ลงทุนแบบไร้กังวลด้วย 5 ขั้นมั่นใจการลงทุน

แม้การลงทุนจะทำให้มีอิสรภาพทางการเงินเร็วขึ้น   แต่ก็ดูเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนสำหรับคนที่ไม่มีความรู้   บางคนลงทุนไปแล้วขาดทุน  หรือผลตอบแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ทำให้หลายคนถอดใจ   ความกังวลเหล่านี้สามารถคลี่คลายได้  เพราะธนาคารได้มีบริการแนะนำการจัดพอร์ตลงทุนอย่างมืออาชีพ  ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผน  ให้เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละคนแบบครบวงจร  ด้วย  5 ขั้นมั่นใจการลงทุน  ดังนี้

ขั้นตอน 1 การวิเคราะห์ความต้องการ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุน   โดยให้ผู้ลงทุนได้ตรวจสอบเป้าหมายและความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ จากการทำแบบประเมินความเสี่ยง  Suitability  Test  เพื่อหาแผนลงทุนที่เหมาะสม  ในขั้นตอนนี้   จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจผู้ลงทุน เพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบการลงทุนได้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความสนใจของผู้ลงทุนอย่างแท้จริง

ขั้นตอน 2 การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน

เพื่อให้สัมพันธ์กับเป้าหมายและความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ขั้นตอนนี้จะเป็นการออกแบบสัดส่วนในการแบ่งเงินไปลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ ว่าจะลงในตราสารประเภทไหน ลงกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์ลักษณะใด ในสัดส่วนเท่าไร   โดยธนาคารจะทำการวิเคราะห์และกำหนดให้ชัดในขั้นตอนนี้ เพื่อวางรากฐานสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละรายให้สอดคล้องกับความต้องการในระยะยาว

ขั้นตอน 3 การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย

เป็นการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุน จากขั้นตอน 2 เป็นการลงรายละเอียดว่า ควรลงทุนในอะไร ซึ่งจะเลือกด้วยเหตุด้วยผล และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยง ที่ผู้ลงทุนรับได้ ทำให้การตัดสินใจมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

ขั้นตอน 4 การติดตามและปรับปรุงกลยุทธ์

เพราะสถานการณ์การลงทุนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การหยุดนิ่งจะเป็นจุดอันตรายที่ทำให้การลงทุนผิดเป้าได้ง่าย การติดตามและปรับกลยุทธ์การลงทุน ให้ทันกับสถานการณ์ จะช่วยให้แผนการลงทุนไปถึงเป้าหมายได้จริงมากยิ่งขึ้น  ในขั้นที่  4  ธนาคารจึงเป็นเสมือนเพื่อนที่จะช่วยคอยดูแลให้การลงทุนไม่หลุดจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

ขั้นตอน 5 รายงานสถานะการลงทุน

ธนาคารจะมีการรายงานสถานะการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบเป็นระยะๆ  ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อการติดตาม   ตรวจสอบและทบทวนการลงทุนว่ามีความคืบหน้า สอดคล้อง และเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่วางไว้แล้วหรือยัง

การแนะนำการลงทุนอย่างครบวงจรตามกระบวนการมาตรฐาน 5  ขั้นตอนนี้ จะช่วยให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจในการลงทุน  ลดความเสี่ยง  และสามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้สำเร็จ   โดยมีธนาคารช่วยดูแลอย่างมืออาชีพให้นักลงทุนได้มีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว  จนประสบความสำเร็จมีอิสรภาพทางการเงินอย่างถาวร