นักศึกษาฝึกงาน
banner3.jpg

 

          ธนาคารไทยพาณิชย์ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริงกับธนาคาร ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

 

inter-menu-1.jpg
internship1.jpg
intern-m2.jpg

 

                  ระยะเวลาโครงการ         1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2560
                  (2 เดือน)
เปิดรับสมัคร 1 - 31 มีนาคม 2560
ระยะเวลาคัดเลือก
(สัมภาษณ์รอบที่ 1 และ 2 )
1 - 30 เมษายน 2560
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 8 พฤษภาคม 2560

 

>> หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร กรุณาคลิ๊กที่นี่ <<

 

intern-m3.jpg
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ และปฏิบัติตามข้อกำหนดของธนาคารอย่างเคร่งครัด

 

intern-m4.jpg

 • ส่ง ประวัติส่วนตัวที่มีรูปถ่าย (CV) พร้อมระบุหน่วยงานหรือลักษณะงานที่สนใจ 3 ลำดับ
 • สำเนาผลการศึกษา (Transcript)

 

intern-m7.jpg

 • ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ nattanun.boonyavaha@scb.co.th ระบุหัวข้อ “สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน”

 

intern-m5.jpg

 • Orientation ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ และแนวทางปฏิบัติของนักศึกษาฝึกงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการจากต่างสถาบัน
 • Business Understanding & Corporate Governance : เรียนรู้และทำความเข้าใจโครงสร้างของธนาคาร ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล
 • Personality : การอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
 • Innovative Thinking : การอบรมเพื่อส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์
 • CSR กิจกรรมเพื่อสังคม
 • Career at SCB : แนะแนวโอกาสทางอาชีพและเทคนิคต่างๆ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณณัฐนันท์ บุญยะวาหะ  โทร. 02-7953256  Email: nattanun.boonyavaha@scb.co.th