สร้างเป้าหมายออมเงินวัยเกษียณ ด้วยเทคนิคลงทุนแบบ ‘Life Path’

หลายคนมีเป้าหมายอยากมีชีวิตในวัยเกษียณที่สบาย การวางแผนออมเงินระยะยาวจึงเป็นสิ่งจำเป็น ทางเลือกที่จะสร้างเป้าหมายผ่านการออมเงินในกองทุนรวม ซึ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนให้เงินออมเติบโตได้ดีกว่าเงินฝาก จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่หลายๆ คนเลือกใช้ แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่มักเกิดขึ้นกับผู้ที่อยากลงทุนแบบมีเป้าหมายระยะยาวนั้น คือการเลือกสินทรัพย์ลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น การฝากเงินหรือลงทุนในกองทุนในตราสารหนี้ ขณะเดียวกันก็มักจะนิยมเก็งกำไรระยะสั้นกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งทำให้การบรรลุเป้าหมายการมีเงินทุนเพียงพอใช้ในยามเกษียณเป็นไปได้ยากมากขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์การลงทุนเพื่อออมเงินสำหรับการเกษียณอายุได้อย่างดีคือ การลงทุนแบบสมดุลตามอายุ (Life Path) หรือกองทุนในกลุ่มที่เรียกว่า Target Date Fund เนื่องจากเป็นการวางแผนการลงทุนโดยพิจารณาถึงอายุของผู้ลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็นหลัก

save-for-retirement-with-life-path-01

สำหรับหลักการลงทุนในแบบ Life Path นั้น อาจแบ่งสไตล์การลงทุนตามช่วงวัย เช่น ในช่วง 20-30 ปี ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นทำงาน ยังไม่มีภาระทางการเงิน และมีระยะเวลาลงทุนก่อนถึงวัยเกษียณที่ยาวนานกว่า 30 ปี การจัดพอร์ตลงทุนสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงวัยอายุนี้ จะสามารถจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนในลักษณะ Aggressive ได้ โดยจะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย์ เป็นหลัก เพื่อหาโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่ดีได้ในระยะยาว แต่เมื่อวันหนึ่งได้เดินทางมาสู่ช่วงวัยที่มีอายุมากขึ้น อาจอยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี ซึ่งจะมีกรอบระยะเวลาการลงทุนที่น้อยลง และอาจส่งผลให้การยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนนั้นลดลงไปด้วย การจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนก็อาจจะเป็นไปในลักษณะทยอยลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน โดยทยอยปรับลดสัดส่วนที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารทุน เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ก็ทยอยปรับเพิ่มสัดส่วนลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างตราสารหนี้ เพื่อช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน โดยในช่วงวัยใกล้เกษียณ อาจจะเน้นการจัดสรรการลงทุนในลักษณะแบบ Defensive ที่มากขึ้นเพื่อรักษาเงินต้น โดยจะมีการปรับแผนการลงทุนให้มีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำในสัดส่วนที่สูง และเน้นการสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ


ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์กองทุนประเภท Life Path ถูกนำเสนอให้เป็นทางเลือกแก่นักลงทุนอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากผู้ที่สนใจลงทุนจะสามารถตัดสินใจได้ง่ายกว่า เพราะเป็นการพิจารณาเพียงแค่อายุของตนเองที่เหมาะสมกับกองทุนเท่านั้น ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับช่วงอายุนั้นๆ และจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่ออายุของผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น หรือเมื่อเห็นว่าระยะเวลาการลงทุนของนักลงทุนลดลง ทั้งนี้ การจัดสรรเงินลงทุนโดยอัตโนมัติตามช่วงอายุของนักลงทุนนั้น ยังช่วยให้นักลงทุนมีวินัยในการลงทุน และไม่เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนออกจากเป้าหมายระยะยาวที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังเป็นการผสมผสานและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตจากการลงทุนไปในประเภทสินทรัพย์ที่มีความหลากหลาย ทั้ง ตราสารหนี้ ตราสารทุน สินทรัพย์ทางเลือกทั้งในและต่างประเทศได้


นอกเหนือจากนี้ ข้อดีของการเดินตามแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุ คือ 1. ทำให้นักลงทุนหมดความกังวลเรื่องการปรับความเสี่ยงการลงทุนให้เหมาะสมกับผลตอบแทนและระยะเวลาในการลงทุนที่เหลืออยู่ 2. มีผู้ช่วยบริหารจัดการและปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับอายุของนักลงทุนโดยอัตโนมัติ และ 3. เป็นการวางแผนการลงทุนระยะยาว เพื่อให้มีเงินไว้ใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ ซึ่งทำให้การลงทุนในรูปแบบนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน หรือไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์การลงทุนได้อย่างใกล้ชิด


“กองทุนแบบสมดุลตามอายุอาจมีข้อจำกัดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการปรับสัดส่วนลงทุนให้แตกต่างไปจากแบบแผนที่กองทุนประเภทสมดุลตามอายุกำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญเรื่องของการลงทุนที่เพียงพอ และ/หรือสามารถรองรับความเสี่ยงได้สูงกว่าหรือต่ำกว่าช่วงอายุนั้นๆ ก็สามารถเลือกใช้วิธีจัดสัดส่วนและผสมผสานการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ด้วยตนเอง หรือจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากการลงทุนผ่านกองทุนแบบสมดุลตามอายุก็ได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด เป้าหมายสำคัญที่ตั้งใจไว้ก็ยังสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ และยังเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการของแต่ละบุคคลอีกด้วย”


บทความโดย คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2566


ที่มา : The Standard Wealth