1 สิงหาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562

 

รวมทุกหนี้ไว้ที่เดียว

ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยเริ่ม 9.99% ต่อปี ด้วยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

 

*เงื่อนไขการบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือ สินเชื่อบุคคลอื่นๆ

 1. อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan บริการโอนยอดหนี้ฯ เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคล Speedy Loan และสมัครใช้บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือ สินเชื่อบุคคลอื่นๆ ยอดสินเชื่อคงค้างอาจน้อยกว่ายอดหนี้ที่ท่านต้องการโอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การอนุมัติที่ธนาคารกำหนด
 2. วงเงินขั้นต่ำ 20,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือในแต่ละบัญชีที่ต้องการโอนหนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อบัญชี และโอนยอดสินเชื่อคงค้างได้สูงสุด 5 บัญชี โดยแนบสำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่นฉบับที่ต้องการมาประกอบการพิจารณา เงื่อนไขรวม
 3. อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบุคคล Speedy Loan และบริการโอนยอดหนี้ฯตามตารางและเงื่อนไขอื่นๆ ข้างต้น ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
 4. เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อบริการ และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 5. กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 6. ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 7. สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

**เงื่อนไขแคมเปญ

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าสินเชื่อ Speedy Loan ที่สมัครใช้บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิต หรือสินเชื่อบุคคลอื่นๆ เท่านั้น
 2. เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อข้างต้น และเบิกใช้วงเงินกู้ ตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไปตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562
 3. ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 5,500 บาท ต่อ 1 บัญชีเงินกู้ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ และสิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 4. ลูกค้าที่ได้รับกระเป๋าล้อลากฯ ต้องยังคงสภาพเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ณ วันที่จัดส่งกระเป๋าล้อลากฯและมีสถานะเป็นปกติ มีประวัติการชำระที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ของธนาคารฯ อยู่จนถึงขณะรับกระเป๋าล้อลากฯ
 5. ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าล้อลากฯภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งแก่ธนาคารไว้
 6. หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 7. ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้
 8. กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของอธนาคารเป็นที่สุด
 9. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777