนักงานประจำยานพาหนะนั้น ๆ และกรณีเดินทางโดยสายการบินพาณิชย์ ความคุ้มครองจะเริ่มจากจุดที่ออกพ้นประตูของตัวอาคารที่พักของสนามบินต้นทางและสิ้นสุด ณ จุดที่เดินทางถึงประตูของตัวอาคารที่พักผู้โดยสารของสนามบินปลายทางนั้น ๆ
  • • ความคุ้มครองข้อ 2.-5. จะเริ่มต้นเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทยและดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทยกรณีซื้อตั๋วเที่ยวไปและกลับ หรือ จะเริ่มต้นเมื่อออกเดินทางของเที่ยวนั้น ๆ และสิ้นสุดเมื่อลงจากเครื่องบินกรณีซื้อตั๋วเที่ยวเดียว
  • • การจ่ายวงเงินคุ้มครองใด ๆ นี้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ธนาคารได้ทำไว้กับบริษัทประกันภัย
  • • ผู้ถือบัตรมีหน้าที่ต้องจัดหา/จัดส่งเอกสารให้กับบริษัทประกันภัยในประกอบการพิจารณาเรียกร้องสินไหม

หมายเหตุ:

  • รับประกันภัยและให้ความคุ้มครองโดย บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
  • ความคุ้มครองข้อ 2.-5. ในการเรียกร้องสินไหมทดแทน ผู้ถือบัตรต้องมีใบเสร็จฉบับจริง รวมถึงเอกสารประกอบการฉบับจริงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบรับรองแพทย์, หนังสือรับรองจากสายการบิน
  • สำหรับข้อ 3.-4. เมื่อการเดินทางล่าช้าครบ 4 ชั่วโมงเต็ม บริษัทจะจ่ายสินไหมตามจริงโดยไม่เกิน 5,000 บาท และจ่ายตามจริงเพิ่มวงเงิน 5,000 บาท ทุก ๆ 4 ชั่วโมง ของการล่าช้าต่อมาโดยไม่เกิน 30,000 บาท