*เงื่อนไขการรับสิทธิ์บัตร SCB First กรณีซื้อประกันชีวิตที่ร่วมรายการ 1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าร่วมแคมเปญที่มีค่าเบี้ยรายปีต่อกรมธรรม์ตามที่ระบุ ระหว่าง ก.ค.- ธ.ค. 62 ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ - 700,000 บาทขึ้นไป: เพราะอุ่นใจ ได้เงินหมุน 15/7, เพราะอุ่นใจ ได้เงินออม 15/8, เพราะอุ่นใจ ออมสั้นทันใจ 15/5, เพราะอุ่นใจ I-SAVE, เพราะอุ่นใจ ยิ้มได้ยามเกษียณ (90/60, 90/10, 90/5), เพราะอุ่นใจ ได้ปันผล (15/5,18/9, 25/15), เพราะห่วงใยให้ครอบครัว, เพราะห่วงใยให้ชดเชย, เพราะห่วงใยคุ้มครองมะเร็ง, เพราะห่วงใยคุ้มครองสุขภาพ, เพราะรัก 65/5, เพราะรัก 80/5**, เพราะรัก มรดกจากใจ 99/5, Treasure+, เพราะคุ้มชดเชย 2 เท่า, เพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60, SCB Protection Link, SCB Prestige Link - 10,000,000 บาทขึ้นไป: เพราะอุ่นใจ ยิ้มได้ยามเกษียณ 90/1 , SCB EXCLUSIVE LINK 2. ลูกค้าจะได้เอกสิทธิ์ในการสมัครบัตร SCB First ได้ต่อเมื่อบริษัทประกันได้รับประกันและออกกรมธรรม์แล้ว และพ้นระยะเวลาการแจ้งขอยกเลิกกรมธรรม์ (Freelook Period) 3. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิก SCB First ที่ซื้อประกันใหม่ตามที่กำหนดเท่านั้น กรณีลูกค้าที่เป็นสมาชิก SCB First อยู่แล้ว ต้องมีจำนวนสินทรัพย์ตามที่กำหนดเท่านั้น เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิก 4. ในการสมัครบัตร SCB First ลูกค้าจะต้องแนบเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้และเอกสารอื่นตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อใช้ในประกอบการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต SCB First ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติและวงเงินบัตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 5. เอกสิทธิ์ SCB First มีอายุ 2 ปี นับแต่เดือนที่ระบุไว้หน้าบัตร 6. เมื่อครบกำหนด 2 ปีแล้ว หากลูกค้ามีความประสงค์จะรับเอกสิทธิ์ในบัตร SCB First ต่อไป ลูกค้าจะต้องมียอดรวมของสินทรัพย์ประเภทเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนผ่านธนาคาร และ/หรือค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระใหม่ เฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ หากลูกค้ามียอดรวมสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารมีสิทธิ์ไม่ต่ออายุบัตรเครดิต SCB First และ/หรือยกเลิกการให้เอกสิทธิ์พิเศษ SCB First แก่ลูกค้าและ/หรือเปลี่ยนประเภทบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขของธนาคาร 7. รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ สามารถศึกษาได้ที่คู่มือ SCB First, www.scb.co.th/scbfirst หรือสอบถามที่ SCB First Service Center โทร. 02-7777788