SCB FIRST TRAVEL INSURANCE

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางระหว่างประเทศ

**สิทธิประโยชน์นี้ใช้บริการได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 63**

    คุ้มครองและดูแลทุกย่างก้าวของท่านตลอดการเดินทางระหว่างประเทศ เพียงชำระค่าโดยสารผ่านบัตรโดยสารแบบเต็มจำนวนผ่านบัตร SCB FIRST

1. วงเงินการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศชดเชย เฉพาะการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุขณะที่กำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ใน

ก. อากาศยานที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

ข. ยานพาหนะทางบกสาธารณะ

ค. ยานพาหนะทางน้ำสาธารณะ

20,000,000 บาท

 

2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ขณะเดินทางอยู่ในต่างประเทศ (สูงสุดต่อครั้ง)

สูงสุด 800,000 บาท/ครั้ง

 

3. การเดินทางล่าช้าของเครื่องบิน คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจำเป็น จากการล่าช้านั้น สูงสุดต่อครั้ง

5,000 บาท ทุกๆ 4 ชั่วโมง สูงสุด 20,000 บาท

 

4. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้า (จ่ายตามจริง) สูงสุดต่อครั้ง

5,000 บาท ทุกๆ 4 ชั่วโมง สูงสุด 20,000 บาท

 

5. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการขนส่งกระเป๋าเดินทางของผู้ขนส่งหรือพนักงานโรงแรม คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริงเพื่อใช้ซื้อเสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็นและมีเหตุผล ภายใน 5 วัน นับจากวันที่กระเป๋าสูญหาย (สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น/คู่/ชุด)

สูงสุด 50,000 บาท (ไม่เกิน 5,000 บาท/ชิ้น/คู่/ชุด)

 

6. การซื้อสินค้า และชำระด้วยบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ (Purchase Protection) โดยจะคุ้มครองค่าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินหรือชดเชยเงินค่าเสียหายสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า จากสาเหตุ

• ไฟไหม้ และอุบัติเหตุ (ไม่รวมกรณีตกหล่น)

• ถูกลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยชัดเจน ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

 

สูงสุด 120,000 บาท/ครั้ง

(400,000 บาท/ปี)

 


หมายเหตุ:

ติดต่อติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เทเวศประกันภัยจำกัด โทร. 1291 (วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 19.00 น./เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 17.00 น.)

 

เงื่อนไข:

1. สิทธิประโยชน์นี้ เมื่อชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน ผ่านบัตร SCB First เท่านั้น

2. การประกันภัยตามข้อ 1 จะมีผลคุ้มครองจากอุบัติเหตุขณะที่กำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ยานพาหนะทางบกสาธารณะ หรือ ยานพาหนะทางน้ำสาธารณะ ในฐานะของผู้โดยสารที่เสียค่าโดยสารปกติของยานพาหนะใดๆ ที่ได้รับอนุญาตให้รับจ้างขนส่งคนโดยสารและมีตารางเส้นทางการเดินทางที่มีกำหนดแน่นอน ทั้งนี้จะต้องมิใช่ผู้ขับขี่และ/หรือพนักงานประจำยานพาหนะนั้นๆ และกรณีการเดินทางโดยสายการบินพาณิชย์ ความคุ้มครองจะเริ่มจากจุดที่ออกพ้นประตูของตัวอาคารที่พักของสนามบินต้นทางและสิ้นสุด ณ จุดที่เดินทางถึงประตูของตัวอาคารที่พักผู้โดยสารของสนามบินปลายทางนั้นๆ

3. ความคุ้มครองข้อ 2 - 6 จะเริ่มต้นเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทยและดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั้งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยภายในประเทศไทย กรณีซื้อตั๋วเที่ยวไปและกลับ หรือ จะเริ่มต้นเมื่อออกเดินทางของเที่ยวนั้น ๆ และสิ้นสุดเมื่อลงจากเครื่องบินกรณีซื้อตั๋วเที่ยวเดียว

4. การจ่ายวงเงินคุ้มครองใด ๆ นี้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ธนาคารได้ทำไว้กับบริษัทประกันภัย

5. ผู้ถือบัตรมีหน้าที่ต้องจัดหา/จัดส่งเอกสารให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อประกอบการพิจารณาเรียกร้องสินไหม 

หมายเหตุ:

1. รับประกันภัยและให้ความคุ้มครองโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด

2. ความคุ้มครองข้อ 2 - 6 ในการเรียกร้องสินไหมทดแทน ผู้ถือบัตรต้องมีใบเสร็จฉบับจริง รวมถึงเอกสารประกอบการฉบับจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองจากสายการบิน

3. สำหรับข้อ 3 - 4 เมื่อการเดินทางล่าช้าครบ 4 ชั่วโมงเต็ม บริษัท จะจ่ายสินไหมตามจริงโดยไม่เกิน 5,000 บาท และจ่ายตามจริง เพิ่มวงเงิน 5,000 บาททุกๆ 4 ชั่วโมง ของการล่าช้าต่อมาโดย ไม่เกิน 20,000 บาท