ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายงานประจำปี
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
ผลการดำเนินงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
ผลการดำเนินงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
ผลการดำเนินงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
ผลการดำเนินงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
ผลการดำเนินงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
ผลการดำเนินงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลงบการเงินและคำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของ SCBX สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ SCBX

ข้อมูลนำเสนอ

Presentation สำหรับนักวิเคราะห์/นักลงทุน

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูล presentation ของ SCBX สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ SCBX

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

อันดับความน่าเชื่อถือ

Standard & Poor’s / 9 ธันวาคม 2565
Moody’s / 19 มิถุนายน 2566
Fitch Ratings / 4 สิงหาคม 2566