คัด 2 กองทุน LTF เด่นจากบลจ.ไทยพาณิชย์  ให้คุณเลือกลงทุนได้ตามสไตล์ 

LTF ปีสุดท้ายกองไหนดี

 

“ปันผลบ่อย ค่อยๆ ใช้”

SCBLT1
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30


จุดเด่น
• จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ 23 ครั้ง1 ใน 15 ปี2 (นับตั้งแต่จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2547)
• กองทุน LTF ใหญ่อันดับหนึ่งของบลจ.ไทยพาณิชย์ มูลค่าสินทรัพย์รวม 28,531 ล้านบาท1
นโยบาย เน้นการลงทุนหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยในปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก 1 บาท
ระดับความเสี่ยง 6 ความเสี่ยงสูง


ลงทุนคลิก     ข้อมูลเพิ่มเติม

“มองไกล โอกาสกำไรงาม”

SCBLT2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส


จุดเด่น
• ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ พื้นฐานดี มั่นคงสูง
• ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ติดอันดับ 1 ของ Morningstar3
นโยบาย เน้นการลงทุนหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตราสารการเงินอื่น ๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ ป้องกันความเสี่ยง
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก 1 บาท
ระดับความเสี่ยง 6 ความเสี่ยงสูง


ลงทุนคลิก     ข้อมูลเพิ่มเติม

4 ขั้นตอน ผูกบัญชีกองทุนง่ายๆ

1. เลือกหน้าการลงทุนใน SCB EASY App

2. กดเข้าไปในหน้ากองทุนรวม

3. กดปุ่มเพิ่มบัญชีด้านล่าง

4. เลือกบัญชี และกดยืนยัน

6 ขั้นตอน เปิดบัญชีง่ายๆ

1. กด "การลงทุน"
 

2. กด "กองทุนรวม"
 

3. กด "เปิดบัญชี"
 

4. กด "เริ่มต้น" และตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่เคยให้ไว้กับธนาคารจนครบทุกขั้นตอน

5. ใส่เบอร์โทรศัพท์
เพื่อรับ OTP

6. รับผลการสมัคร ผ่านทาง Slip
และ Email

6 ขั้นตอนง่ายๆ ในซื้อกองทุนที่ใช่ 

1. เลือกหน้าการลงทุนใน SCB EASY App

2. กดเข้าไปในหน้ากองทุนรวม

3. กดซื้อ

4. กดเลือกกองทุน

5. เลือกเมนูกองทุนอื่นๆ โดยค้นหาจากชื่อย่อภาษาอังกฤษ

6. เลือกบัญชีที่ใช้ชำระเงิน พร้อมระบุจำนวนเงินแล้วกดยืนยัน

 

รายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับเงินคืนสูงสุด 1000 บาท ผ่าน SCBSFF FUND BACK
ระยะเวลาโปรโมชั่น 15 ตุลาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิ์เฉพาะบุคคลธรรมดาที่ลงทุนผ่านช่องทาง SCB EASY App ครั้งแรก ด้วยกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่บริหารโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัท”) ช่วงระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562 และต้องถือครองหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 2. มูลค่าเงินคืนสูงสุด คำนวณจากร้อยละ 0.2 ของมูลค่าเงินลงทุนในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งจะไม่เกิน 1,000 บาทต่อท่าน
 3. บริษัทจะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิของกองทุนที่ร่วมรายการโดยพิจารณาจาก ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า และโอนมาจาก บลจ.อื่น หักด้วยยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออก และโอนไปยัง บลจ.อื่น (ยกเว้นการขายคืนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขทางภาษีตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร) และไม่นับยอดรายการสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม LTF/RMF ของบริษัท
 4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะทำการนับยอดเงินลงทุนสุทธิจากทุกบัญชีกองทุนรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 5. บริษัทจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามมูลค่าของกำนัลที่ผู้ลงทุนได้รับ โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ในการจัดสรร และบริษัทของสงวงสิทธิ์ที่จะทำการเปิดบัญชีกองทุน SCBSFF ให้โดยอัตโนมัติ
 6. กรณีที่ได้รับสิทธิ์ในการรับของกำนัลใดๆ จากโครงการส่งเสริมการขาย LTF/RMF นี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกำนัลจากโครงการส่งเสริมการขาย LTF/RMF อื่นๆ อีก
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของโครงการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด

 

หมายเหตุ:

1ที่มา SCBAM ณ ก.ย. 62/ 2ที่มา AIMC ณ ส.ค. 62/ 3ที่มา www.morningstarthailand.com LTF ผลตอบแทนสูงสุด 3 ปี ณ ก.ย. 62/
SCBSFF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อการลงทุนและจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

คำเตือน:

*ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนกองทุน LTF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ถือหน่วยจะไม่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

 

เปิดบัญชีกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ ครั้งแรกผ่านสาขา หรือ SCB EASY App
รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ 1 ที่นั่ง มูลค่า 200 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น 4 ตุลาคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนใหม่เป็นครั้งแรกกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ ผ่านสาขา หรือ SCB EASY App ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562 รับสิทธิ์ฟรีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ประเภท Deluxe Seat 1 ใบ มูลค่า 200 บาท (จำกัดสิทธิ์ 7,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขายสำหรับการเปิดบัญชีกองทุนผ่านสาขา และ 5,000 สิทธิ์ต่อเดือนตลอดรายการส่งเสริมการขายสำหรับการเปิดบัญชีกองทุนผ่าน SCB EASY App)
 2. สำหรับการเปิดบัญชีกองทุนผ่านสาขา เมื่อลูกค้าทำตามเงื่อนไขแล้ว ลูกค้าจะได้รับรหัสตั๋วหนัง 16 หลักภายใน 10 วัน ผ่าน SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้กับธนาคาร ทั้งนี้หากต้องการใช้สิทธิ์ ลูกค้าสามารถแสดงรหัสให้เจ้าหน้าที่เอส เอฟ ซีเนม่า เพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ทุกสาขา ยกเว้น Emprive’Cineclub
 3. สำหรับการเปิดบัญชีกองทุนผ่าน SCB EASY App เมื่อลูกค้าทำตามเงื่อนไขแล้ว ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์พิเศษภายใน 72 ชั่วโมงผ่าน SCB Easy Bonus ใน SCB EASY App ทั้งนี้หากต้องการใช้สิทธิ์ ลูกค้าต้องกดยืนยันสิทธิ์ผ่าน SCB EASY App ในเมนู Easy Bonus เพื่อรับรหัสและแสดงรหัสให้เจ้าหน้าที่เอส เอฟ ซีเนม่า ภายในเวลา 60 นาที นับจากเวลาที่กดยืนยันสิทธิ์ เพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ทุกสาขา ยกเว้น Emprive’Cineclub หากลูกค้าไม่ได้แสดงรหัสเพื่อแลกรับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ภายในเวลาที่กำหนดที่แสดงในระบบ Easy Bonus ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 หากลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์ภายในวันดังกล่าว ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 5. จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 6. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับการแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือ ในเมนู Easy Bonus เท่านั้น
 7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 9. ธนาคารและบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

 

ตารางนโยบายและความเสี่ยง

หมายเหตุ:

1กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล
2กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
3กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
4ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นลงทุน LTF/RMF ผ่าน SCB EASY App ทุกๆ 100,000 บาท ฟรีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ จำนวน 1 ใบ/ ทั้งนี้ บลจ.ได้กระจายการลงทุนหลักทรัพย์หลากหลายประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ส่วนหนึ่ง