ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

กองทุนรวม

การลงทุนในกองทุนรวมเป็นการลงทุนในโครงการที่จัดออกมาเพื่อระดม เงินทุน โดยนำเงินไปลงทุน ในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทน สอดคล้องตามนโยบายของแต่ละกองทุนที่บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ขอจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ จะนำเงิน ที่ได้ไปเป็นหน่วยลงทุน (Unit Trust) เพื่อจำหน่าย

กองทุนรวมไทยพาณิชย์ ให้ผลตอบแทนกองทุนรวมสำหรับผู้ร่วมลงทุน คุณจะได้รับกำไรจากส่วนเกินทุน เงินปันผล และไม่ต้องเสียภาษี 15% ของผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน

 

[[tab-in-page]]

 

สามารถอ่าน tips การลงทุนเพิ่มเติมได้ ที่นี่

title_contact_th.png

 

contact_info_th.png    scb_point_th.jpg