ระยะเวลาดำเนินการบริการทางการเงิน (Service Level Agreement-SLA)

 

บริการทางการเงิน ระยะเวลาดำเนินการ
 ด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน
 1. การยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ  
    • การร้องเรียนผ่านช่องทาง Call Center ทันที
    • การร้องเรียนผ่านช่องทาง Website 1 วันทำการ
    • การร้องเรียนช่องทาง Facebook 1 วันทำการ
    • การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 1 วันทำการ
    • การร้องเรียนเป็นหนังสือผ่านไปรษณีย์ 7 วันทำการ
    • การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่หรือสาขา ทันที
 2. การแจ้งยุติหรือความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนสำหรับทุกช่องทางการร้องเรียน  
    • ธนาคารจะดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลความคืบหน้าและกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบในกรณีที่ธนาคารยังดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ 15 วันทำการ
 ด้านสินเชื่อ 
 3. การไถ่ถอนหลักประกันสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย  
    • กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้น ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้ 15 วันทำการ
    • กรณี Refinance ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมให้ลูกค้ามาไถ่ถอนได้ 25 วันทำการ

 4. การโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อรถยนต์  สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย  เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้น
     ธนาคารจะดำเนินการจนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า

15 วันทำการ
 5. การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับสินเชื่อบุคคลธรรมดารายย่อย ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา
     เบื้องต้นให้ลูกค้าทราบ  นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน
25 วันทำการ
 6. การออกหนังสือยืนยันการชำระหนี้เสร็จสิ้น สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย 15 วันทำการ
 7. การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชื่อของลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย (เช่น เงินต้นคงเหลือ ค่างวดที่ถึง
     กำหนดชำระ)
 
    • ทางวาจา ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชำระ/วันครบกำหนดชำระให้ลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติทราบ นับจากลูกค้าพิสูจน์ตัวตนกับธนาคารครบถ้วนถูกต้อง ทันที
    • ลายลักษณ์อักษร ธนาคารจะแจ้งข้อมูล สถานะบัญชี/เงินต้นคงเหลือ/ค่างวด/ยอดชำระ/วันครบกำหนด
      ชำระให้ลูกค้าทราบ
15 วันทำการ
 ด้านเงินฝาก
 8. การทำธุรกรรม ฝาก/ถอนเงินสด ผ่านเครื่อง ATM/CDM ภายในธนาคารเดียวกัน  แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น Fraud หรือ ทุจริต)    
    • กรุงเทพและปริมณฑล  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 5 วันทำการ
    • ต่างจังหวัด  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 7 วันทำการ
 9. การทำธุรกรรม ฝาก/ถอน เงินสด  ผ่านเครื่อง ATM/CDM ต่างธนาคาร  แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทำรายการ  (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือทุจริต)  
    • กรุงเทพและปริมณฑล  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 7 วันทำการ
    • ต่างจังหวัด  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี) 10 วันทำการ
10. การทำธุรกรรมโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM / CDM / Internet / Mobile Banking  แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้อง ไม่ได้รับเงิน  ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง (ถ้ามี)
 
    • กรณีเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ 
3 วันทำการ
    • กรณีเลือกใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่พร้อมเพย์ 5 วันทำการ
11.การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี กรณีภายในธนาคารเดียวกัน (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือ ทุจริต)  
    • ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ  15 วันทำการ
12. การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี ต่างธนาคาร (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น fraud หรือทุจริต)  
    • ธนาคารจะตรวจสอบ และแจ้งผลการติดตามให้ลูกค้าทราบ 20 วันทำการ
ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
13. การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
    • บัตร ATM ธนาคารจะดำเนินการอายัดบัตร ATM ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลาที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้ง
      ทางโทรศัพท์ หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้าผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบ
      ในจำนวนเงินที่ถูกถอนภายหลังจากการอายัด
5 นาที
    • บัตร Debit /Credit ธนาคารจะดำเนินการอายัดบัตร  Debit  ภายในเวลา 5 นาที นับแต่เวลา
      ที่ลูกค้าผู้ถือบัตรแจ้งทางโทรศัพท์  หรือโดยเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยลูกค้า
      ผู้ถือบัตรไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการอายัด  
5 นาที
14. การทักท้วงการชำระเงินของผู้ถือบัตร (เฉพาะกรณีชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศและต่างประเทศ
     และกรณีถอนเงินสดจากตู้ ATM ในต่างประเทศ)
 
    • บัตรเครดิต ลูกค้าควรยื่นขอทักท้วงรายการใช้บัตรบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 10 วัน
      นับจากวันที่ได้รับใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรโดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้า
      และแจ้งผลการดำเนินการให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
90 วัน
    • บัตรเดบิต ลูกค้าควรยื่นขอทักท้วงรายการใช้บัตรบางรายการที่ไม่ถูกต้อง ภายในระยะเวลา 30 วัน
      นับจากวันที่ลูกค้าทำรายการโดยธนาคารจะตรวจสอบและทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้า และแจ้งผล
      การดำเนินการให้ลูกค้าทราบนับจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
90 วัน
15. การตรวจสอบรายการใช้บัตรเดบิต ณ จุดขายภายในประเทศ และการคืนเงินแก่ผู้ถือบัตร  
กรณีที่ลูกค้าใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าหรือบริการภายในประเทศด้วยเครื่องรูดบัตร แต่ขณะทำรายการ ณ จุดขาย เครื่องรูดบัตรหรือระบบเครือข่ายของธนาคารขัดข้อง ส่งผลให้ลูกค้าถูกตัดเงินจากบัญชี แต่ร้านค้าไม่ได้รับแจ้งยืนยันการทำรายการสำเร็จ  ธนาคารจะตรวจสอบและคืนเงินให้แก่ลูกค้าดังนี้  
    • กรณีทำรายการในวันและเวลาทำการของธนาคาร
  • หากเกิดเหตุขัดข้อง และธนาคารผู้ถือบัตรได้รับแจ้งการยกเลิกรายการจากธนาคารร้านค้า ภายในเวลา 12:00 น. ธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันที่ทำรายการ
  • หากเกิดเหตุขัดข้อง และธนาคารผู้ถือบัตรได้รับแจ้งการยกเลิกรายการจากธนาคารร้านค้า หลังเวลา 12:00 น. ธนาคารจะคืนเงินให้ลูกค้าภายในวันทำการถัดไป

วันที่ทำรายการ

1 วันทำการ
 
    • กรณีทำรายการนอกวันและเวลาทำการของธนาคาร 1 วันทำการ  
ด้านบริการทั่วไป
16. การขอข้อมูลประเภทต่างๆ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย  
    • การคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด  สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 รอบบัญชี ธนาคาร
      จะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรนับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า
7 วันทำการ
    • การคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อ/เช่าซื้อ สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 12 เดือน  ธนาคารจะแจ้งข้อมูล
      ให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า
15 วันทำการ
    • รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) สำหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน ธนาคาร
      จะแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร นับจากวันที่ธนาคารได้รับคำขอจากลูกค้า
3 วันทำการ
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

* ระยะเวลาดำเนินการ ให้นับแต่วันทำการถัดจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้ง หรือได้รับหนังสือ หรือใบคำขอที่มีข้อมูล
           พร้อมเอกสารประกอบการดำเนินการที่ครบถ้วนจากลูกค้า (แล้วแต่กรณี)

ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)
  • มาตรฐานการให้บริการดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทราบถึงการดำเนินงานของธนาคารได้ อย่างไรก็ดี มาตรฐานการให้บริการดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อเท็จจริงและ/หรือข้อมูล รวมถึงความร่วมมือของลูกค้า ตลอดจนเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ที่ธนาคารไม่สามารถป้องกันได้ และ/หรือ เหตุการณ์ที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของธนาคารเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ธนาคารยังคงต้องปฏิบัติตามประกาศและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่แล้ว และจะมีขึ้นในอนาคต 

  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เนื้อหา เงื่อนไข หรือข้อกำหนดใดๆ ในมาตรฐานการให้บริการดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดความล่าช้า ความคลาดเคลื่อน และ/หรือความบกพร่อง ไม่ว่าในกรณีใด ธนาคารไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นใด และธนาคารไม่มีความรับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียกำไร และ/หรือความรับผิดใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเนื่องมาจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในทางละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด แม้ว่าธนาคารจะได้รับแจ้งจากลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นใดว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม