วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

 

 
 
 
 

คำเตือนและรายละเอียดเพิ่มเติม


  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
  • ผู้ถือหน่วยลงทุน LTF ต้องถือหน่วยลงทุนระยะยาว 7 ปีปฏิทิน
  • ผู้ถือหน่วยลงทุน RMF ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี เว้นได้ไม่เกิน 1 ปีติดต่อกัน ขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อผู้ลงทุนมีอายุ 55 ปีขึ้นไปและลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
  • การลงทุนจะต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน

* จาก Money & Banking Awards 2018 **
1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนครั้งแรกผ่าน SCB EASY Application ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ธันวาคม 2561 รับฟรี ตั๋วหนังในเครือ SF Cinema ประเภท Deluxe Seat มูลค่า 200 บาท (จำนวนสิทธิ์ 10,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 20,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)
2. เมื่อลูกค้าทำตามเงื่อนไขแล้ว ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้หากต้องการใช้สิทธิ์ ลูกค้าต้องกดยืนยันสิทธิ์ผ่าน SCB EASY Application ในเมนู EASY BONUS เพื่อรับรหัสและแสดงรหัสให้เจ้าหน้าที่ SF Cinema ภายในเวลา 60 นาที นับจากเวลาที่กดยืนยันสิทธิ์ เพื่อรับฟรีตั๋วหนังในเครือ SF Cinema ทุกสาขา ยกเว้น Emprive’Cineclub และ SF Multiplex (สิทธิ์สามารถใช้ได้เฉพาะในเดือนที่เปิดบัญชีเท่านั้น)
3. หากลูกค้าไม่ได้แสดงรหัสเพื่อแลกรับฟรี ตั๋วหนังในเครือ SF Cinema ภายในเวลาที่กำหนดที่แสดงในระบบ EASY BONUS ถือว่าลูกค้าสละสิทธิและไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
4. จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
5. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับการแจ้งสิทธิ์ในเมนู EASY BONUS เท่านั้น
6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
8. ธนาคารและบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯเป็นที่สุด
9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 0 2777 7777