ส่งต่อให้เพื่อนอีเมล์ผู้รับ:
อีเมล์ผู้ส่ง:
ข้อความ:
กรุณาใส่รหัสที่ปรากฎด้านล่างลงในช่องรายการ
เพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณ แล้วกดส่งข้อมูล
รหัส:

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัยลดลง (นิติบุคคล)

  1. คุ้มครองสินเชื่อสำหรับนิติบุคคล (คุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง) ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
  2. สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนิติบุคคล “การประกันภัยอุบัติเหตุ คุ้มครองการเสียชีวิต” จำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่ (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว)

 

insurance-car-bnnr.jpg

 

[[tab-in-page]]

 

หมายเหตุ:

  1. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
  2. แบบผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
  3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
  4. รับประกันชีวิตโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  5. การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

title_contact_th.png

 

contact_info_th.png    scb_point_th.jpg