บริการห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจของบริษัทการบินไทย

**สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562**

เพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่าน ด้วยบริการห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจของสายการบินไทย (Royal Silk Lounge) เมื่อเดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศกับสายการบินไทย หรือสายการบินไทยสมายล์ เพียงแสดงบัตร SCB FIRST พร้อม Boarding Pass เพื่อเข้ารับบริการได้ที่


• สนามบินสุวรรณภูมิ

- ภายในประเทศ : Concourse A

- ระหว่างประเทศ : Concourse C (East-West) และ Concourse E (East-West)

• สนามบินภูมิภาค 6 แห่ง

ได้แก่  เชียงใหม่, เชียงราย, หาดใหญ่, ภูเก็ต, กระบี่ และ ขอนแก่น 

 

เงื่อนไข: 

 * สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB FIRST บัตรหลักที่คงยอดรวมในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันที่ชำระในปี และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือน และยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป 

* สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้ 2 ครั้ง/12 รอบบัญชีบัตรเครดิต (นับจากวันอนุมัติบัตร) โดยท่านสามารถใช้ห้องรับรองได้ 1 ครั้ง/การเดินทางเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองแก่ผู้โดยสารท่านอื่นในทุกกรณี และต้องใช้สิทธิ์ดังกล่าวภายใน 3 ธ.ค. 61 เท่านั้น 

* สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้เมื่อเดินทางกับสายการบินไทย หรือสายการบินไทยสไมล์ในเที่ยวบินภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ 

* สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้นานสูงสุด 2 ชั่วโมง 30 นาที / ครั้ง หากใช้เกินระยะเวลาที่กำหนด โดยชำระเป็นเงินสด

* การใช้บริการของห้องรับรองพิเศษนี้ ไม่ครอบคลุมถึงบริการเสริมอื่นๆ เช่น บริการนวด ห้องอาบน้ำ ฯลฯ หากต้องการใช้บริการเสริมดังกล่าว ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้บริการเองในอัตราที่บริษัทการบินไทยกำหนด 

* สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการผ่านบัตร SCB FIRST กรณีใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด 

* การใช้บริการห้องรับรองพิเศษเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของบริษัทการบินไทย