อัปเกรดชั้นบัตรโดยสารสายการบินสูงขึ้น 1 ระดับ

**สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567**

*สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต SCB First ที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต SCB First ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

ที่สุดเหนือทุกเอกสิทธิ์แห่งการเดินทางใดๆ กับสิทธิ์อัพเกรดชั้นบัตรโดยสารของการบินไทย สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับใน 43 เส้นทางบินในทวีปเอเชีย เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง

เดินทางชั้นประหยัด (Economy Class) สามารถอัพเกรดเพื่อใช้บริการชั้นธุรกิจ (Business Class) หรือเดินทางชั้นธุรกิจ (Business Class) สามารถอัพเกรดเพื่อใช้บริการชั้นหนึ่ง (First Class)

 

สำรองที่นั่งบัตรโดยสารผ่าน SCB Travel Service โทร. 02-777-6741

(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น.) 

 

เงื่อนไข:

1. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB First บัตรหลักเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

2. ธนาคารสงวนสิทธิ์การใช้สิทธิประโยชน์ของ SCB First สำหรับสมาชิกที่ยังคงยอดสินทรัพย์รวมกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนและยอดคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

3. สินทรัพย์กับธนาคาร หมายถึงยอดรวมในบัญชีเงินฝากและ/หรือค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปีที่ซื้อประกัน และ/หรือเงินลงทุนผ่านธนาคารในกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย์ เช่น กองทุน SSF/LTF/RMF, Term Fund เป็นต้น รวมถึงกองทุนภายใต้โครงการขายแบบเปิด (Open Architecture) ทั้งหมด และ/​หรือตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือ หุ้นกู้ที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ไม่นับรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์อื่นๆ )

4. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต SCB First ที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิต SCB First ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป

5. การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปจะไม่นับรวมยอดรายการดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม การซื้อกองทุนทุกประเภท ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตทุกบริษัท ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Linked (MCC 6211) ยอดชำระค่าภาษีอากร การประมูลทะเบียน การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Deejung Transfer) ยอดชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยอดใช้จ่ายดีจังแบ่งชำระรายเดือน ที่ยังมิได้ชำระ ยอดซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศและยอดใช้จ่ายที่มีการยกเลิก 

6. การใช้สิทธิ์จะถูกนับเมื่อทำการชำระเงินและออกบัตรโดยสารแล้วเท่านั้น การจองเที่ยวบินแต่ยังไม่ได้ชำระเงินไม่ถือเป็นการใช้สิทธิ์

7. ให้สิทธิ์อัปเกรดบัตรโดยสาร 1 ใบ (ไป-กลับ 1 รอบ)/รอบปีปฏิทิน (นับจากวันอนุมัติบัตร)

8. สำรองที่นั่งบัตรโดยสารและชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิต SCB First ผ่าน SCB Travel Service เท่านั้น

9. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

 

เงื่อนไขสำหรับสายการบินไทย 

1. การอัปเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น H/M/B เพื่ออัปเกรดเป็นชั้น J และการอัปเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารจากชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่ง ต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น J/D เพื่ออัปเกรดเป็นชั้น P เท่านั้น

2. เงื่อนไขของบัตรโดยสารเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทการบินไทยฯ

3. สิทธิ์การอัปเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารนี้ สำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ จากกรุงเทพฯ ไปยัง 43 เส้นทางบินในทวีป เอเชีย โดยจำกัดระยะทางสูงสุด 3,600 ไมล์/เที่ยว และสงวนสิทธิ์ยกเว้นการอัปเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบิน TG614

4. สามารถตรวจสอบข้อมูลเส้นทางบินและระยะทางได้ที่ตารางอัปเกรดชั้นโดยสารการบินไทย

https://www.thaiairways.com/th_TH/rop/Redeeming/Redeeming_Award_UpgradeAwards_onTHAI2.page?

5. สามารถใช้สิทธิ์อัปเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารได้ต่อเมื่อมีสถานะยืนยันการสำรองที่นั่งแล้วเท่านั้น

6. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรโดยสารจากรายการส่งเสริมการขายอื่น

7. สามารถใช้สิทธิ์อัปเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารได้ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 โดยต้องสำรองที่นั่งและออกเดินทางภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

8. กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด