รู้จัก ‘Smart Beta’ กลยุทธ์ลงทุนแบบผสมผสานสู้สภาวะตลาด

‘Smart Beta’ หนึ่งในการลงทุนที่ถูกพูดถึงในประเทศไทยมาหลายปีแล้ว และมีนักลงทุนที่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้น ซึ่งการลงทุนด้วย Smart Beta นี้ คือการลงทุนด้วยระบบที่มีกฎการลงทุนที่แน่นอน (Rule-Based Investment) การลงทุนแบบ Smart Beta เป็นการลงทุนที่อยู่ตรงกลางระหว่างการลงทุนแบบ Active และ Passive ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกลยุทธ์แบบ Active ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาด ในขณะเดียวกันมีความคล้ายคลึงกับกลยุทธ์แบบ Passive ที่กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกและให้น้ำหนักหลักทรัพย์อย่างชัดเจน โดยมีการคัดเลือกและให้น้ำหนักหลักทรัพย์ตามปัจจัย (Factor) ที่มีผลต่อการสร้างผลตอบแทน 

534465133

กลยุทธ์ Smart Beta นั้นมีการค้นคว้าและถูกนำมาใช้ในการลงทุนในตลาดหุ้นของหลายๆ ประเทศมากว่า 20 ปี โดย 5 ปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่

 

  1. ปัจจัยด้านมูลค่า (Value) ซึ่งเน้นการลงทุนไปในบริษัทที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน โดยจะถูกคำนึงจากหลายๆ มิติ ซึ่งทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนโดดเด่นมากกว่าตลาดในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ/หรือช่วงฟื้นตัว


  2. ปัจจัยด้านคุณภาพ (Quality) เน้นการลงทุนไปในหุ้นที่มีคุณภาพและเสถียรภาพของงบการเงิน รวมถึงคุณภาพในการบริหารปัจจัยด้านคุณภาพ ที่มักทำผลงานได้ดีกว่าตลาดในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวและช่วงต้นของการถดถอย


  3. ปัจจัยด้านแนวโน้มราคา (Momentum) พิจารณาจากรูปแบบของราคาหลักทรัพย์ในหลายๆ ช่วงเวลา (Timeframe) ซึ่งสะท้อนมุมมองและความมั่นใจของนักลงทุนในตลาดโดยรวม การลงทุนในปัจจัยนี้มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าตลาดในช่วงที่มีแนวโน้มชัดเจน เช่น ช่วงเศรษฐกิจขยายตัวจนถึงช่วงต้นของการชะลอตัว


  4. ปัจจัยด้านขนาด (Large Cap) การให้น้ำหนักกับบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนมากเป็นผู้นำตลาดและมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง มักสร้างผลตอบแทนที่ดีในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวและถดถอย


  5. ปัจจัยด้านการกระจายความเสี่ยง (Equal Weight) กระจายน้ำหนักการลงทุนในพอร์ตเท่ากัน และเพิ่มความสำคัญให้กับบริษัทขนาดเล็กที่มีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนสูงกว่าตลาดในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวและขยายตัว

 

นอกจากนี้ การจัดพอร์ตการลงทุนด้วย Smart Beta ทำให้นักลงทุนสามารถทำความเข้าใจผลตอบแทนที่เกิดได้ดีขึ้น เนื่องจากเป็นการลงทุนในหุ้นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เราสามารถใช้ Smart Beta เพื่อการลงทุนในระยะยาว (Strategic Allocation) หากเชื่อว่าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง เช่น ปัจจัยด้านมูลค่าพื้นฐาน (Value) จะสามารถสร้างผลตอบแทนเหนือตลาดได้ในระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถลงทุนระยะสั้น (Tactical Allocation) โดยเลือกปัจจัยที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เช่น สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปัจจุบัน อาจเลือกลงทุนในปัจจัยด้านคุณภาพ (Quality) เพื่อลดความผันผวน และเพิ่มเสถียรภาพจากบริษัทที่มีคุณภาพสูงในเชิงรายได้ กำไร และการบริหารจัดการ

สำหรับกลยุทธ์ที่นิยมกัน ได้แก่ Core-Satellite คือการแบ่งเงินลงทุนเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งมีการลงทุนในระยะยาวซึ่งเป็นส่วนของ Core โดยส่วนนี้อาจจะลงทุนในกองทุนแบบเชิงรับ เช่น SET Index Fund หรือลงทุนในหุ้นที่มีสไตล์ Defensive เช่น Quality หรือ Large Cap และส่วนที่เหลือคือ Satellite ซึ่งสามารถลงทุนในกองทุน Smart Beta ต่างๆ และสับเปลี่ยนกองทุน Smart Beta ไปเรื่อยๆ หรือจะเลือกลงทุนในกองทุน Smart Beta หลายกองทุนพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาด ซึ่งประโยชน์ของ Core-Satellite นี้จะทำให้ผู้ลงทุนสามารถสร้างพอร์ตที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนเอง และยังช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตอีกด้วย


ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุน Smart Beta เป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าตลาดโดยรวมแบบ Active แต่มีการคัดเลือกและให้น้ำหนักหลักทรัพย์ตามปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างผลตอบแทนที่ชัดเจนและเป็นระบบ อีกทั้งค่าธรรมเนียมไม่แพง มีความใกล้เคียงกับกลยุทธ์แบบ Passive นอกจากนี้กลยุทธ์ Smart Beta สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายในด้านการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการกระจายความเสี่ยง การลงทุนระยะสั้น และ/หรือระยะยาว โดยเลือกสับเปลี่ยนปัจจัยการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

ในปี 2022 ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่ 3.53% ซึ่งนับว่าเป็นปีที่มีความเสี่ยงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของเงินเฟ้อและสงคราม ซึ่งหุ้นที่สามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเกินจาก SET Index คือหุ้นในกลุ่ม Quality และหุ้นขนาดใหญ่ (Large Cap) ส่วนสไตล์ที่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักคือหุ้นกลุ่ม Momentum แต่ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2023 สไตล์การลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และเห็นได้ว่าการลงทุนด้วยสไตล์ Momentum, Quality และ Large Cap ยังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือตลาด (เมื่อเทียบกับ SET Index) ได้ ทั้งนี้ เมื่อมองถึงสภาวะตลาดในปัจจุบันที่ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างมาก ทั้งความเสี่ยงการเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย วิกฤตธนาคารในสหรัฐอเมริกาและยุโรป รวมไปถึงนโยบายด้านการเงินของธนาคารกลาง ทำให้มีความเป็นไปได้ที่การลงทุนในสไตล์ Quality และการลงทุนในหุ้น Large Cap มีโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเกินได้ในปี 2023 
 

คำเตือน:

  • การลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลกองทุนและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ SCBAM Client Relations โทร. 0 2777 7777
     

บทความโดย คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566


ที่มา : The Standard Wealth