NIA-SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 2 ติดอาวุธเทคโนโลยี SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

การมาของเทคโนโลยีที่สร้างโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ทั้งคู่แข่ง พฤติกรรมลูกค้า รูปแบบการแข่งขัน ฯลฯ  และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ให้ก้าวทันกับการแข่งขันในโลกดิจิทัล SCB ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดหลักสูตร NIA- SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 2 โดยในปีนี้ มุ่งเน้นที่กลุ่มผู้ประกอบการ SME ธุรกิจภาคผลิตและบริการในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

Key Factor: เครือข่าย-นวัตกรรม


หลักสูตร NIA- SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการที่ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ และที่สำคัญคือได้มีโอกาสพบปะผู้ประกอบการคนอื่นๆ และเกิดการสร้างเครือข่ายที่จะช่วยเรียนรู้และผลักดันให้ธุรกิจก้าวหน้าไปด้วยกัน คุณคณินทร์ แรงกล้า ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน SME Bangkok, SCB กล่าวถึงหลักสูตรฯ รุ่นที่ 2 มีเป้าหมายติดอาวุธความรู้เรื่องเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการ SME ธุรกิจภาคผลิตและบริการเพื่อนำมาใช้พัฒนาธุรกิจ โดยจะได้ประโยชน์มากมาย ตั้งแต่การสร้างสินค้าใหม่ ลดต้นทุน สร้างพันธมิตรเครือข่ายธุรกิจ สร้าง Ecosystem กับสถาบันการเงิน และเกิดนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ทั้งหมดนี้จะทำให้ธุรกิจ SME เข้มแข็ง ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เติบโตไปก้าวทันเศรษฐกิจโลก

ibe-class2-01

เปลี่ยน SME เป็น Innovation-Based Enterprise ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย


โครงการ NIA- SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 2 ได้ขยายกลุ่มผู้เข้าอบรมจากรุ่นที่ 1 ที่เป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีมาเป็นกลุ่ม SME ภาคผลิตและบริการ จำนวน 41 บริษัท ซึ่ง ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า SME เป็นกลุ่มธุรกิจที่มูลค่าทางการค้าจำนวนมากที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศอย่างมหาศาล ดังนั้นการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปข้างหน้าได้ คือต้อง transform ธุรกิจ SME ให้เห็นถึงความสำคัญนวัตกรรมและเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบัน จากเหตุการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยน Mindset และนำนวัตกรรมมาปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เติบโต ซึ่งโครงการ NIA- SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) จะพัฒนาให้ธุรกิจ SME ที่มีศักยภาพสูงทั้ง 41 บริษัทนี้ ให้กลายเป็น Innovation-Based Enterprise เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป


จากการอบรมในรุ่นที่ 1 ที่ผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี ก็ได้มีการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับธุรกิจ SME  เกิดการเจรจาธุรกิจ 200 คู่ธุรกิจ เกิดดีลซื้อขาย 36 ดีลและการส่งผู้เข้าอบรมไปเข้าร่วม Pitching ในโครงการของ SCB10X ในชื่อ “SCB 10X We Are In This Together” อีกด้วย

Tollgate 4 ข้อ Transform ธุรกิจ


ดร.สุริยะ เลิศวัฒนะพงษ์ชัย Course Director
กล่าวถึงแนวคิดหลักของหลักสูตร NIA- SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 2 คือ Framework ที่เป็นหลักการสำคัญของการสร้างนวัตกรรม 4 ข้อ หรือที่เรียกว่า 4 Toll gate  ได้แก่

  • Toll gate ที่ 1  กำหนดขอบข่ายปัญหาธุรกิจแนวทางตัววัดผลสำเร็จเป้าหมาย: ต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าอย่างถ่องแท้ว่าธุรกิจได้ส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าแล้วหรือยัง ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าที่ลูกค้าต้องการแล้วยังไม่ได้  สิ่งที่มากเกินความต้องการของลูกค้าทำให้เกิดความสูญเปล่า ซึ่งต้องแก้ไขเพื่อลดต้นทุน จะได้มีกำไรมากขึ้น รวมถึงการสร้างคุณค่าใหม่ เพื่อสร้างยอดขายและขยายตลาดมากขึ้น
  • Toll gate ที่ 2   ศึกษาระบบและกระบวนการทำงานในปัจจุบัน: กลับมาทบทวนระบบที่ทำอยู่ เพื่อหาไอเดียใหม่ในการปรับปรุง สิ่งสำคัญคือการปลดล็อกอคติ (Bias) อย่ายึดติดกับความสำเร็จเดิม
  • Toll gate ที่ 3  ศึกษาทางเลือกและตัดสินใจเลือกวิธีการปรับปรุง: แม้ว่าไอเดียและเทคโนโลยีจะสร้างผลิตภัณฑ์บริการ หรือรูปแบบธุรกิจใหม่ก็จริง แต่การที่สิ่งเหล่านั้นจะเป็นนวัตกรรมได้ คือต้องสามารถตอบโจทย์เรื่องคุณค่าให้ลูกค้าหรือธุรกิจได้  หลายครั้งที่ผู้ประกอบการต้องการใช้เทคโนโลยีอันหนึ่ง โดยไม่ได้คำนึงว่าเทคโนโลยีอันนั้นช่วยตอบโจทย์ของลูกค้าหรือธุรกิจได้หรือไม่ ดังนั้น ต้องเริ่มต้นที่การเข้าใจปัญหาของลูกค้าก่อน แล้วจึงเลือกเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ลูกค้า
  • Toll gate ที่ 4  สรุปผลและการสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ


รูปแบบหลักสูตรจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ

1. ด้านความรู้ (Knowledge) โดยใช้ innovation และ Lean เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ
2. การสร้าง Business Opportunities ให้กับผู้เข้าอบรม (Business Matching &Workshop)
3. Project Assignment (Individual) ให้SME ผู้เข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาธุรกิจจริงของตนเองผ่านที่ปรึกษา (Mentor) ที่มีประสบการณ์ตรงในรูปแบบของ Problem-Solving ของ Lean and Innovation

หลักสูตร NIA- SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 2 มีระยะเวลา 10 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สนใจสามารถติดตามสรุปรายละเอียดเนื้อหาการอบรมได้ที่ www.scb.co.th และ https://scbsme.scb.co.th/