บริการห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจของบริษัทการบินไทย

**สิทธิประโยชน์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565**

เพิ่มความสะดวกสบายให้ท่าน ด้วยบริการห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจของสายการบินไทย (Royal Silk Lounge/Royal Orchid Lounge) เมื่อเดินทางกับสายการบินไทย หรือสายการบินไทยสมายล์ ในเที่ยวบินระหว่างประเทศ หรือในประเทศ เพียงแสดงบัตรเครดิต SCB First พร้อม Boarding Pass เพื่อเข้ารับบริการได้ที่ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ

- ภายในประเทศ: Concourse A

- ระหว่างประเทศ: Concourse C (East-West) และ Concourse E (East-West)

• สนามบินภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, หาดใหญ่, ภูเก็ต และ ขอนแก่น  

 

เงื่อนไข: 

1. สิทธิประโยชน์นี้สำหรับสมาชิก SCB First ประเภทบัตรหลัก (‘สมาชิก’) ที่เปิดใช้งานบัตรแล้ว และคงเงินฝาก และ/หรือ มีเงินลงทุนกับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนและยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

2. สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้ 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน (นับจากวันอนุมัติบัตร) โดยท่านสามารถใช้ห้องรับรองได้ 1 ครั้งต่อการเดินทางเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองแก่ผู้โดยสารท่านอื่นในทุกกรณี และต้องใช้สิทธิ์ดังกล่าวภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

3. สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้ เมื่อเดินทางกับสายการบินไทยหรือสายการบินไทยสมายล์ในเที่ยวบินภายในประเทศ

4. สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้นานสูงสุด 2 ชั่วโมง 30 นาที/ครั้ง หากใช้เกินระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มตามอัตราที่บริษัทการบินไทยกำหนด โดยชำระเป็นเงินสด

5. การใช้บริการของห้องรับรองพิเศษนี้ ไม่ครอบคลุมถึงบริการเสริมอื่น ๆ เช่น บริการนวด ห้องอาบน้ำ ฯลฯ สำหรับบริการห้องอาบน้ำหากต้องการใช้บริการเสริมดังกล่าว ผู้ถือบัตรต้องรับผิดชอบค่าใช้บริการเองในอัตราที่บริษัทการบินไทยกำหนด

6. สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการผ่านบัตรเครดิต SCB First กรณีใช้บริการเกินสิทธิ์ที่กำหนด

7. การใช้บริการห้องรับรองพิเศษเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทการบินไทย

8. กรณีมีการใช้บริการไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่ ผู้ถือบัตรมีเงินฝากเงินลงทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ SCB First หรือมีการเข้าใช้ในการเดินทางภายในประเทศ มากกว่า 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน หรือ มีผู้ร่วมใช้บริการเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าใช้บริการย้อนหลัง ในอัตรา 1 ท่าน = 1 คะแนน + เงิน 950 บาท ในกรณีใช้บริการเกินสิทธิ์ที่ธนาคารกำหนด โดยจะหักคะแนนและยอดเงินผ่านบัตรเครดิต SCB First