ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

สินเชื่อบ้านสวัสดิการพนักงานองค์กร (Corporate Welfare Team)

 

BXXX_CWT_750x312px-2.jpg

 

more-info_button.png

 

[[tab-in-page]]

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2777 7777 กด 0 กด 3 และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
หรือทีมสวัสดิการพนักงานองค์กร (CWT)

รายชื่อทีมการตลาดสวัสดิการพนักงานองค์กร
           
1 นิสา โภคาปกรณ์ 081-835-4830 11. ณิรภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 081-308-1139
2 วรรณภรณ์ เติมประยูร 086-984-6463
12. นลินี อริณราช 089-812-6329
3 อนิลตา แก้วเชิด 085-123-7246
13. นภชนก เลาหแสงเจริญ 081-172-7973
4 รุ่งนภา เจริญศัตรารักษ์  089-812-9018 14. พันธิมน สุขทิพยาโรจน์ 089-812-6454
5 ขวัญจิตต์ สร้อยทอง  089-779-1272 15. กรกฎ บริสุทธิ์สวัสดิ์ 089-892-1686
6 เบญญากรณ์  ไนยทอง  081-838-1605 16. กวินทิพย์ ถนัดวาณิชย์กุล 081-838-1601
7 สาริกา ใต้เมืองปาก 085-480-4525 17. ภัทรวดี เทศโหมด 083-892-2999
8 จุไรพร ภมรสูตร 089-812-5615 18. สุพิชญานันท์ โพธิ์ทอง 089-812-7280
9 อัญวีณ์ เลิศฤดีกุลวัฒน์ 081-733-5439 19. ปาริชาติ จุลิมาศาสตร์ 081-734-2264
10. อรพรรณ อาศรมเงิน 089-812-5816 20. พิชาญสิทธิ์ วิไลปรมาศ 081-257-4829
      21. อุมารินทร์ อินทเทพ 090-198-4067

 

client-cwt.jpg