SCB FIRST TRAVEL INSURANCE : ประกันภัยการเดินทางในประเทศ และต่างประเทศ

คุ้มครองและดูแลทุกย่างก้าวของท่านตลอดการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ เพียงชำระค่าบัตรโดยสารผ่านบัตรเครดิต SCB FIRST

 

ประกันภัยการเดินทางในประเทศ

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ ขณะที่กำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

20,000,000 บาท

 

2. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บขณะเดินทางภายในประเทศ (จ่ายตามจริงสูงสุดต่อครั้ง)

500,000 บาท

 

3. ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ (จ่ายตามจริงสูงสุดต่อครั้ง)

50,000 บาท

 

4. การซื้อสินค้า และชำระด้วยบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ (Purchase Protection) โดยจะคุ้มครองค่า

ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินหรือชดเชยเงินค่าเสียหายสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ภายในระยะเวลา

30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า จากสาเหตุ

• ไฟไหม้ และอุบัติเหตุ (ไม่รวมกรณีตกหล่น)

• ถูกลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยชัดเจน ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์โดยมีความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 1,000 บาท หรือ 10% ของราคาซื้อต่อชิ้นแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

สูงสุด 120,000 บาท/ครั้ง

ไม่เกิน 400,000 บาท/ปี

 

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางในประเทศ

1. สิทธิประโยชน์นี้ เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวน ผ่านบัตร SCB FIRST เท่านั้น

2. กรณีผู้เอาประกันภัยชำระค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนแบบ One Way ผ่าน บัตร SCB First จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะข้อ 1 เท่านั้น

3. กรณีผู้เอาประกันภัยชำระค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนแบบ Round Trip ผ่าน บัตร SCB First จะได้รับความคุ้มครองข้อ 1 – 4

4. แผนประกันภัยดังกล่าวคุ้มครองแบบรายปี เพื่อคุ้มครองการเดินทาง

 

ข้อยกเว้นที่สำคัญประกันภัยการเดินทางในประเทศ สำหรับความคุ้มครองทุกข้อ ยกเว้น Purchase Protection

1. การก่อการร้าย

2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

3. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด

4. การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร

5. การรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การพักฟื้น การตรวจสุขภาพค่าตรวจรักษาใดที่มิได้เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

 

สำหรับความคุ้มครองเฉพาะข้อ Purchase Protection

1. สินค้าที่ซื้อมาเพื่อใช้ในกิจการค้า ประโยชน์ในการทำธุรกิจ หรือเพื่อนำมาขายต่อ

2. พืช หรือสัตว์ที่มีชีวิต

3. คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ หรือทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้

4. เงินสด หรือสิ่งมีค่าเทียบเท่าเงินสด เช็คเดินทาง ตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้

5. บริโภคภัณฑ์หรือหรือสินค้าบูดเน่าได้ เช่น อาหาร ยารักษาโรค น้ำมัน แก๊ส เป็นต้น

6. ยานพาหนะทุกชนิด ทั้งที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไม่ก็ตาม เช่น เรือ รถยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งยานพาหนะทุกชนิด

7. สินค้ามือสอง วัตถุโบราณ สินค้าผิดกฎหมาย

8. อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เช่น บ้าน ที่ดิน

9. อัญมณี นาฬิกา โลหะ และอัญมณีมีค่า ที่ผู้ถือบัตร SCB First นำไประหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นกรณีถือติดตัว และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยตัวของผู้ถือบัตร SCB FIRST หรือผู้ร่วมเดินทางที่ไปกับผู้ถือบัตร SCB FIRST

10. อุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ ขณะที่กำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ใน

ก. อากาศยานที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

ข. โดยสารยานพาหนะทางบกหรือทางน้ำ

20,000,000 บาท

 

2. ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บขณะเดินทางภายในประเทศ (จ่ายตามจริงสูงสุดต่อครั้ง)

800,000 บาท

 

3. การเดินทางล่าช้าของเครื่องบินคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจำเป็นจากการล่าช้านั้น (จ่ายตามจริงสูงสุดต่อครั้ง)  และไม่คุ้มครองกรณีจุดที่ออกเดินทางคือประเทศไทย

ทุกๆ 4 ชั่วโมงละ 5,000 บาท

สูงสุด 20,000 บาท

4. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้า (จ่ายตามจริงสูงสุดต่อครั้ง)

ทุกๆ 4 ชั่วโมงละ 5,000 บาท

สูงสุด 20,000 บาท

 

5. การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการขนส่งกระเป๋าเดินทางของผู้ขนส่งหรือพนักงานโรงแรม/คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจริงที่ใช้เพื่อซื้อเสื้อผ้า และของใช้ที่จำเป็นและมีเหตุผลภายใน 5 วัน นับจากวันที่กระเป๋าสูญหาย (สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อชิ้น/คู่/ชุด)

50,000 บาท

 

6. การซื้อสินค้า และชำระด้วยบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ (Purchase Protection) โดยจะคุ้มครองค่าซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทรัพย์สินหรือชดเชยเงินค่าเสียหายสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า จากสาเหตุ

• ไฟไหม้ และอุบัติเหตุ (ไม่รวมกรณีตกหล่น)

• ถูกลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยชัดเจน ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โดยมีความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 1,000 บาท หรือ 10% ของราคาซื้อต่อชิ้น แล้ว แต่จำนวนใดจะมากกว่า

สูงสุด 120,000 บาท/ครั้ง

ไม่เกิน 400,000 บาท/ปี


7. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จำกัดจำนวนเงินความรับผิดชอบของจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยขณะเดินทางอยู่ในต่างประเทศ
ต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 20%

 

เงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

1. สิทธิประโยชน์นี้ เมื่อชำระค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิต SCB FIRST เท่านั้น

2. กรณีผู้เอาประกันภัยชำระค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนแบบ One Way ผ่านบัตรเครดิต SCB FIRST จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะข้อ 1 เท่านั้น

3. กรณีผู้เอาประกันภัยชำระค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนแบบ Round Trip ผ่านบัตรเครดิต SCB FIRST จะได้รับความคุ้มครองข้อ 1 – 6

4. แผนประกันภัยดังกล่าวคุ้มครองแบบรายปี เพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้ง โดยคุ้มครองระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งไม่เกิน 90 วัน

 

ข้อยกเว้นที่สำคัญประกันภัยการเดินทางต่างประเทศสำหรับความคุ้มครองทุกข้อ ยกเว้น Purchase Protection

1. การก่อการร้าย

2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

3. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด

4. การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร

5. การรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การพักฟื้น การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที่มิได้เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย

 

สำหรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรค COVID-19 มีข้อกำหนดดังนี้

1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศ/คำสั่งของประเทศปลายทาง และสนามบินหรือสายการบินกำหนด

2. จำกัดจำนวนเงินความรับผิดต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ขณะเดินทางอยู่ในต่างประเทศ

 

สำหรับความคุ้มครองเฉพาะข้อ Purchase Protection

1. สินค้าที่ซื้อมาเพื่อใช้ในกิจการค้า ประโยชน์ในการทำธุรกิจหรือเพื่อนำมาขายต่อ

2. พืช หรือสัตว์ที่มีชีวิต

3. คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ หรือทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้

4. เงินสด หรือสิ่งมีค่าเทียบเท่าเงินสด เช็คเดินทาง ตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้

5. บริโภคภัณฑ์ หรือสินค้าที่บูดเน่าได้ เช่น อาหาร ยารักษาโรค น้ำมัน แก๊ส เป็นต้น

6. ยานพาหนะทุกชนิด ทั้งที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไม่ก็ตาม เช่น เรือ รถยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งยานพาหนะทุกชนิด

7. สินค้ามือสอง วัตถุโบราณ สินค้าผิดกฎหมาย

8. อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เช่น บ้าน ที่ดิน

9. อัญมณี นาฬิกา โลหะ และอัญมณีมีค่า ที่ผู้ถือบัตรเครดิต SCB FIRST นำไประหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้น กรณีถือติดตัวและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยตัวของ

ผู้ถือบัตรเครดิต SCB FIRST หรือผู้ร่วมเดินทางที่ไปกับผู้ถือบัตรเครดิต SCB FIRST

10. อุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 

 

1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1291 (วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-18.00 น./เสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.30-19.00 น.)

หรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://scb.co.th/content/media/personal-banking/cards/credit-cards/documents/2023/insurance-deves-th-2023.pdf