บริการห้องรับรองพิเศษ Priority Pass Card ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลก จำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน

**สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567**

เอกสิทธิ์แห่งการเดินทางทั่วโลกดั่งคนพิเศษที่ให้ท่าน และผู้ติดตามอีก 1 ท่าน สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองของบัตร Priority Pass สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลกกว่า 1,200 แห่ง ที่พร้อมให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่คัดสรรมาเพื่อให้การเดินทางต่างประเทศของท่านสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

 

เงื่อนไข: 

1. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับสมาชิก SCB FIRST ประเภทบัตรหลัก (‘สมาชิก’) ที่เปิดใช้งานบัตรแล้ว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

2. ธนาคารสงวนสิทธิ์การใช้สิทธิประโยชน์ของ SCB FIRST สำหรับสมาชิกที่ยังคงยอดสินทรัพย์รวมกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนและยอดคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

3. สินทรัพย์กับธนาคาร หมายถึงยอดรวมในบัญชีเงินฝากและ/หรือค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปีที่ซื้อประกัน และ/หรือเงินลงทุนผ่านธนาคารในกองทุนรวม ภายใต้การบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย์ เช่น กองทุน SSF/LTF/RMF, Term Fund เป็นต้น รวมถึงกองทุนภายใต้โครงการขายแบบเปิด (Open Architecture) ทั้งหมด และ/หรือตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือ หุ้นกู้ที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ไม่นับรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์อื่นๆ )

4. สิทธิประโยชน์นี้ สำหรับผู้ถือบัตรหลัก และผู้ติดตามที่ร่วมเดินทางด้วยอีก 1 ท่าน/บัตร/ครั้ง/สนามบิน เฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการ ณ ห้องรับรองฯ ณ อาคารสนามบินภูมิภาคภายในประเทศไทย ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ Blue Ribbon Club Lounge อาคารภายในประเทศ Concourse A ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / The Coral Executive Lounge อาคาร 2 (ขาออกภายในประเทศ) ท่าอากาศยานดอนเมือง / Miracle Lounge อาคาร 2 (ขาออกภายในประเทศ) ท่าอากาศยานดอนเมือง / The Coral Executive Lounge อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย / Coral Beach (Coral Executive Lounge) อาคาร 1 (ขาออกภายในประเทศ) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต / Blue Ribbon Club Lounge อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย

5. การใช้บริการห้องรับรองของบัตร Priority Pass นี้ ไม่ครอบคลุมถึงการใช้บริการในห้องรับรองที่สนามบินภายในประเทศสำหรับเส้นทางบินในประเทศ หากต้องการใช้บริการดังกล่าว ผู้ถือบัตรจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในอัตราที่ธนาคารกำหนดไว้ข้างต้น

6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้บริการ ในอัตรา 1 ท่าน = 1 คะแนน + เงิน 1,050 บาท ในกรณีที่มีผู้ติดตามเกินจำนวนที่ธนาคารกำหนด โดยจะหักคะแนนและยอดเงินผ่านบัตรเครดิต SCB First

7. โปรดแสดงบัตร Priority Pass และ Boarding Pass ที่มีชื่อตรงกันที่ห้องรับรองพิเศษของบัตร Priority Pass ก่อนเข้าใช้ บริการ

8. บัตร Priority Pass มีอายุตามเดือน/ปี ที่ระบุไว้บนหน้าบัตร

9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้บริการ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.prioritypass.com หรือ ดาวน์โหลด Application: Priority Pass ได้ที่ Apple Store, Google Play Store, Blackberry App World

10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุบัตร เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่าง น้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการ

11. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด