ข้อกำหนดและเงื่อนไข*

(ลงทะเบียน 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560 รับสิทธิผ่าน SCB Business Net ถึง 31 ธันวาคม 2560)

 1. แคมเปญ SCB Business PromptPay โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม พร้อมบริการสั่งซื้อเช็คผ่าน iChequeBook บน SCB Business Net ลด 50% (“รายการส่งเสริมการขาย”) นี้ สำหรับลูกค้าที่มีการลงทะเบียน SCB Business PromptPay สำเร็จ
 2. ลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการ SCB Business PromptPay เพื่อรับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560 โดยสามารถเลือกสมัครผ่าน
  • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน หรือ
  • สาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ
 3. ลูกค้าสามารถใช้บริการโอนเงิน ผ่าน SCB Business Net ฟรีค่าธรรมเนียมผ่านรายการส่งเสริมการขาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • สำหรับลูกค้ารายปัจจุบันที่ใช้บริการโอนเงินผ่านธนาคารออนไลน์ SCB Business Net สามารถรับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายได้ภายใน 3 วันทำการหลังจากลูกค้าได้รับ อีเมล หรือ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน SCB Business PromptPay สำเร็จ
  • สำหรับลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าสมัครบริการโอนเงินผ่าน SCB Business Net เพิ่มเติม สามารถรับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายได้ภายใน 14 วันทำการ หลังจากลูกค้าได้รับอีเมล หรือ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน SCB Business PromptPay สำเร็จ และธนาคารได้รับเอกสารประกอบการสมัคร/เปลี่ยนแปลง SCB Business Net เรียบร้อยแล้ว
 4. ลูกค้าที่ลงทะเบียน SCB Business PromptPay สำเร็จจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี SCB Business Net โดยอัตโนมัติ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 5. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID) เดียวกัน และรหัสบริษัท (Corporate ID) ที่ระบุใน SCB Business Net สมัครใช้บริการ SCB Business PromptPay และได้รับผลยืนยันการสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถรับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ทุกบัญชี
 6. การโอนเงินตามรายการส่งเสริมการขายนี้สามารถโอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน โดยยอดเงินโอนสูงสุดต่อครั้งเป็นไปตามประกาศธนาคาร และจะต้องไม่เกินวงเงินที่ลูกค้ากำหนดในการใช้บริการ โดยผ่านช่องทาง SCB Business Net เท่านั้น
 7. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือกรณีลูกค้ายกเลิกบริการ SCB Business PromptPay ก่อนรายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดลง อัตราค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมข้างต้นจะเป็นไปตามประกาศธนาคาร หรืออัตราที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับธนาคาร
 8. ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด