1 เมษายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567

บัตรเดบิต LET’S SCB

สมัครบัตรวันนี้ ลุ้นตะลุยญี่ปุ่น พร้อมรับโค้ดส่วนลดสูงสุด 595 บาท*

(1) ช้อปสุดพลัง ลุ้นตะลุยฟรีญี่ปุ่น ลุ้นรับแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,000,000 บาท

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายลุ้นรับแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด (“ผู้ถือบัตร”) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด (“บัตรเดบิต”) เป็นสกุลเงินต่างประเทศ สกุลเงินใดก็ได้ (ยกเว้นสกุลเงินบาท) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 โดยเทียบยอดใช้จ่ายเป็นเงินบาทครบทุก 1,000 บาท รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์
 2. สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครบัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ดรายใหม่ (ผู้ที่ไม่เคยมีบัตรเดบิต หรือเคยเป็นผู้ถือบัตรเดบิต แต่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิก จนถึงวันที่ขอใช้บริการบัตรใหม่) ที่ได้เปิดใช้งานบัตรเดบิตเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลเพิ่มอีก 1 สิทธิ์
 3. สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศทุกใบ ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน ที่ร้านค้าเรียกเก็บจากธนาคารสำเร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เท่านั้น และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง ทั้งนี้ ยอดใช้จ่ายสะสมที่ต่ำกว่าหรือเศษของ 1,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
 4. การเทียบยอดใช้จ่ายเป็นเงินบาท จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่บริษัท มาสเตอร์การ์ด เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ลิมิเต็ด กำหนด
 5. จำกัดสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลสูงสุด 50 สิทธิ์ ต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 6. ผู้ถือบัตรทุกรายต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ผ่านทางแอป SCB EASY ภายใต้เมนู Easy Bonus (สิทธิพิเศษ อีซี่โบนัส) เท่านั้น และต้องได้รับข้อความยืนยันตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 โดยสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ทั้งนี้ โปรดเก็บข้อความยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบด้วย
 7. จำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น (สำหรับผู้ถือบัตร 1 ท่าน และผู้ติดตาม 1 ท่าน โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ติดตามที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น)
 8. จำกัดจำนวนรางวัลทั้งหมด 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 250,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,000,000 บาท
 9. ธนาคารจะดำเนินการจับรางวัลโดยคำนวณจำนวนสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลของผู้ถือบัตรแต่ละรายที่ลงทะเบียนสำเร็จจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต และพิมพ์ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือบัตรดังกล่าวลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วนรวมไว้ในภาชนะเดียวกัน เพื่อจับรางวัลในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 3/16 โครงการคิวบิส นนทบุรี ซอย 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 10. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/promotions/debit-cards.html
 11. ธนาคารจะติดต่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันประกาศผลรางวัลเพื่อยืนยันการรับรางวัล หากธนาคารติดต่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล
 12. กรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์การรับรางวัล และ/หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะติดต่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัลแทน โดยผู้ได้รับรางวัลสำรองจะต้องยืนยันการรับรางวัลภายในระยะเวลา 3 วันทำการหลังจากวันที่ธนาคารได้ทำการติดต่อไปยังผู้ได้รับรางวัลสำรอง
 13. ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การได้รับรางวัลให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 14. ธนาคารจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตร เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินรายการส่งเสริมการขาย การจับฉลากเพื่อลุ้นรับรางวัล การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล การเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และวัตถุประสงค์อื่นตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร โดยผู้ถือบัตรสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th และ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือบัตรได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ผู้ถือบัตรมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 15. เพื่อประโยชน์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ถือบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะมีการส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือบัตรและผู้ติดตามให้แก่บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการ การท่องเที่ยว โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.silvervoyage-club.com และ/หรือช่องทางที่บริษัทกำหนด
 16. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องคงสภาพเป็นผู้ถือบัตรจนถึงวันที่ได้รับรางวัล หากธนาคารพบว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้ยกเลิกบัตรก่อนการได้รับรางวัล ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลลำดับถัดไปแทน
 17. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการเดินทาง สายการบิน ที่พักท่องเที่ยว และ/หรือ การให้บริการใด ๆ ของผู้จำหน่ายสินค้า ผู้ให้บริการอาหาร ผู้ให้บริการโรงแรม และ/หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น
 18. ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ รางวัลต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 19. ในกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 20. บริษัท มาสเตอร์การ์ด เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ลิมิเต็ด เป็นผู้มอบรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลโดยตรง ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการจัดทำรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
 21. การดำเนินรายการส่งเสริมการขายนี้ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาต เลขที่ ๒๓๘/๒๕๖๗ ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 22. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

รายละเอียดรางวัลแพ็กเกจทัวร์

 1. แพ็กเกจทัวร์ 1 รางวัล ประกอบด้วย บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าน้ำหนักสัมภาระสูงสุด 2 ใบ (ไม่เกินท่านละ 23 กิโลกรัม/ใบ) ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าที่พัก 1 ห้อง สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน และค่าอาหารรวมทั้งหมด 13 มื้อ โดยรางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าประกันการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ค่าเครื่องดื่ม และ/หรือค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ธนาคารและบริษัทจัดเตรียมให้

  ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เลือกประเภทเตียง เนื่องจากขึ้นอยู่กับจำนวนห้องและประเภทเตียงที่ว่างของโรงแรม ณ วันที่ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามได้เข้าพัก
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 3. หากผู้ที่ได้รับรางวัล และ/หรือผู้ติดตามประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชั้นโดยสาร จากชั้นประหยัด (Economy Class) เป็นชั้นธุรกิจ (Business Class) ผู้ที่ได้รับรางวัล และ/หรือผู้ติดตามจะต้องแจ้งความประสงค์ ณ วันที่ยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมเดินทาง โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปลี่ยนแปลงชั้นโดยสารภายหลังจากวันที่ได้มีการยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมเดินทางแล้ว
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัล และ/หรือผู้ติดตามจะต้องแจ้งเกี่ยวกับการแพ้อาหารหรือไม่รับประทานอาหารใด ๆ ณ วันที่ยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมเดินทาง เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการด้านอาหารได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแจ้งภายหลังจากวันที่ได้มีการยืนยันการรับสิทธิเข้าร่วมเดินทางแล้ว
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากการสำรองการเดินทางในครั้งนี้เป็นการสำรองในรูปแบบหมู่คณะ โดยสายการบินจะเป็นผู้ดำเนินการจัดที่นั่งให้แก่หมู่คณะ
 6. ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัล และ/หรือผู้ติดตามไม่รับบริการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัท และ/หรือธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ทดแทนหรือแลกเปลี่ยนบริการดังกล่าวเป็นเงินสดในทุกกรณี
 7. ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามจะต้องเดินทางไป-กลับในวันและเวลาตามที่กำหนด รวมทั้งต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในตารางการเดินทางด้วย
 8. ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามไม่สามารถแยกไปทำกิจกรรมใด ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง
 9. กรณีผู้ที่ได้รับรางวัล และ/หรือผู้ติดตามไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่น จะถือเป็นการสิ้นสิทธิการรับรางวัลดังกล่าวทันที

(2) สำหรับผู้สมัครบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด รายใหม่ รับโค้ดส่วนลดสูงสุดรวมมูลค่า 595 บาท!

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายรับฟรี Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท ใช้ได้ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขา

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรเดบิต LET’S SCB มาสเตอร์การ์ด ทุกประเภทที่ออกเป็นบัตรพลาสติก ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ที่สมัครบัตรรายใหม่หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ด แล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ และเปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 รับฟรี Starbucks e-Coupon ส่วนลด มูลค่า 100 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าที่ร้าน Starbucks ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และชำระส่วนต่างด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขายและการใช้สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567
 3. จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ถือบัตร / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รวม 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 4,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 4. สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขาทั่วประเทศ
 5. ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทางแอป SCB EASY ภายใน 45 วัน หลังจากเปิดบัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว
 6. ในการใช้สิทธิ์ผู้ถือบัตรต้องกดรับสิทธิ์ผ่านแอป SCB EASY ภายใต้เมนู Easy Bonus และนำ e-Coupon ที่ได้รับแสดง ณ จุดชำระเงินของร้าน Starbucks โดยระบบจะเพิ่มสิทธิ์ในทุกวันที่ 1 ของแต่ละเดือน โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
 7. รหัสส่วนลดมีอายุการใช้งาน 180 นาที หลังจากกดยืนยันสิทธิ์ หากไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ในเวลาที่กำหนด รหัสส่วนลดที่ได้รับจะหมดอายุ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ Starbucks e-Coupon ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี หรือพิมพ์ใส่กระดาษทุกประเภท
 9. Starbucks e-Coupon นี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้
 10. ธนาคารและบริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากผู้ถือบัตรในกรณีดังต่อไปนี้
  • การไม่ได้รับ Starbucks e-Coupon เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตร
  • การไม่สามารถใช้ Starbucks e-Coupon ได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิ์ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus
  • การใช้งาน Starbucks e-Coupon ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 11. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 12. ธนาคาร และ บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 13. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และบริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด เป็นที่สุด
 14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายรับฟรี e-Coupon ส่วนลด มูลค่า 100 บาท ที่ร้าน Lotus’s ทุกสาขา

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรเดบิต LET’S SCB มาสเตอร์การ์ด ทุกประเภทที่ออกเป็นบัตรพลาสติก ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ที่สมัครบัตรรายใหม่หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ด แล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ และเปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 รับฟรี e-Coupon ส่วนลด มูลค่า 100 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าที่ร้าน Lotus’s ตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และชำระส่วนต่างด้วยบัตรเดบิต SCB มาสเตอร์การ์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขายและการใช้สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567
 3. จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ถือบัตร / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รวม 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 4,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 4. ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทางแอป SCB EASY ภายใน 45 วัน หลังจากเปิดบัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว
 5. ในการใช้สิทธิ์ผู้ถือบัตรต้องกดรับสิทธิ์ผ่านแอป SCB EASY ภายใต้เมนู Easy Bonus และนำ e-Coupon ที่ได้รับแสดง ณ จุดชำระเงินของร้าน Lotus’s โดยระบบจะเพิ่มสิทธิ์ในทุกวันที่ 1 ของแต่ละเดือน โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
 6. e-Coupon มีอายุการใช้งาน 180 นาที หลังจากกดยืนยันรับสิทธิ์ หากไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ในเวลาที่กำหนด e-Coupon ที่ได้รับจะหมดอายุ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ e-Coupon ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี หรือพิมพ์ใส่กระดาษทุกประเภท
 8. e-Coupon นี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้
 9. ธนาคาร และ Lotus’s ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากผู้ถือบัตรในกรณีดังต่อไปนี้
  • การไม่ได้รับ e-Coupon เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตร
  • การไม่สามารถใช้ e-Coupon ได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus
  • การใช้งาน e-Coupon ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 10. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Lotus’s โทร.1430 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือช่องทาง https://www.facebook.com/lotussth
 11. ธนาคาร และ Lotus’s ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 12. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ Lotus’s เป็นที่สุด
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายรับสิทธิ์ดู Viu Premium แบบรายเดือน ฟรี 90 วัน มูลค่า 395 บาท

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรเดบิต LET’S SCB มาสเตอร์การ์ด ทุกประเภท ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ที่สมัครบัตรรายใหม่หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ด แล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ และเปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 รับสิทธิ์ดู Viu Premium 90 วัน ในราคา 395 บาท ฟรี
 2. สิทธิพิเศษนี้ผู้ถือบัตรสามารถกดรับและใช้สิทธิ์ การดู Viu Premium ได้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567
 3. จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ถือบัตร / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รวม 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 4,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 4. ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทางแอป SCB EASY ภายใน 45 วัน หลังจากเปิดบัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว
 5. ในการใช้สิทธิ์ ผู้ถือบัตรต้องกดรับสิทธิ์ผ่านทางแอป SCB EASY ภายใต้เมนู Easy Bonus
  • สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS : นำรหัสที่ได้รับกรอกในช่องรหัส Redeem บน Website
  • สำหรับระบบปฏิบัติการ Android : นำรหัสที่ได้รับกรอกในช่องรหัส Redeem บน Website หรือ นำรหัสกรอกบนแอป Viu (เมนู Viu พรีเมี่ยม)
  • สามารถศึกษาวิธีการ Redeem Code ได้ที่ https://info.scb.co.th/Retail_Segment/DebitCard/Howto_ViuPremium_DebitSCB_2021.pdf
 6. ในการใช้สิทธิ์ ผู้ถือบัตรต้องกดรับสิทธิ์ผ่านแอป SCB EASY ภายใต้เมนู Easy Bonus เพื่อนำรหัสที่ได้รับ ไปกรอกเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ภายใน 180 นาที หลังจากกดรับสิทธิ์ หากไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ในเวลาที่กำหนด รหัสส่วนลดที่ได้รับจะหมดอายุ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้ ในกรณีรหัสส่วนลดถูกใช้งานแล้วจะไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีก
 7. ผู้ถือบัตรต้องสมัครสมาชิกและ Login ผ่าน Viu Application หรือ Viu Website ก่อนใช้สิทธิพิเศษนี้
 8. กรณีผู้ถือบัตรเป็นสมาชิก Viu Premium อยู่แล้ว หากต้องการสิทธิพิเศษนี้ ผู้ถือบัตรต้องทำการยกเลิกและสมัครสมาชิก Viu Premium ใหม่ แบบรายเดือนและ ลงทะเบียนด้วยโค้ดที่ได้รับจากธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อรับสิทธิพิเศษ
 9. ผู้ถือบัตรที่สมัครสมาชิก Viu Premium แบบรายเดือนด้วยสิทธิพิเศษนี้ เมื่อครบอายุสมาชิก Viu Premium 90 วัน ผู้ถือบัตรจะสิ้นสุดการเป็นสมาชิก Viu Premium โดยอัตโนมัติ
 10. กรณีความเป็นสมาชิก Viu ถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ถือบัตรไม่สามารถขอคืนส่วนต่างของระยะเวลาที่เหลืออยู่ได้
 11. เงื่อนไขการยกเลิกเป็นไปตามที่ https://www.viu.com/ott/th/th/copyright-statement/terms-and-conditions กำหนด
 12. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันของ Viu ได้
 13. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 14. ธนาคารและ Viu ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากผู้ถือบัตรในกรณีดังต่อไปนี้
  • การไม่ได้รับรหัสส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตร
  • การไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิภายใต้เมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus
  • การใช้งานรหัสส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 15. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Facebook :: Viu Thailand หรือ E-mail :: enquiry.th@Viu.com
 16. ธนาคาร และ Viu ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิ์ประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 17. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ Viu เป็นที่สุด
 18. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

(3) สำหรับผู้สมัครบัตรเดบิต LET’S SCB Plus ทุกประเภท รับถุงผ้ารักษ์โลกเดบิต LET’S SCB มูลค่า 299 บาท

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายสมัครบัตรเดบิต LET’S SCB Plus รับถุงผ้ารักษ์โลกเดบิต LET’S SCB

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรเดบิต เล็ทส์ เอสซีบี พลัส รายใหม่ทุกประเภท ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ถือบัตร”) ที่สมัครบัตรรายใหม่หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเดบิต มาสเตอร์การ์ด แล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ และเปิดใช้บัตร (Activate card) เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568 รับถุงผ้ารักษ์โลกเดบิต LET’S SCB มูลค่า 299 บาท
 2. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568
 3. สงวนสิทธิ์ในการแจกของกำนัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของกำนัลจะหมด
 4. สิทธิพิเศษนี้ผู้สมัคร 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 5. สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 7. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สุด
 8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777