19 พฤศจิกายน 2561 - 30 มิถุนายน 2562

 

บัตรกดเงินสด ● ผ่อนสินค้า SCB M SPEEDY CASH

ผ่อนชำระ 0% นาน 12 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้าง*

 

 

รายการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ถือบัตร SCB Debit

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ “Go Cashless Get Cash Back – ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน” ของกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร SCB Debit ที่ลงทะเบียนแล้ว ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 รับสิทธิ ดังนี้

  ต่อที่ 1 รับเงินชดเชยเข้าบัญชี 5% ของราคาสินค้าและบริการก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/ท่าน) **เมื่อรูดซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ และเป็นสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมสินค้าและบริการที่มีภาษีสรรพสามิต ได้แก่ 1.สุรา 2. ยาสูบ 3.น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 4.รถยนต์ และ 5.รถจักรยานยนต์ (เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศจากภาครัฐ โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์เลขประจำตัวบัตรประชาชน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562)
  ตัวอย่างการคำนวณ ผู้ถือบัตรซื้อสินค้ามูลค่า 2,000 บาท ลูกค้าจะได้รับเงินชดเชยภาษี 5% จากโครงการคืนภาษีจากภาครัฐเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตใบที่ลงทะเบียน โดยคิดจากมูลค่าที่ลูกค้าจ่ายจริง (ก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มูลค่า 93.46 บาท ((2,000x100)÷107)X5%=93.46 บาท)

  ต่อที่ 2 รับเงินคืนเข้าบัญชี 5% จากยอดซื้อ (สูงสุดไม่เกิน 300 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย) เมื่อรูดซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป (การคืนเงินจะคืนเข้าบัญชีที่ผูกกับ บัตรเดบิต ที่ทำรายการ โดยจะคืนเข้าบัญชีภายในเดือน พฤษภาคม 2562)

  ตัวอย่างการคำนวณ ผู้ถือบัตรซื้อสินค้ามูลค่า 2,000 บาท ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิต On Top (5%) ตามที่จ่ายจริง มูลค่า 100 บาท (2,000x 5%=100 บาท)

 • สำหรับสิทธิพิเศษต่อที่ 2 ไม่รวมการใช้จ่ายผ่านบัตร SCB M Debit

 

*เงื่อนไขแคมเปญ

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร SCB M Speedy Cash ผ่อนชำระ 0 % นาน 12 เดือน เมื่อมียอดทำรายการผ่อนชำระผ่านบัตรตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป หรือ ผ่อนชำระ 0.49% นาน 48 เดือน เมื่อมียอดทำรายการผ่อนชำระผ่านบัตรตั้งแต่ 14,400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป เฉพาะการใช้จ่ายภายในห้างฯเดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ต หัวหิน, เพาเวอร์ มอลล์, โฮม เฟรช มาร์ท และกูร์เมต์ มาร์เก็ต พาวเวอร์ มอลล์ (ไม่รวมร้านค้าเช่า) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561– 30 มิถุนายน 2562
 2. การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 3. การผ่อนชำระ 0 % นาน 12 เดือน และผ่อนชำระ 0.49% นาน 48 เดือนนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนที่แบ่งจ่ายทีคงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
 4. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด/อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้
 5. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และหรือหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 6. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับบริษัทโดยตรง
 7. โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB M Call Center 1295