1 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

ช้อปสินค้าไอทีที่ใช่กับไลฟ์สไตล์ที่ชอบ

ผ่อน 0% สูงสุด 24 เดือน

เงื่อนไข

  1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash ทุกประเภท ยกเว้นบัตร Speedy Cash Plus และ Speedy Cash Prompt ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่มีหมายเลขบัตร 777777xx xxxxxxxx (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระผ่านบัตร ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ Advice IT Infinite, iStudio by SPVI, iStudio by Uficon, IT City และ JIB ทุกสาขา ผ่อน 0 % สูงสุดนาน 24 เดือน เมื่อมียอดแบ่งจ่ายผ่านบัตร Speedy Cash โดยเมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 6 เดือน, เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 10 เดือน, เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 12 เดือน, เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 15 เดือน, เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 5,400 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระ นาน 18 เดือน, เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 20 เดือน หรือเมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 7,200 บาทขึ้นไปรับสิทธิผ่อนชำระนาน 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
  2. สามารถสอบถามรายละเอียดของสินค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้จากพนักงานที่จุดให้บริการก่อนทำรายการ
  3. การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนดำเนินการ
  4. การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระเงินตามจำนวนแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของธนาคารทันที
  5. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  7. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
  8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777