ขั้นตอนการรับเงินผ่านแอปพลิชัน แม่มณี

 
 


 

ข้ันตอนที่ 1

เลือก    เพื่อเข้าสู่หน้าจอ QR


 

ข้ันตอนที่ 2

แสดง QR หรือส่ง QR ทางข้อความ ให้ลูกค้าชำระเงินได้

 

ข้ันตอนที่ 3

ระบบแจ้งเตือนผ่านแอปทั้งเจ้าของร้านและพนักงาน