SCB Bankrate

สกุลเงินขายซื้อ
USD32.8232.12
HKD4.334.07
JPY30.2728.80
EUR41.4740.26
CNY5.594.90
ประเภทเงินฝากอัตรา %
Saving0.50
Current0.00
Fixed12Months<10m1.70
Fixed12Months>=10m1.70
Fixed24Months1.90
Fixed36Months1.90
ประเภทสินเชื่ออัตรา %
MLR6.750
MOR7.425
MRR8.100
 
 
 
at 31-10-2014 12:18More
News
สมัครรับข่าวสาร
ชื่อ
*กรุณากรอกชื่อ
นามสกุล
*กรุณากรอกนามสกุล
อีเมล
*กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง
*รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
*อีเมลนี้ลงทะเบียนแล้ว
สมัครรับข่าวสาร
กรุณาเลือกข้อมูลข่าวสารที่ท่านสนใจ
*กรุณาเลือกข้อมูล
ยกเลิกการรับข่าวสาร
send
cancel
loading1.gif