1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562

 

 

 


วงเงินคุ้มครองหลักล้าน

ยกระดับการรักษาพยาบาลเหมาจ่ายสูงสุด 3 ล้านบาทต่อปี สำหรับแผนประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ และสูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี สำหรับแผนประกันเพราะห่วงใย HEALTH SUPREME


คุ้มครองชีวิต และสุขภาพ

ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยเล็กหรือใหญ่ และอุบัติเหตุก็คุ้มครองครอบคลุม


ลดหย่อนภาษีได้

สูงสุด 15,000 บาทต่อปี


ครอบคลุมเจ็บป่วย อุบัติเหตุทั่วโลก

ไม่ว่าจะเจ็บหรือป่วยทั้งแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ทุกที่ทั่วโลก


รับผลประโยชน์ในกรณีเสียชีวิต

ตามแผนประกันที่เลือก


ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เครือข่ายกว่า 300 แห่ง

 

 


*หมายเหตุ :

 1. เลือกรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเดินสะพัด หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และบัตรกำนัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ บัตรกำนัลเซ็นทรัล, บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส
 2. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดอย่างละเอียด

 

 

 


a. 1.1+1.3 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 150 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
b. ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
c. ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนหรือหลังการเข้าพักรักษาพยาบาลในครั้งนั้น
d. บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาล เมื่อผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีการเคลมผลประโยชน์ใดๆ ในข้อ 1.1-1.8 โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ 1 ครั้ง ตามแผนความคุ้มครองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ (รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

หมายเหตุ :

 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเหมาจ่ายจะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ
 • บริษัทฯ อาจเรียกตรวจสุขภาพ และ/หรือขอเอกสารเพิ่มเติม และ/หรือเพิ่มเบี้ยประกันภัย และ/หรือสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย หากพบว่าผู้เอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพ หรือเจ็บป่วยมาก่อนทำประกันภัย
 • สงวนสิทธิ์การซื้อ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์

  

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ต่อที่ 1 โปรโมชั่นเลือกรับเงินคืน / บัตรกำนัล

 1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ และประกันเพราะห่วงใย Health Supreme โดยลูกค้าสามารถเลือกสมัครหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากไทยพาณิชย์ หรือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ หรือซื้อเฉพาะประกันชีวิตผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยลูกค้ามีสิทธิ์เลือกรับเงินคืนเข้าบัญชีหรือบัตรเครดิตหรือบัตรกำนัลตามที่ระบุในตารางต่อที่ 1
 2. ใบคำขอเอาประกันชีวิตตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด จะต้องลงนามและชำระเงินระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 และกรมธรรม์จะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 15 เมษายน 2562
 3. ลูกค้าสามารถเลือกรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัดไทยพาณิชย์ หรือเครดิตเงินคืนเข้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ หรือบัตรกำนัล ได้แก่ บัตรกำนัลเซ็นทรัล หรือบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่าตามกำหนดไว้ในตารางต่อที่ 1 อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าที่มีกับธนาคารไทยพาณิชย์หรือส่งบัตรกำนัลให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในแบบฟอร์มแลกรับของกำนัล ภายใน 60 วัน หลังจากบริษัทประกันอนุมัติรับประกันภัยและออกกรมธรรม์แล้ว และพ้นระยะเวลาการแจ้งสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period)
 4. กรณีลูกค้าไม่ได้ระบุว่าจะรับเงินคืนหรือบัตรกำนัลไว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัดของธนาคารไทยพาณิชย์ของผู้เอาประกันหรือผู้ชำระค่าเบี้ยฯ ที่มีกับธนาคารไทยพาณิชย์โดยอัตโนมัติ
 5. กรณีลูกค้าเลือกรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ลูกค้าต้องระบุเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัด โดยต้องระบุบัญชีดังกล่าวในแบบฟอร์มแลกรับของกำนัล โดยชื่อเจ้าของบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้เอาประกันภัย หรือชื่อผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น หากลูกค้าไม่ระบุเลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัดที่ลูกค้าระบุในใบคำขอเอาประกันภัยในส่วนของการรับเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยอัตโนมัติ
 6. กรณีลูกค้าเลือกรับเงินคืนเข้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ลูกค้าต้องระบุเลขที่บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่ต้องการรับเงินคืนในแบบฟอร์มแลกรับของกำนัล โดยชื่อเจ้าของบัตรเครดิตต้องตรงกับชื่อผู้เอาประกันภัย หรือชื่อผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น หากลูกค้าไม่ระบุเลขที่บัตรเครดิต ธนาคารขอสงวนสิทธิ์โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัดที่มีกับธนาคารไทยพาณิชย์ที่ลูกค้าระบุในใบคำขอเอาประกันภัยในส่วนของการรับเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยอัตโนมัติ
 7. กรณีที่ธนาคารไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ให้ลูกค้าได้สำเร็จ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัลให้โดยอัตโนมัติทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับธนาคาร
 8. สงวนสิทธิ์ มอบของกำนัลสูงสุด 1 รายการ/ท่าน/ผลิตภัณฑ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลโดยพิจารณาจากวันที่ลูกค้าลงนามในใบคำขอเอาประกันชีวิต หากวันที่ลูกค้าลงนามในใบคำขอเอาประกันชีวิตตรงกับรายการส่งเสริมใดของธนาคาร ลูกค้าจะได้รับของกำนัลตามรายการส่งเสริมการขาย หากมี 2 รายการส่งเสริมการขายขึ้นไปในเวลาเดียวกัน จะได้รับของกำนัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรายการเดียว
 10. ธนาคารมิได้เป็นผู้ผลิต บริการและ/หรือนำเข้า หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตบริการ และ/หรือนำเข้า ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้าและ/หรือการให้บริการใดๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ต่อที่ 2 โปรโมชั่นรับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน 0%

