บริการห้องรับรองพิเศษ Priority Pass Card ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลก

**สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562**

เอกสิทธิ์แห่งการเดินทางทั่วโลกดั่งคนพิเศษที่ให้ท่าน และผู้ติดตามอีก 1 ท่าน สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองของบัตร Priority Pass สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลกกว่า 1,200 แห่ง ที่พร้อมให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่คัดสรรมาเพื่อให้การเดินทางต่างประเทศของท่านสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

เงื่อนไข: 

• สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB FIRST บัตรหลัก (เฉพาะผู้ที่ได้ทำการเปิดบัตรแล้ว) ที่คงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปี และ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

• สิทธิประโยชน์นี้ สำหรับผู้ถือบัตรหลัก และผู้ติดตามที่ร่วมเดินทางด้วยอีก 1 ท่าน/บัตร/ครั้ง/สนามบิน เฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศเท่านั้น ไม่สามารถใช้บริการ ณ ห้องรับรองฯ ณ อาคารสนามบินภูมิภาคภายในประเทศไทย

• การใช้บริการห้องรับรองของบัตร Priority Pass นี้ ไม่ครอบคลุมถึงการใช้บริการในห้องรับรองที่สนามบินภายในประเทศสำหรับเส้นทางบินในประเทศ หากต้องการใช้บริการดังกล่าว ผู้ถือบัตรจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในอัตราที่ธนาคารกำหนดไว้ข้างต้น

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้บริการ ในอัตรา 1 ท่าน = 1 คะเนน + เงิน 950 บาท ในกรณีที่มีผู้ติดตามเกินจำนวนที่ธนาคารกำหนด โดยจะหักคะแนนและยอดเงินผ่านบัตร SCB FIRST

• โปรดแสดงบัตร Priority Pass และ Boarding Pass ที่มีชื่อตรงกันที่ห้องรับรองพิเศษของบัตร Priority Pass ก่อนเข้าใช้บริการ

• บัตร Priority Pass มีอายุตามเดือน/ปี ที่ระบุไว้บนหน้าบัตร

• ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้บริการ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.prioritypass.com หรือ ดาวน์โหลด Application: Priority Pass ได้ที่ Apple Store, Google Play Store, Blackberry App World

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุบัตร เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยจพแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการ