1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2561

 

ช้อปเข้า GOAL! ผ่อนสบายสบาย รับคืนสุดคุ้มที่ เพาเวอร์บาย

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash และบัตร UP2ME Speedy Cash เมื่อผ่อนชำระค่าสินค้าที่ Power Buy ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นาน 18 เดือนและเมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2561

 

 

เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash และบัตรอัพทูมี Speedy Cash ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)(“ธนาคาร”) ที่มีหมายเลขบัตร 77777721 XXXXXXXX (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อผ่อนชำระค่าสินค้าที่ Power Buy ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0 % นาน 18 เดือนและเมื่อมียอดผ่านชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2561
  • เมื่อมียอดผ่อนชำระ 30,000-49,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท ยอดผ่อนชำระ 50,000-89,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท ยอดผ่อนชำระ 90,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท โดยเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
  • ยอดใช้จ่ายที่เป็นเศษสตางค์จะปัดทิ้งไม่นำมาคำนวณในการให้เครดิตเงินคืน
  • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยแสดงยอดที่จะเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรที่ธนาคารจะส่งให้ผู้ถือบัตรในรอบบัญชีนั้นๆ
  • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนที่แบ่งจ่ายทีคงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
  • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
  • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สินค้าและบริการเป็นของ Power Buy หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับบริษัทโดยตรง
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center 02777 7777