15 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

 

พิเศษสำหรับลูกค้าที่รับบัญชีเงินเดือนผ่าน SCB

มอบสิทธิพิเศษประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกัน 100,000 บาท (1 กรมธรรม์)

 

*เงื่อนไข

 1. วงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100 % ของราคาประมินของธนาคาร และวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
 2. ระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 3. รถยนต์ที่นำมาเป็นหลักประกันต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี กรณีขอสินเชื่อ 84 เดือนอายุรถไม่เกิน 12 ปีรวมระยะเวลาผ่อนชำระสูงสดไม่เกิน 19 ปี
 4. อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละราย สูงสุดไม่เกิน 17% ต่อปี
 5. วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ อาจแตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้า ยี่ห้อรถยนต์ รุ่น ปี และสภาพรถยนต์ที่นำมาขอสินเชื่อ
 6. ระยะเวลาการอนุมัติและได้รับวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัคร และคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละราย
 7. ลูกค้า สามารถใช้บริการรับเอกสารการสมัครสินเชื่อ ณ ที่อยู่ของลูกค้าได้ (เอกสารการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์)
 8. เงื่อนไขประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • แผนประกันภัยดังกล่าวสำหรับลูกค้าสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash ที่มีอายุ ตั้งแต่ 20-70 ปีบริบูรณ์
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
  • กรรมธรรม์ เริ่มคุ้มครองวันเดียวกับวันที่เบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อ สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash
  • แคมเปญมอบสิทธิพิเศษประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 1 กรมธรรม์ ทุนประกันมูลค่า 100,000 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับอนุมัติเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
  • ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานและทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดย บมจ.เทเวศประกันภัย
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้กรณีพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทประกันภัย