สำหรับบุคคลธรรมดา (คนไทย)

1. ให้ธนาคารดำเนินการ
 1. หากต้องการตรวจสอบวิธีชำระยอดปิดสัญญา (คลิกเพื่อดูวิธีตรวจสอบผ่าน SCB EASY App และ LINE SCB Connect)
 2. ตรวจสอบว่าสถานะบัญชีถูกปิดเรียบร้อย (คลิกเพื่อดูวิธีตรวจสอบผ่าน SCB EASY App และ LINE SCB Connect)
 3. ชำระค่าดำเนินการทางทะเบียน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ (คลิกดูวิธีชำระค่าดำเนินการทางทะเบียน)
  ประเภทรถ ลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อ
  ก่อน 1 ก.ค. 2561
  ลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อ
  ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป
  รถเก๋ง/รถกระบะ/รถตู้ ทะเบียนกรุงเทพฯ 1,200 บาท 142 บาท
  รถเก๋ง/รถกระบะ/รถตู้ ทะเบียนต่างจังหวัด 1,500 บาท 142 บาท
  รถใหญ่ (รถบรรทุก) 1,700 บาท 237 บาท
 4. ลงนามใน "แบบคำขอโอนและรับโอน" และ "หนังสือมอบอำนาจ" ที่ธนาคารจัดส่งให้ (คลิกดูวิธีการกรอกเอกสาร)
 5. เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับธนาคารทางไปรษณีย์ดังนี้ * หมายเหตุ : เอกสารที่กำหนดให้จัดส่งเป็นสำเนา ขอให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เหมือนกับลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อ และในกรณีที่เอกสารใดมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ตามกฎหมาย PDPA เช่น ข้อมูลกรุ๊ปเลือด ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เป็นต้น ขอให้ขีดฆ่าปิดทึบข้อมูลดังกล่าวและลงนามกำกับในทุกตำแหน่งที่ขีดฆ่าปิดทึบเพิ่มเติมด้วย
 6. หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เพื่อใช้รับเล่มทะเบียน หรือต้องการขอรับเล่มทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดูวิธีดำเนินการ
 7. หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเล่มทะเบียน สามารถดูวิธีดำเนินการได้ดังนี้
 8. ส่งเอกสารข้างต้นแบบลงทะเบียน หรือ แบบ EMS มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ชั้น 6 โซน C (ตึกกลาง) ทีมทะเบียนรถยนต์ OC CODE 8955 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  สำคัญมาก : สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ขอให้ท่านนำส่งเอกสารแบบลงทะเบียน หรือ แบบ EMS มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยธนาคารจะต้องได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องจากท่านภายใน 7 วันปฏิทิน นับจากวันที่ที่ท่านชำระปิดบัญชีสำเร็จ (กรณีที่ธนาคารไม่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องจากท่านภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 200 บาท ซึ่งเรียกเก็บโดยกรมการขนส่งทางบก)

  ระยะเวลาดำเนินการ : เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน จะนำส่งเล่มทะเบียนรถที่โอนกรรมสิทธิ์แล้วให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคารภายใน 15 วันทำการ หรือ กรณีแจ้งความประสงค์ขอรับเล่มทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรับเล่มทะเบียนอีกครั้ง
2. ขอมัดจำเล่มเพื่อดำเนินการด้วยตนเอง
 1. หากต้องการตรวจสอบวิธีชำระยอดปิดสัญญา (คลิกเพื่อดูวิธีตรวจสอบผ่าน SCB EASY App และ LINE SCB Connect)
 2. ตรวจสอบว่าสถานะบัญชีถูกปิดเรียบร้อย (คลิกเพื่อดูวิธีตรวจสอบผ่าน SCB EASY App และ LINE SCB Connect)
 3. จัดเตรียมค่าใช้จ่าย และเอกสารเพื่อใช้ในการมัดจำเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองดังนี้
  ลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อก่อน 1 ก.ค. 2561 ลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อตั้งแต่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน*
  • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้เช่าซื้อ
  • เงินสดจำนวน 5,500 บาท เพื่อชำระค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถกับธนาคาร
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เช่าซื้อที่จะใช้รับเงินค่ามัดจำเล่มคืน* (ธนาคารจะคืนเงินค่ามัดจำเล่มด้วยวิธีโอนเงินเท่านั้น)
  • สำเนาบัตรข้าราชการ* (กรณีคำนำหน้าไม่ใช่ นาย นาง หรือ นางสาว)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล* (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน*
  • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้เช่าซื้อ
  • สำเนาบัตรข้าราชการ* (กรณีคำนำหน้าไม่ใช่ นาย นาง หรือ นางสาว)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล* (ถ้ามี)
  * หมายเหตุ : เอกสารที่กำหนดให้จัดส่งเป็นสำเนา ขอให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เหมือนกับลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อ และในกรณีที่เอกสารใดมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ตามกฎหมาย PDPA เช่น ข้อมูลกรุ๊ปเลือด ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เป็นต้น ขอให้ขีดฆ่าปิดทึบข้อมูลดังกล่าวและลงนามกำกับในทุกตำแหน่งที่ขีดฆ่าปิดทึบเพิ่มเติมด้วย
 4. นำเอกสารข้างต้นติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รัชโยธิน เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนรถยนต์ ตึก WEST A ชั้น 1 ห้องรับวางบิล 2 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.)

  สำคัญมาก : สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป หากท่านประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเอง ขอให้ท่านดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบกให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันปฏิทิน นับจากวันที่ที่ท่านชำระปิดบัญชีสำเร็จ (กรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 200 บาท ให้กับกรมการขนส่งทางบก)
 5. สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อก่อน 1 กรกฎาคม 2561
  เมื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองแล้ว ขอให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอเงินมัดจำเล่มทะเบียนรถคืน ดังนี้
  • สำเนาเล่มทะเบียน หน้าที่มีการระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
  • สำเนาหน้าเล่มทะเบียนที่แสดงรายการบันทึกของเจ้าหน้าที่
   - เล่มทะเบียนสีฟ้า หน้าที่ 18-19
   - เล่มทะเบียนสีแดง หน้าที่ 12-13
  จากนั้น นำส่งเอกสาร มายังธนาคารตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้ดังนี้
  • E-mail: cardep@scb.co.th
  • ไปรษณีย์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ชั้น 6 โซน C (ตึกกลาง) ทีมทะเบียนรถยนต์ OC CODE 8955 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • นำส่งเอกสารด้วยตนเองที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รัชโยธิน เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนรถยนต์ ตึก WEST A ชั้น 1 ห้องรับวางบิล 2 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.)

  ระยะเวลาดำเนินการ : เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน จะโอนเงินค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ
3. ขอมัดจำเล่มเพื่อมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
 1. หากต้องการตรวจสอบวิธีชำระยอดปิดสัญญา (คลิกเพื่อดูวิธีตรวจสอบผ่าน SCB EASY App และ LINE SCB Connect )
 2. ตรวจสอบว่าสถานะบัญชีถูกปิดเรียบร้อย (คลิกเพื่อดูวิธีตรวจสอบผ่าน SCB EASY App และ LINE SCB Connect)
 3. ลงนามใน "แบบคำขอโอนและรับโอน" และ "หนังสือมอบอำนาจ" ที่ธนาคารจัดส่งให้ (คลิกดูวิธีการกรอกเอกสาร)
 4. ลงนามในเอกสารมอบอำนาจสินเชื่อรถยนต์ สำหรับรับเล่มทะเบียนแทน (คลิกดูวิธีการกรอกเอกสาร)
 5. จัดเตรียมค่าใช้จ่าย และเอกสารเพื่อใช้ในการมัดจำเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองดังนี้
  ลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อก่อน 1 ก.ค. 2561 ลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อตั้งแต่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป
  • แบบคำขอโอนและรับโอน (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • หนังสือมอบอำนาจสินเชื่อรถยนต์ สำหรับรับเล่มทะเบียนแทน (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ*
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ*
  • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ
  • เงินสดจำนวน 5,500 บาท เพื่อชำระค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถกับธนาคาร
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เช่าซื้อที่จะใช้รับเงินค่ามัดจำเล่มคืน* (ธนาคารจะคืนเงินค่ามัดจำเล่มด้วยวิธีโอนเงินเท่านั้น)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล* (ถ้ามี)
  • แบบคำขอโอนและรับโอน (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • หนังสือมอบอำนาจสินเชื่อรถยนต์ สำหรับรับเล่มทะเบียนแทน (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ*
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ*
  • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล* (ถ้ามี)
  * หมายเหตุ : เอกสารที่กำหนดให้จัดส่งเป็นสำเนา ขอให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เหมือนกับลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อ และในกรณีที่เอกสารใดมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ตามกฎหมาย PDPA เช่น ข้อมูลกรุ๊ปเลือด ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เป็นต้น ขอให้ขีดฆ่าปิดทึบข้อมูลดังกล่าวและลงนามกำกับในทุกตำแหน่งที่ขีดฆ่าปิดทึบเพิ่มเติมด้วย
 6. นำเอกสารข้างต้นติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รัชโยธิน เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนรถยนต์ ตึก WEST A ชั้น 1 ห้องรับวางบิล 2 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.) สำคัญมาก : สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป หากท่านประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเอง ขอให้ท่านดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบกให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันปฏิทิน นับจากวันที่ที่ท่านชำระปิดบัญชีสำเร็จ (กรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 200 บาท ให้กับกรมการขนส่งทางบก)
 7. สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อก่อน 1 กรกฎาคม 2561
  เมื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองแล้ว ขอให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอเงินมัดจำเล่มทะเบียนรถคืน ดังนี้
  • สำเนาเล่มทะเบียน หน้าที่มีการระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
  • สำเนาหน้าเล่มทะเบียนที่แสดงรายการบันทึกของเจ้าหน้าที่
   - เล่มทะเบียนสีฟ้า หน้าที่ 18-19
   - เล่มทะเบียนสีแดง หน้าที่ 12-13
  จากนั้น นำส่งเอกสาร มายังธนาคารตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้ดังนี้
  • E-mail : cardep@scb.co.th
  • ไปรษณีย์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ชั้น 6 โซน C (ตึกกลาง) ทีมทะเบียนรถยนต์ OC CODE 8955 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • นำส่งเอกสารด้วยตนเองที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รัชโยธิน เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนรถยนต์ ตึก WEST A ชั้น 1 ห้องรับวางบิล 2 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.)

  ระยะเวลาดำเนินการ : เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน จะโอนเงินค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ
4. ขอมัดจำเล่มและขอให้ธนาคารจัดส่งเล่มทะเบียนรถเพื่อใช้โอนกรรมสิทธิ์มาทางไปรษณีย์
 1. หากต้องการตรวจสอบวิธีชำระยอดปิดสัญญา (คลิกเพื่อดูวิธีตรวจสอบผ่าน SCB EASY App และ LINE SCB Connect)
 2. ตรวจสอบว่าสถานะบัญชีถูกปิดเรียบร้อย (คลิกเพื่อดูวิธีตรวจสอบผ่าน SCB EASY App และ LINE SCB Connect )
 3. ลงนามใน "แบบคำขอโอนและรับโอน" และ "หนังสือมอบอำนาจ" ที่ธนาคารจัดส่งให้ (คลิกดูวิธีการกรอกเอกสาร และการระบุวัตถุประสงค์ในหนังสือมอบอำนาจ)
 4. จัดเตรียมค่าใช้จ่ายและเอกสารเพื่อใช้ในการมัดจำเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อส่งให้กับธนาคารทางไปรษณีย์ดังนี้
  ลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อก่อน 1 ก.ค. 2561 ลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อตั้งแต่ 1 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป
  • แบบคำขอโอนและรับโอน (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน*
  • ชำระค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถจำนวน 5,500 บาท ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด (คลิกดูวิธีชำระค่าดำเนินการทางทะเบียน)
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เช่าซื้อที่จะใช้รับเงินค่ามัดจำเล่มคืน* (ธนาคารจะคืนเงินค่ามัดจำเล่มด้วยวิธีโอนเงินเท่านั้น)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล* (ถ้ามี)
  * หมายเหตุ : เอกสารที่กำหนดให้จัดส่งเป็นสำเนา ขอให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เหมือนกับลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อ และในกรณีที่เอกสารใดมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ตามกฎหมาย PDPA เช่น ข้อมูลกรุ๊ปเลือด ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เป็นต้น ขอให้ขีดฆ่าปิดทึบข้อมูลดังกล่าวและลงนามกำกับในทุกตำแหน่งที่ขีดฆ่าปิดทึบเพิ่มเติมด้วย
 5. นำเอกสารข้างต้นติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รัชโยธิน เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนรถยนต์ ตึก WEST A ชั้น 1 ห้องรับวางบิล 2 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.) สำคัญมาก : สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป หากท่านประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเอง ขอให้ท่านดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบกให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันปฏิทิน นับจากวันที่ที่ท่านชำระปิดบัญชีสำเร็จ (กรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 200 บาท ให้กับกรมการขนส่งทางบก)
 6. สำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาเช่าซื้อก่อน 1 กรกฎาคม 2561
  เมื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองแล้ว ขอให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอเงินมัดจำเล่มทะเบียนรถคืน ดังนี้
  • สำเนาเล่มทะเบียน หน้าที่มีการระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
  • สำเนาหน้าเล่มทะเบียนที่แสดงรายการบันทึกของเจ้าหน้าที่
   - เล่มทะเบียนสีฟ้า หน้าที่ 18-19
   - เล่มทะเบียนสีแดง หน้าที่ 12-13
  จากนั้น นำส่งเอกสาร มายังธนาคารตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้ดังนี้
  • E-mail : cardep@scb.co.th
  • ไปรษณีย์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ชั้น 6 โซน C (ตึกกลาง) ทีมทะเบียนรถยนต์ OC CODE 8955 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • นำส่งเอกสารด้วยตนเองที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รัชโยธิน เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนรถยนต์ ตึก WEST A ชั้น 1 ห้องรับวางบิล 2 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.)

  ระยะเวลาดำเนินการ : เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน จะโอนเงินค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ

สำหรับบุคคลธรรมดา (ต่างชาติ)

1. ให้ธนาคารดำเนินการ
 1. หากต้องการตรวจสอบวิธีชำระยอดปิดสัญญา (คลิกเพื่อดูวิธีตรวจสอบผ่าน SCB EASY App และ LINE SCB Connect)
 2. ตรวจสอบว่าสถานะบัญชีถูกปิดเรียบร้อย (คลิกเพื่อดูวิธีตรวจสอบผ่าน SCB EASY App และ LINE SCB Connect)
 3. ชำระค่าดำเนินการทางทะเบียน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ (คลิกดูวิธีชำระค่าดำเนินการทางทะเบียน)
  ประเภทรถ ค่าธรรมเนียม
  รถเก๋ง/รถกระบะ/รถตู้ ทะเบียนกรุงเทพฯ 1,200 บาท
  รถเก๋ง/รถกระบะ/รถตู้ ทะเบียนต่างจังหวัด 1,500 บาท
  รถใหญ่ (รถบรรทุก) ทั้งทะเบียนกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 1,700 บาท
 4. ลงนามใน "แบบคำขอโอนและรับโอน" และ "หนังสือมอบอำนาจ" ที่ธนาคารจัดส่งให้ (คลิกดูวิธีการกรอกเอกสาร)
 5. เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับธนาคารทางไปรษณีย์ดังนี้
  5.1 บุคคลต่างชาติที่มี Work Permit ประเภท Non-Electronic (ไม่มี QR Code) 5.2 บุคคลต่างชาติที่มี Work Permit ประเภท Electronic (มี QR Code) และบุคคลต่างชาติที่ไม่มี Work Permit
  • แบบคำขอโอนและรับโอน (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • สำเนาสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง* (Passport) เล่มปัจจุบัน
  • สำเนา Non-Immigrant Visa (หน้าต่ออายุวีซ่าล่าสุด)*
  • เอกสารรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยฉบับจริง (Certificate of Residence in Thailand) (สามารถขอเอกสารได้ที่สถานทูตตามสัญชาติของลูกค้า หรือติดต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
  • สำเนาป้ายภาษี/ป้ายวงกลมที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี)*
  • กรณีรถตู้ส่วนบุคคล (ทะเบียนขึ้นต้นด้วย ฮ, น) กรุณาแนบเอกสาร "บันทึกรับทราบการนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนไปใช้งาน" เพิ่มเติม (คลิกดูวิธีการกรอกเอกสาร หรือ คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรณีไม่ได้รับเอกสารทางไปรษณีย์)
  หมายเหตุ : เอกสารที่กำหนดให้จัดส่งเป็นสำเนา ขอให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เหมือนกับลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อ และในกรณีที่เอกสารใดมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ตามกฎหมาย PDPA เช่น ข้อมูลกรุ๊ปเลือด ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เป็นต้น ขอให้ขีดฆ่าปิดทึบข้อมูลดังกล่าวและลงนามกำกับในทุกตำแหน่งที่ขีดฆ่าปิดทึบเพิ่มเติมด้วย
 6. หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เพื่อใช้รับเล่มทะเบียน หรือต้องการขอรับเล่มทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดูวิธีดำเนินการ
 7. หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเล่มทะเบียน สามารถดูวิธีดำเนินการได้ดังนี้
 8. ส่งเอกสารข้างต้นแบบลงทะเบียน หรือ แบบ EMS มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ชั้น 6 โซน C (ตึกกลาง) ทีมทะเบียนรถยนต์ OC CODE 8955 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  ระยะเวลาดำเนินการ : เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน จะนำส่งเล่มทะเบียนรถที่โอนกรรมสิทธิ์แล้วให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคารภายใน 15 วันทำการ หรือ กรณีแจ้งความประสงค์ขอรับเล่มทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรับเล่มทะเบียนอีกครั้ง
2. ขอมัดจำเล่มเพื่อดำเนินการด้วยตนเอง
 1. หากต้องการตรวจสอบวิธีชำระยอดปิดสัญญา (คลิกเพื่อดูวิธีตรวจสอบผ่าน SCB EASY App และ LINE SCB Connect)
 2. ตรวจสอบว่าสถานะบัญชีถูกปิดเรียบร้อย (คลิกเพื่อดูวิธีตรวจสอบผ่าน SCB EASY App และ LINE SCB Connect)
 3. เตรียมเงินสดจำนวน 5,500 บาท เพื่อชำระค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถกับธนาคาร
 4. จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการมัดจำเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองดังนี้
  4.1 บุคคลต่างชาติที่มี Work Permit ประเภท Non-Electronic (ไม่มี QR Code)
  • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง)
  • Work Permit (ฉบับจริง)
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เช่าซื้อที่จะใช้รับเงินค่ามัดจำเล่มคืน* (ธนาคารจะคืนเงินค่ามัดจำเล่มด้วยวิธีโอนเงินเท่านั้น)
  4.2 บุคคลต่างชาติที่มี Work Permit ประเภท Electronic (มี QR Code) และบุคคลต่างชาติที่ไม่มี Work Permit
  • หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง)
  • เอกสารรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยฉบับจริง (Certificate of Residence in Thailand) (สามารถขอเอกสารได้ที่สถานทูตตามสัญชาติของลูกค้า หรือติดต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เช่าซื้อที่จะใช้รับเงินค่ามัดจำเล่มคืน* (ธนาคารจะคืนเงินค่ามัดจำเล่มด้วยวิธีโอนเงินเท่านั้น)
  * หมายเหตุ : เอกสารที่กำหนดให้จัดส่งเป็นสำเนา ขอให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เหมือนกับลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อ และในกรณีที่เอกสารใดมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ตามกฎหมาย PDPA เช่น ข้อมูลกรุ๊ปเลือด ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เป็นต้น ขอให้ขีดฆ่าปิดทึบข้อมูลดังกล่าวและลงนามกำกับในทุกตำแหน่งที่ขีดฆ่าปิดทึบเพิ่มเติมด้วย
 5. นำเอกสารข้างต้นติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รัชโยธิน เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนรถยนต์ ตึก WEST A ชั้น 1 ห้องรับวางบิล 2 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.)
 6. เมื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองแล้ว ขอให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอเงินมัดจำเล่มทะเบียนรถคืน ดังนี้
  • สำเนาเล่มทะเบียน หน้าที่มีการระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
  • สำเนาหน้าเล่มทะเบียนที่แสดงรายการบันทึกของเจ้าหน้าที่
   - เล่มทะเบียนสีฟ้า หน้าที่ 18-19
   - เล่มทะเบียนสีแดง หน้าที่ 12-13
  จากนั้น นำส่งเอกสาร มายังธนาคารตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้ดังนี้
  • E-mail : cardep@scb.co.th
  • ไปรษณีย์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ชั้น 6 โซน C (ตึกกลาง) ทีมทะเบียนรถยนต์ OC CODE 8955 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • นำส่งเอกสารด้วยตนเองที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รัชโยธิน เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนรถยนต์ ตึก WEST A ชั้น 1 ห้องรับวางบิล 2 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.)

