เงื่อนไขการสมัครสมาชิก SCB PRIVATE BANKING

 

สำหรับผู้ที่มีเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนในกองทุนรวมไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ดังนี้

• เงินฝากประจำประเภท 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ
• เงินลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ. ไทยพาณิชย์ ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น เช่น กองทุน LTF/ SSF/ SSFX/ RMF, Term Fund เป็นต้น รวมถึงกองทุนภายใต้โครงการขายแบบเปิด (Open Architecture) ทั้งหมด และ/หรือ ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือ หุ้นกู้ที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (ไม่นับรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์อื่นๆ)

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING

• ใบสมัครบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
• เอกสารเบื้องต้นประกอบการสมัครบัตรหลัก
     • กรณีบุคคลธรรมดา (ชาวไทย)  สำเนาภาพถ่ายบัตรประชาชน
     • กรณีบุคลลธรรมดา (ชาวต่างชาติ)  สำเนาพาสปอร์ต และสำเนาใบอนุญาตทำงาน
• เอกสารสำหรับการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต เช่น
     • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สำเนาสลิปเงินเดือน  สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
     • เอกสารสำเนาแสดงรายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน
     • เอกสารสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (กรณีเจ้าของกิจการ)
     • เอกสารอื่นๆ (แล้วแต่กรณี)
• เอกสารเบื้องต้นประกอบการสมัครบัตรเสริม
     • กรณีบุคคลธรรมดา (ชาวไทย)
         • สำเนาภาพถ่ายบัตรประชาชน (เจ้าของบัตรหลัก)
         • สำเนาภาพถ่ายบัตรประชาขน (ผู้สมัครบัตรเสริม)
     • กรณีบุคคลธรรมดา (ชาวต่างชาติ)
         • สำเนาพาสปอร์ต และสำเนาใบอนุญาตทำงาน (เจ้าของบัตรหลัก)
         • สำเนาพาสปอร์ต และสำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือ สำเนาเอกสารการพิสูจน์ตัวตนผ่าน Notary Public เป็นต้น (ผู้สมัครบัตรเสริม)