ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง