ค่าบริการ กลุ่มบริการด้านร้านค้า รับชําระเงิน และธุรกิจแลกเปลี่ยนย้อนหลัง