1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

 

รวบทุกหนี้ไว้ที่เดียว

พิเศษ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 9.99% ต่อปี*
และรับฟรี Gift Card Tesco Lotus เมื่อสมัครสินเชื่อบุคคล Speedy Loan

 

*เงื่อนไขการบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือ สินเชื่อบุคคลอื่นๆ

 1. อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan บริการโอนยอดหนี้ฯ เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคล Speedy Loan และสมัครใช้บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือ สินเชื่อบุคคลอื่นๆ ยอดสินเชื่อคงค้างอาจน้อยกว่ายอดหนี้ที่ท่านต้องการโอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การอนุมัติที่ธนาคารกำหนด
 2. วงเงินขั้นต่ำ 20,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือในแต่ละบัญชีที่ต้องการโอนหนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อบัญชี และโอนยอดสินเชื่อคงค้างได้สูงสุด 5 บัญชี โดยแนบสำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่นฉบับที่ต้องการมาประกอบการพิจารณา เงื่อนไขรวม
 3. อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบุคคล Speedy Loan และบริการโอนยอดหนี้ฯตามตารางและเงื่อนไขอื่นๆ ข้างต้น ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 4. ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
 5. เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อบริการ และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 6. กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 7. ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 8. สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ได้รับวงเงินสินเชื่อบุคคล Speedy Loan โดยสมัครผ่านช่องทางออนไลน์

วงเงินอนุมัติ มูลค่า Gift Card Tesco Lotus (บาท)
150,000 - 299,999 บาท 300
ตั้งแต่ 300,000 บาท 1,000

 

*เงื่อนไขสิทธิพิเศษ:

 1. สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าสินเชื่อ Speedy Loan ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (ที่ www.scb.co.th) เท่านั้น
 2. ลูกค้าต้องได้รับอนุมัติและเบิกใช้วงเงินกู้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 โดยลูกค้าจะได้รับ Gift Card Tesco Lotus มูลค่าตามวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ต่อ 1 บัญชีเงินกู้ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 4. ลูกค้าที่ได้รับ Gift Card Tesco Lotus ต้องยังคงสภาพเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ณ วันที่จัดส่ง Gift Card Tesco Lotus และมีสถานะเป็นปกติ มีประวัติการชำระที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ของธนาคารฯ อยู่จนถึงขณะรับ Gift Card Tesco Lotus
 5. ลูกค้าจะได้รับ Gift Card Tesco Lotus โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
 6. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สุด
 7. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร.0 2777 7777