วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561

 

 
 
 
 

คำเตือนและรายละเอียดเพิ่มเติม


 • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • ผู้ถือหน่วยลงทุน LTF ต้องถือหน่วยลงทุนระยะยาว 7 ปีปฏิทิน
 • ผู้ถือหน่วยลงทุน RMF ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี เว้นได้ไม่เกิน 1 ปีติดต่อกัน ขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อผู้ลงทุนมีอายุ 55 ปีขึ้นไปและลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก
 • การลงทุนจะต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน

เปิดบัญชีกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ ครั้งแรกผ่านสาขา หรือ SCB EASY App
รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ 1 ที่นั่ง มูลค่า 200 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น 4 ตุลาคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนใหม่เป็นครั้งแรกกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ ผ่านสาขา หรือ SCB EASY App ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562 รับสิทธิ์ฟรีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ประเภท Deluxe Seat 1 ใบ มูลค่า 200 บาท (จำกัดสิทธิ์ 7,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขายสำหรับการเปิดบัญชีกองทุนผ่านสาขา และ 5,000 สิทธิ์ต่อเดือนตลอดรายการส่งเสริมการขายสำหรับการเปิดบัญชีกองทุนผ่าน SCB EASY App)
 2. สำหรับการเปิดบัญชีกองทุนผ่านสาขา เมื่อลูกค้าทำตามเงื่อนไขแล้ว ลูกค้าจะได้รับรหัสตั๋วหนัง 16 หลักภายใน 10 วัน ผ่าน SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้กับธนาคาร ทั้งนี้หากต้องการใช้สิทธิ์ ลูกค้าสามารถแสดงรหัสให้เจ้าหน้าที่เอส เอฟ ซีเนม่า เพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ทุกสาขา ยกเว้น Emprive’Cineclub
 3. สำหรับการเปิดบัญชีกองทุนผ่าน SCB EASY App เมื่อลูกค้าทำตามเงื่อนไขแล้ว ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์พิเศษภายใน 72 ชั่วโมงผ่าน SCB Easy Bonus ใน SCB EASY App ทั้งนี้หากต้องการใช้สิทธิ์ ลูกค้าต้องกดยืนยันสิทธิ์ผ่าน SCB EASY App ในเมนู Easy Bonus เพื่อรับรหัสและแสดงรหัสให้เจ้าหน้าที่เอส เอฟ ซีเนม่า ภายในเวลา 60 นาที นับจากเวลาที่กดยืนยันสิทธิ์ เพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ทุกสาขา ยกเว้น Emprive’Cineclub หากลูกค้าไม่ได้แสดงรหัสเพื่อแลกรับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ภายในเวลาที่กำหนดที่แสดงในระบบ Easy Bonus ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 หากลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์ภายในวันดังกล่าว ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 5. จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 6. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับการแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือ ในเมนู Easy Bonus เท่านั้น
 7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 9. ธนาคารและบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777