SCB Bankrate

สกุลเงินขายซื้อ
USD34.8434.14
HKD4.574.29
JPY32.0630.35
EUR38.3837.05
CNY5.294.61
ประเภทเงินฝากอัตรา %
Saving0.50
Current0.00
Fixed12Months<10m1.40
Fixed12Months>=10m1.40
Fixed24Months1.45
Fixed36Months1.60
ประเภทสินเชื่ออัตรา %
MLR6.275
MOR7.120
MRR7.620
 
 
 
at 27-04-2017 15:47More

จัดการสภาพคล่อง

บริการโอนเงินระหว่างบัญชี (SCB Sweep)

บริการที่ช่วยบริหารยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันให้กับบริษัท โดยระบบจะโอนเงินเข้า หรือออกจากบัญชีให้อัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้กับธนาคาร

จุดเด่นบริการ
  • สามารถบริหารเงินให้บริษัทได้รับประโยชน์ได้สูงสุด
  • สามารถควบคุมยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันได้ทุกวัน
  • ไม่ต้องมีภาระดอกเบี้ย O/D
  • ได้รับความสะดวก ประหยัดเวลา และไม่ต้องเดินทางมาติดต่อธนาคารทุกครั้งที่ต้องการโอนเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีเดินสะพัดอัตโนมัติ (Real Time Fund Transfer)

หากไม่มีเวลาในการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อจ่ายเช็คด้วยตนเองแล้ว ท่านสามารถเลือกใช้บริการ เงินโอนเข้าบัญชีเดินสะพัดอัตโนมัติกับธนาคารได้ โดยเมื่อมีการจ่ายเงินตามเช็คของท่าน เกิดขึ้น ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีเดินสะพัด เพื่อ จ่ายเงิน ตามเช็คให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านจะไม่พบปัญหาการสั่งจ่ายเช็คไม่มีเงินอีกต่อไป

อัตราค่าธรรมเนียม

30 บาทต่อวัน (เฉพาะวันที่มีรายการโอน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร. 0 2722 2222 และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