SCB Bankrate

สกุลเงินขายซื้อ
USD33.1132.41
HKD4.364.11
JPY28.9127.35
EUR41.2440.03
CNY5.624.89
ประเภทเงินฝากอัตรา %
Saving0.87
Current0.00
Fixed12Months<10m2.75
Fixed12Months>=10m3.00
Fixed24Months<10m3.15
Fixed36Months<10m3.30
ประเภทสินเชื่ออัตรา %
MLR7.25
MOR7.55
MRR8.10
 
 
 
at 24-11-2014 15:08More
สมัครรับข่าวสาร
ชื่อ
*กรุณากรอกชื่อ
นามสกุล
*กรุณากรอกนามสกุล
อีเมล
*กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*อีเมลนี้ลงทะเบียนแล้ว
สมัครรับข่าวสาร
กรุณาเลือกข้อมูลข่าวสารที่ท่านสนใจ
*กรุณาเลือกข้อมูล
ยกเลิกการรับข่าวสาร
send
cancel
loading1.gif