สามารถติดต่อทีมนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

นักลงทุนสัมพันธ์ธนาคารไทยพาณิชย์

สำนักงานใหญ่: ชั้น 19 โซน B อาคาร SCB Park Plaza 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: (662) 544 4269
(662) 544 4358

โทรสาร: (662) 544 2658

อีเมล์: investor.relations@scb.co.th

การแจ้งช่องทางการเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ตามเกณฑ์ Basel III หรือ Pillar III
ธนาคารฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนหรือ Pillar III โดยได้เปิดเผยข้อมูลไว้ที่เว็บไซด์ของธนาคารฯ ภายใต้ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้ ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งจะเปิดเผยภายในเดือนตุลาคม 2560

What's New

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
อ่านต่อ »