ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

สินเชื่อการค้าต่างประเทศโตไว

จุดเด่น

 • วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออกทุกประเภท (Trade Finance) สูงสุด 100 ล้านบาท
 • วงเงิน O/D, วงเงินรับซื้อตั๋วส่งออก วงเงินหนังสือค้ำประกัน (กรมศุลการกร)  และวงเงิน Forward Contract รวมสูงสุด 20 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน หรือหลักประกันต่ำ
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษในการโอนเงินและการเปิด L/C

คุณสมบัติลูกค้า

 • เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายไม่ต่ำกว่า 75 ล้านบาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีประสบการณ์ในธุรกิจนำเข้า-ส่งออกไม่ต่ำกว่า 5 ปี

เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.5)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

title_contact_th.png

 

bnnr-callcenter-bbg-th.jpg    scb_point_th.jpg