Life@SCB

การเติบโตอย่างรวดเร็วทาง ธุรกิจ ไม่ได้ทำให้บรรยากาศการทำงานที่อบอุ่นและห่วงใยซึ่งกันและกัน ฉันท์พี่น้องของธนาคารไทยพาณิชย์จางหายไป ธนาคารไทยพาณิชย์มีความภูมิใจในความเป็นธนาคารไทย เรายังคงรักษารูปแบบการทำงานแบบพี่น้อง ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานมีการทำงานเป็นทีมที่ดี ทั้งยังช่วยเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

SCB Community
Recognition
Fun@Work
Communication
Corporate Social Responsibilities