ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ - RMF

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 500,000 บาทต่อปี ได้รับยกเว้นเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ ทั้งนี้เมื่อรวมกับกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ปัจจุบันมี 4 กองทุน คือ

 • SCBRM1 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงทุนใน กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐและเอกชนที่มีพื้นฐานดี โดยให้มีโอกาสรับ ผลตอบแทน ใกล้เคียงกับการฝากเงินเหมาะสำหรับผู้กำลังใกล้เกษียณอายุ เนื่องจาก มูลค่าหน่วยลงทุน มีความผันผวนน้อย

 • SCBRM2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงทุนใน พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งมีโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าการ ฝากเงิน และมีความมั่นคงของเงินต้นสูงเหมาะสำหรับผู้ต้องการความมั่นคงในเงินต้น และผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากในระยะปานกลางและระยะยาว

 • SCBRM3 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเปิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการกระจายการลงทุน ทั้งในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตราสารหนี้ต่าง ๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงในเงินต้น และ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะสูงในระยะปานกลางและระยะยาว และต้องการผลตอบแทน จากการลงทุนทั้งในหุ้นและตราสารหนี้

 • SCBRM4 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดี และสภาพคล่องสูง โดยมีเป้าหมายที่จะให้ผลตอบแทนสอดคล้องกับดัชนี SET50 มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่คาดว่าสูงในระยะยาวจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่คาดว่าจะสูงในระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยง ระยะสั้นจากการลงทุนในหุ้นได้

ผู้ที่ควรลงทุนในกองทุน RMF

 • ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีนายจ้างและไม่สามารถจัดตั้งกองทุน สำรองเลี้ยงชีพได้ เช่น แพทย์ ทนายความ วิศวกร สถาปนิก ผู้สอบบัญชี ศิลปิน เป็นต้น
 • ผู้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีรวมแล้วไม่ถึง 500,000 บาท ทั้งนี้ต้องอยู่ ในเงื่อนไขไม่เกิน 15% ของเงินได้
 • พนักงานบริษัทเอกชนที่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ข้าราชการที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ระยะเวลาชำระค่าขายคืน

 • กองทุนตราสารหนี้ SCBRM1 และ SCBRM2 รับชำระค่าขาย 2 วันทำการหลังวันรับคำสั่ง (T+2)
 • กองทุนตราสารทุน SCBRM3 และ SCBRM4 รับชำระค่าขาย 4 วันทำการหลังวันรับคำสั่ง (T+4)

กำหนดวันรับคำสั่ง

 • ซื้อ- ขาย ได้ทุกวันทำการของธนาคาร
 • สับเปลี่ยน เข้า/ออก - ทุกวันทำการของธนาคาร

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาคู่มือภาษี RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน

title_contact_th.png

 

contact_info_th.png    scb_point_th.jpg