1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563

 

SUPERSPORTS Online

ช้อปสะดวก ปลอดภัย ได้ที่บ้าน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท ที่ www.supersports.co.th

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อมียอดใช้จ่าย Supersports online และ Moblie App ครบทุก 3,500 บาท ขึ้นไป/วัน รับเงินคืน 100 บาท ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 –30 กันยายน 2563 เท่านั้น
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท/ ท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน ผ่าน SMS พิมพ์ SSPO ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย แล้วส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และต้องได้รับ ข้อความยืนยันตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ และมียอดชำระเต็มจำนวนตามเงื่อนไขที่กำหนด (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิต สามารถลงก่อนหรือหลังทำรายการใช้จ่ายได้ แต่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) ยกเว้นบัตรเครดิต SCB Private Banking และ SCB M Legend รับสิทธิได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการใช้จ่ายบัตรเครดิต และข้อความ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบยืนยันจากธนาคาร
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียน ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • จำนวนค่าใช้จ่ายที่เป็นเศษสตางค์จะไม่นำมาคำนวณให้เครดิตเงินคืน
 • รายการแบ่งชำระ, Call For Dee Jung ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • บัตรเครดิตที่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิ์ประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ หรือบริการจัดส่ง จึงไม่ต้องรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น กรณีที่มีปัญหากรุณาติดต่อกับผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคาร และ Supersports มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ Supersports เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777