ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

การลงทุนที่ช่วยลดหย่อนภาษีจากSCB สิทธิประโยชน์ที่ไม่ควรมองข้าม

จุดเด่นบริการ

 • ลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก 500,000* บาทต่อปีแม้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก RMF หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครบ 500,000** บาท
 • โอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น
 • ถือครองหน่วยลงทุนเพียง 5 ปีเท่านั้น นับระยะเวลาลงทุนแบบปีปฏิทิน
 • ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี

ผู้ใดเหมาะที่จะลงทุน

 • ผู้ที่ใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนทางภาษีเพิ่มเติมจากการลงทุนในกองทุน RMF หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ผู้ที่มีฐานภาษีสูง
 • ผู้ที่สนใจลงทุนในตลาดหุ้น

ลักษณะบริการ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาว (LTF) มีให้เลือก 6 รูปแบบการลงทุน

 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1) ลงทุนในหุ้นคุณภาพที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ย ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือจะลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารการเงิน และ/หรือหลักทรัพย์อื่นๆ

 • ผู้กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2) ลงทุนในหุ้นคุณภาพที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3) ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

 • SCBLT4 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือหุ้นสามัญที่เสนอขายในต่างประเทศมีนโยบายจ่ายเงินปันผล

 • SCBLTS กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท ลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี มั่นคง ด้วยกลยุทธ์ใช้ SET50 Index Future ลดความเสี่ยง การลงทุนในหุ้น

 • SCBLTT กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ลงทุนในหุ้นคุณภาพที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่ได้จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

เงือนไขการลงทุน

 • ถือครองหน่วยลงทุนเพียง 5 ปี เท่านั้น
 • นับระยะเวลาการลงทุน แบบปีปฏิทิน
 • ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี
 • สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ภายใต้กองทุนประเภทเดียวกัน โดยไม่ถือเป็นการขายคืน
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แก่ บุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรณีขายคืนกองทุนก่อนครบ 5 ปี เสียภาษีส่วนเกินทุน (Capital Gain) และคืนภาษี ที่ได้รับลดหย่อน เฉพาะส่วนที่ขายคืนก่อนครบ 5 ปี พร้อมเงินเพิ่มตามเงื่อนไขกำหนด
 • การขายคืนจะดำเนินการโดยใช้หลักเกณฑ์เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

ระยะเวลาชำระค่าขายคืน

รับชำระค่าขาย 4 วันทำการหลังวันรับคำสั่ง (T+4)

กำหนดวันรับคำสั่ง

 • ซื้อ - ได้ทุกวันทำการของธนาคาร
 • ขายคืน - ได้ทุกวันทำการของธนาคาร
 • สับเปลี่ยน เข้า/ออก - ทุกวันทำการของธนาคาร

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาคู่มือภาษี LTF ก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2777 7777 และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ

title_contact_th.png

 

contact_info_th.png    scb_point_th.jpg