1 มิถุนายน 2563 – 31 สิงหาคม 2563

 

สวยคุ้มกระจ่างใส

แบ่งจ่ายสบาย 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเงินเครดิตคืนสูงสุด 72,000 บาท
 

   

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่มียอดแบ่งจ่ายต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ สถาบันความงามที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563 รับสิทธิ์ดังนี้
 • รับสิทธิ์ 0% นานสูงสุด 10 เดือน และมียอดแบ่งจ่าย/เซลล์สลิป ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท, ยอดแบ่งจ่าย/เซลล์สลิป ตั้งแต่ 35,000 บาท ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท, ยอดแบ่งจ่าย/เซลล์สลิป ตั้งแต่ 75,000 บาท ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท และครบทุก 150,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาท
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนสูงสุด 72,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และจะต้องมียอดแบ่งจ่าย 4 เดือนขึ้นไป
 • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ BH2 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) และจะต้องได้รับข้อความยืนยันลงทะเบียนสำเร็จจากธนาคาร ยกเว้นผู้ถือบัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB LEGEND ได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • รายการใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการนี้ ได้แก่ รายการซื้อสินค้าออนไลน์ รายการชำระเต็มจำนวน Call for Dee Jung และรายการใช้จ่ายที่ยกเลิก
 • หากมีการยกเลิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ก่อนการแบ่งจ่ายครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนงวดแบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ที่มีสถานะเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์
 • ทั้งนี้ธนาคารสงวนสทธิ์ที่จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ จากการซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าว โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777