คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยสำหรับนักลงทุน
การจ่ายเงินปันผล
Q1 ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างไร?
A1

ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 - 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมโดยจะพิจารณาถึงผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้เงินปันผลจะจ่ายในปีใดก็ตามที่ธนาคารมีกำไรหลังจากการกันสำรองตามกฎหมายและการกันสำรองอื่นที่จำเป็นได้ครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสมและสามารถดำรงเงินกองทุนได้เพียงพอตามกฏหมายภายหลังการจ่ายเงินปันผลแล้ว

Q2 ธนาคารจะจ่ายเงินปันผลเมื่อใด?
A2

ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือ วันที่ที่คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติ

Q3 ธนาคารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่ ในอัตราเท่าใด?
A3

ธนาคารจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามความเหมาะสม

Q4 อัตราการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?
A4

เงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญจากผลประกอบการ 5 ปีที่ผ่านมาสามารถดูได้จากประวัติการจ่ายเงินปันผลโดยเลือก เกี่ยวกับ SCB > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ > ประวัติการจ่ายเงินปันผล

Q5 ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นโดยวิธีใด?
A5

ธนาคารจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น  2 วิธี คือ โอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารและจ่ายเป็นเช็ค

Q6 การรับเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารมีข้อดีอย่างไร?
A6

การจ่ายเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า "System for Managing Automated Retail Funds Transfer (SMART)" หรือที่เรียกกันว่าบริการ e-Dividend จะลดปัญหาเรื่องเช็คเงินปันผลส่งไม่ถึงมือผู้ถือหุ้น และเพิ่มศักยภาพของธนาคารในการจ่ายเงินปันผล โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ ดังนี้

 

  1. สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลตรงตามเวลาที่กำหนด
  2. ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ผู้ถือหุ้นต้องนำเช็คเงินปันผลไปเข้าบัญชี เพื่อนำส่งเข้ามาเรียกเก็บเงินกับธนาคาร
  3. ผู้ถือหุ้นยังคงได้รับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายและหนังสือแจ้งนำเงินปันผลเข้าบัญชีทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเหมือนเดิม
Q7 เงินปันผลของธนาคาร เครดิตภาษีได้หรือไม่?
A7

ปัจจุบันธนาคารเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 3/7

Q8 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นอย่างไร?
A8
    1. กรณีบริษัทที่ธนาคารมีอำนาจควบคุมอย่างเต็มที่ ให้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้มากที่สุดจากกำไรสุทธิ หลังจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย หรือตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ
    2. กรณีบริษัทที่ธนาคารมีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือหุ้นการกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล ขึ้นกับนโยบายของบริษัทที่ประกาศไว้และต้องสอดคล้องกับกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง