line
ธนาคารไทยพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมายาวนานกว่าศตวรรษ ด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน โดยได้ริเริ่มสร้างสรรค์ โครงการ และกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน สานต่อ ก่อเครือข่าย และขยายผลในระยะยาวเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดจน สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าผาสุกของสังคมส่วนรวม
ในปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นโดยมีบทบาทหน้าที่ใน การกำหนดทิศทางและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนา สังคมตามเจตนารมณ์ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ธนาคารยังได้ก่อตั้ง “มูลนิธิสยามกัมมาจล” ขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อให้เป็น อีกหนึ่งแรงที่ช่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาเยาวชนและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นรากฐานของการเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน ของสังคมและ ประเทศชาติ
โครงการและกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่ธนาคารได้ริเริ่มและสนับสนุนนั้น
สามารถแบ่งตามเจตนารมณ์ออกเป็น 3 มิติ ได้แก่
พัฒนาเยาวชน และส่งเสริมการเรียนรู้
เยาวชน คือ อนาคตของชาติ การพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” สร้างอนาคตที่เจริญงอกงามให้สังคมไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงมุ่งพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมี “มูลนิธิสยามกัมมาจล” เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ในการดำเนินหลากหลายโครงการและกิจกรรม ตั้งแต่การมอบทุนการศึกษา การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ไปจนถึงโครงการเพื่อการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้านสติปัญญาและจิตใจ
สร้างเครือข่ายจิตอาสา
‘การทำความดีในสังคมนั้น เริ่มจากจิตสำนึกที่เอื้อเฟื้อและปรารถนาดีต่อผู้อื่น เพื่อขยายโอกาสให้คนไทยได้ร่วมกันทำความดีหรือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม’
ธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งส่งเสริมค่านิยมแห่งการใช้คุณค่าของตนเองให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนความดีงามในสังคม โดยได้ กระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายพนักงานธนาคารจิตอาสา ที่ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อีกทั้งรวบรวมเยาวชนคนรุ่นใหม่ในกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
‘การพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหลักประกันสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และความก้าวหน้าอย่างมั่นคงของสังคม’
ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย ที่เสนอให้ลูกค้าเลือกไม่รับใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็ม และคำนึงถึงการลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในกระบวนการทำงานและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขอนามัยที่แข็งแรง และรักษาสิ่งแวดล้อมตามหลักการ 3 R คือ การลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน
line
ข่าวกิจกรรม อ่านข่าวทั้งหมด
09/04/61
กิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
line