อัพเกรดชั้นบัตรโดยสารสายการบินสูงขึ้น 1 ระดับ

**สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562**

ที่สุดเหนือทุกเอกสิทธิ์แห่งการเดินทางใดๆ กับสิทธิ์อัพเกรดชั้นบัตรโดยสารของการบินไทย สูงขึ้นอีกหนึ่งระดับใน 43 เส้นทางบินในทวีปเอเชีย เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง

เดินทางชั้นประหยัด (Economy Class) สามารถอัพเกรดเพื่อใช้บริการชั้นธุรกิจ (Business Class) หรือเดินทางชั้นธุรกิจ (Business Class) สามารถอัพเกรดเพื่อใช้บริการชั้นหนึ่ง (First Class)

 

สำรองที่นั่งบัตรโดยสารผ่าน SCB Travel Service โทร. 02-777-6741

(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00-13.00 น.)

หมายเหตุ

* สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB FIRST บัตรหลักเท่านั้น ไม่สามาถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ 

* สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB FIRST บัตรหลักที่คงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปี และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 

* การใช้สิทธิ์จะถูกนับเมื่อทำการชำระเงินและออกบัตรโดยสารแล้วเท่านั้น การจองเที่ยวบินแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน ไม่ถือเป็นการใช้สิทธิ์ 

* ให้สิทธิ์อัพเกรดบัตรโดยสาร 1 ใบ (ไป-กลับ 1 รอบ)/12 รอบบัญชีบัตรเครดิต (นับจากวันอนุมัติบัตร) และไม่สามารถยกยอดหรือเก็บสิทธิ์ไปใช้ในปีถัดไปได้ 

* สำรองที่นั่งบัตรโดยสารและชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตร SCB FIRST ผ่าน SCB Travel Service เท่านั้น 

 

เงื่อนไขสำหรับสายการบินไทย 

* การอัพเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น H/M/B เพื่ออัพเกรดเป็นชั้น J และการอัพเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารจากชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่ง ต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น J/D เพื่ออัพเกรดเป็นชั้น P เท่านั้น 

* เงื่อนไขของบัตรโดยสารเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทการบินไทยฯ 

* สิทธิ์การอัพเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารนี้ สำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศ จากกรุงเทพฯ ไปยัง 43 เส้นทางบินในทวีปเอเชีย โดยจำกัดระยะทางสูงสุด 3,600 ไมล์/เที่ยว และสงวนสิทธิ์ยกเว้นการอัพเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบิน TG614

* สามารถตรวจสอบข้อมูลเส้นทางบินและระยะทางได้ที่ ตารางอัพเกรดชั้นโดยสารการบินไทย https://www.thaiairways.com/th_TH/rop/Redeeming/Redeeming_Award_UpgradeAwards_onTHAI2.page?

* สามารถใช้สิทธิ์อัพเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารได้ต่อเมื่อมีสถานะยืนยันการสำรองที่นั่งแล้วเท่านั้น

* สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรโดยสารจากรายการส่งเสริมการขายอื่น

* หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้ง ให้คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้ง ให้คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด 

* สามารถใช้สิทธิ์อัพเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารได้ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 62 โดยต้องสำรองที่นั่งและออกเดินทางภายในวันที่ 30 มิ.ย. 62 เท่านั้น