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทและแบ่งชำระ 0% ผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์นาน 3 เดือน โดยเป็นการชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรกของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตามผลิตภัณฑ์ประกันที่ระบุระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562
 2. ในการผ่อนชำระ ลูกค้าจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ โดยหากมีการยกเลิกความเป็นสมาชิกบัตร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บตามจำนวนงวดผ่อนที่คงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยและหนี้อื่นๆ (ถ้ามี) ทันที
 3. ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข เกี่ยวกับการแบ่งชำระของธนาคารทุกประการ
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้ยกเว้น รายการแบ่งชำระค่าประกันภัยผ่านศูนย์บริการรถยนต์ทุกประเภท, รายการแบ่งชำระผ่านช่องทางธนาคาร, รายการเต็มจำนวน, ร้านค้าเช่า, Call For Dee Jung, รายการใช้จ่ายที่ยกเลิกและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 5. ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ิได้รับสิทธิประโยชน์จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ต่อที่ 3 โปรโมชั่นรับเอกสิทธิ์ในการมีบัตร SCB FIRST

 1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองสุขภาพ และประกันเพราะห่วงใย Health Supreme ที่มีค่าเบี้ยรายปีตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ระหว่าง 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561
 2. ลูกค้าจะได้เอกสิทธิ์ในการสมัครบัตร SCB FIRST ได้ต่อเมื่อบริษัทประกันได้รับประกันและออกกรมธรรม์แล้ว และพ้นระยะเวลาการแจ้งขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period)
 3. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เป็นสมาชิก SCB FIRST ที่ซื้อประกันใหม่ตามที่กำหนดเท่านั้น กรณีลูกค้าที่เป็นสมาชิก SCB FIRST อยู่แล้ว ต้องมีจำนวนสินทรัพย์ตามที่กำหนดเท่านั้น เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิก
 4. ในการสมัครบัตร SCB FIRST ลูกค้าจะต้องแนบเอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้และเอกสารอื่นตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อใช้ในประกอบการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต SCB FIRST ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติและวงเงินบัตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 5. เอกสิทธิ์ SCB FIRST มีอายุ 3 ปี นับแต่เดือนที่ระบุไว้หน้าบัตร
 6. เมื่อครบกำหนด 3 ปีแล้ว หากลูกค้ามีความประสงค์จะรับเอกสิทธิ์ในบัตร SCB FIRST ต่อไป ลูกค้าจะต้องมียอดรวมของสินทรัพย์ประเภทเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนผ่านธนาคาร และ/หรือค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระใหม่ เฉลี่ย 6 เดือน ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ หากลูกค้ามียอดรวมสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ธนาคารมีสิทธิ์ไม่ต่ออายุบัตรเครดิต SCB FIRST และ/หรือยกเลิกการให้เอกสิทธิพิเศษ SCB FIRST แก่ลูกค้าและ/หรือเปลี่ยนประเภทบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขของธนาคาร
 7. รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ สามารถศึกษาได้ที่คู่มือ SCB FIRST, www.scb.co.th/scbfirst หรือสอบถามที่ SCB FIRST Service Center โทร. 0 2777 7788

 

เงื่อนไขทั่วไป

 1. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกแคมเปญนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ
 2. แคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นๆ ของธนาคารได้
 3. ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่พบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 4. สิทธิประโยชน์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 5. ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 6. การใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามเงื่อนไขที่เซ็นทรัล หรือ เทสโก้ โลตัส หรือผู้ออกบัตรกำนัลกำหนด
 7. รับประกันภัยโดยบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 8. ประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝาก ควรชำระเบี้ยประกันและถือครอบครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา การยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาอาจไม่ได้หรือได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 9. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 10. การยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look) ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์