ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

สินเชื่อบ้านสวัสดิการพนักงานองค์กร (Corporate Welfare Team)

 

BXXX_CWT_750x312px-2.jpg

 

more-info_button.png

 

[[tab-in-page]]

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2777 7777 กด 0 กด 3 และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ
หรือทีมสวัสดิการพนักงานองค์กร (CWT)

รายชื่อทีมการตลาดสวัสดิการพนักงานองค์กร
1 นิสา โภคาปกรณ์ 081-835-4830 9 ภัทรวดี เทศโหมด 083-892-2999
2 วิวัฒน์วงศ์ พรหมโยธิน 081-840-5805
10 นลินี อริณราช 089-812-6329
3 รุ่งนภา เจริญศัตรารักษ์ 089-812-9018
11 ณิรภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 081-308-1139
4 วรรณภรณ์ เติมประยูร 086-984-6463
12 อรพรรณ อาศรมเงิน 089-812-5816
5 สาริกา ใต้เมืองปาก 085-480-4525
13 นภชนก เลาหแสงเจริญ 081-172-7973
6 จุไรพร ภมรสูตร 089-812-5615
14 พันธิมน สุขทิพยาโรจน์ 089-812-6454
7 อัญวีณ์ เลิศฤดีกุลวัฒน์ 081-733-5439
15 กรกฎ บริสุทธิ์สวัสดิ์ 089-892-1686
8 กวินทิพย์  ถนัดวาณิชย์กุล 081-838-1601
     

 

client-cwt.jpg