ไทย | Eng
 
"กิจกรรมรับบริจาคโลหิต" เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
 ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 
จัดกิจกรรมมาตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
 ในการให้ความสนับสนุนสภากาชาดไทยในการประชาสัมพันธ์ และจัดหาโลหิต
 บริจาค ด้วยการเป็นจุดรับบริจาคโลหิตเพื่อนำมาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่
 ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล

 ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตลอดปี 2560 โดยเปิดรับบริจาค
 โลหิตตามสาขา และสถานที่ต่างๆ ดังนี้