  ระยะเวลาดำเนินการ : เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน จะโอนเงินค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ
3. ขอมัดจำเล่มเพื่อมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
 1. หากต้องการตรวจสอบวิธีชำระยอดปิดสัญญา (คลิกเพื่อดูวิธีตรวจสอบผ่าน SCB EASY App และ LINE SCB Connect )
 2. ตรวจสอบว่าสถานะบัญชีถูกปิดเรียบร้อย (คลิกเพื่อดูวิธีตรวจสอบผ่าน SCB EASY App และ LINE SCB Connect)
 3. เตรียมเงินสดจำนวน 5,500 บาท เพื่อชำระค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถกับธนาคาร
 4. ลงนามใน "แบบคำขอโอนและรับโอน" และ "หนังสือมอบอำนาจ" ที่ธนาคารจัดส่งให้ (คลิกดูวิธีการกรอกเอกสาร)
 5. ลงนามในเอกสารมอบอำนาจสินเชื่อรถยนต์ สำหรับรับเล่มทะเบียนแทน (คลิกดูวิธีการกรอกเอกสาร)
 6. จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการมัดจำเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเอง ดังนี้
  6.1 บุคคลต่างชาติที่มี Work Permit ประเภท Non-Electronic (ไม่มี QR Code)
  • แบบคำขอโอนและรับโอน (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • หนังสือมอบอำนาจสินเชื่อรถยนต์ สำหรับรับเล่มทะเบียนแทน (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง* (Passport) เล่มปัจจุบัน
  • สำเนา Non-Immigrant Visa* (หน้าต่ออายุวีซ่าล่าสุด)
  • สำเนา Work Permit* ทุกหน้าที่มีรายการ รวมไปถึงหน้าต่ออายุ และ หน้าที่ระบุถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ*
  • บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจตัวจริง
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เช่าซื้อที่จะใช้รับเงินค่ามัดจำเล่มคืน* (ธนาคารจะคืนเงินค่ามัดจำเล่มด้วยวิธีโอนเงินเท่านั้น)
  6.2 บุคคลต่างชาติที่มี Work Permit ประเภท Electronic (มี QR Code) และบุคคลต่างชาติที่ไม่มี Work Permit
  • แบบคำขอโอนและรับโอน (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • หนังสือมอบอำนาจสินเชื่อรถยนต์ สำหรับรับเล่มทะเบียนแทน (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง* (Passport) เล่มปัจจุบัน
  • สำเนา Non-Immigrant Visa* (หน้าต่ออายุวีซ่าล่าสุด)
  • สำเนาเอกสารรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (Certificate of Residence in Thailand) (สามารถขอเอกสารได้ที่สถานทูตตามสัญชาติของลูกค้า หรือติดต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ*
  • บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจตัวจริง
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เช่าซื้อที่จะใช้รับเงินค่ามัดจำเล่มคืน* (ธนาคารจะคืนเงินค่ามัดจำเล่มด้วยวิธีโอนเงินเท่านั้น)
  หมายเหตุ : เอกสารที่กำหนดให้จัดส่งเป็นสำเนา ขอให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เหมือนกับลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อ และในกรณีที่เอกสารใดมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ตามกฎหมาย PDPA เช่น ข้อมูลกรุ๊ปเลือด ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เป็นต้น ขอให้ขีดฆ่าปิดทึบข้อมูลดังกล่าวและลงนามกำกับในทุกตำแหน่งที่ขีดฆ่าปิดทึบเพิ่มเติมด้วย
 7. นำเอกสารข้างต้นติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รัชโยธิน เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนรถยนต์ ตึก WEST A ชั้น 1 ห้องรับวางบิล 2 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.)
 8. เมื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองแล้ว ขอให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอเงินมัดจำเล่มทะเบียนรถคืน ดังนี้
  • สำเนาเล่มทะเบียน หน้าที่มีการระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
  • สำเนาหน้าเล่มทะเบียนที่แสดงรายการบันทึกของเจ้าหน้าที่
   - เล่มทะเบียนสีฟ้า หน้าที่ 18-19
   - เล่มทะเบียนสีแดง หน้าที่ 12-13
  จากนั้น นำส่งเอกสาร มายังธนาคารตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้ดังนี้
  • E-mail : cardep@scb.co.th
  • ไปรษณีย์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ชั้น 6 โซน C (ตึกกลาง) ทีมทะเบียนรถยนต์ OC CODE 8955 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • นำส่งเอกสารด้วยตนเองที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รัชโยธิน เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนรถยนต์ ตึก WEST A ชั้น 1 ห้องรับวางบิล 2 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.)

  ระยะเวลาดำเนินการ : เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน จะโอนเงินค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ
4. ขอมัดจำเล่มและขอให้ธนาคารจัดส่งเล่มทะเบียนรถเพื่อใช้โอนกรรมสิทธิ์มาทางไปรษณีย์
 1. หากต้องการตรวจสอบวิธีชำระยอดปิดสัญญา (คลิกเพื่อดูวิธีตรวจสอบผ่าน SCB EASY App และ LINE SCB Connect)
 2. ตรวจสอบว่าสถานะบัญชีถูกปิดเรียบร้อย (คลิกเพื่อดูวิธีตรวจสอบผ่าน SCB EASY App และ LINE SCB Connect )
 3. ชำระค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถจำนวน 5,500 บาท ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด (คลิกดูวิธีชำระค่าดำเนินการทางทะเบียน)
 4. ลงนามใน "แบบคำขอโอนและรับโอน" และ "หนังสือมอบอำนาจ" ที่ธนาคารจัดส่งให้ (คลิกดูวิธีการกรอกเอกสาร และการระบุวัตถุประสงค์ในหนังสือมอบอำนาจ)
 5. จัดเตรียมค่าใช้จ่ายและเอกสารเพื่อใช้ในการมัดจำเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อส่งให้กับธนาคารทางไปรษณีย์ดังนี้
  5.1 บุคคลต่างชาติที่มี Work Permit ประเภท Non-Electronic (ไม่มี QR Code)
  • แบบคำขอโอนและรับโอน (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง* (Passport) เล่มปัจจุบัน
  • สำเนา Non-Immigrant Visa* (หน้าต่ออายุวีซ่าล่าสุด)
  • สำเนา Work Permit ทุกหน้าที่มีรายการ* รวมไปถึงหน้าต่ออายุ และ หน้าที่ระบุถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เช่าซื้อที่จะใช้รับเงินค่ามัดจำเล่มคืน* (ธนาคารจะคืนเงินค่ามัดจำเล่มด้วยวิธีโอนเงินเท่านั้น)
  5.2 บุคคลต่างชาติที่มี Work Permit ประเภท Electronic (มี QR Code) และบุคคลต่างชาติที่ไม่มี Work Permit
  • แบบคำขอโอนและรับโอน (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ที่ลงนามแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง* (Passport) เล่มปัจจุบัน
  • สำเนา Non-Immigrant Visa* (หน้าต่ออายุวีซ่าล่าสุด)
  • สำเนาเอกสารรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (Certificate of Residence in Thailand) (สามารถขอเอกสารได้ที่สถานทูตตามสัญชาติของลูกค้า หรือติดต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เช่าซื้อที่จะใช้รับเงินค่ามัดจำเล่มคืน* (ธนาคารจะคืนเงินค่ามัดจำเล่มด้วยวิธีโอนเงินเท่านั้น)
  * หมายเหตุ : เอกสารที่กำหนดให้จัดส่งเป็นสำเนา ขอให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เหมือนกับลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อ และในกรณีที่เอกสารใดมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ตามกฎหมาย PDPA เช่น ข้อมูลกรุ๊ปเลือด ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เป็นต้น ขอให้ขีดฆ่าปิดทึบข้อมูลดังกล่าวและลงนามกำกับในทุกตำแหน่งที่ขีดฆ่าปิดทึบเพิ่มเติมด้วย
 6. หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่รับเล่มทะเบียน คลิกดูวิธีดำเนินการ
 7. ส่งเอกสารข้างต้นแบบลงทะเบียน หรือ แบบ EMS มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ชั้น 6 โซน C (ตึกกลาง) ทีมทะเบียนรถยนต์ OC CODE 8955 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 8. เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน จะนำส่งเล่มทะเบียนรถให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับธนาคารภายใน 3 วันทำการ (ไม่รวมระยะเวลาจัดส่งของไปรษณีย์)
 9. เมื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองแล้ว ขอให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอเงินมัดจำเล่มทะเบียนรถคืน ดังนี้
  • สำเนาเล่มทะเบียน หน้าที่มีการระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
  • สำเนาหน้าเล่มทะเบียนที่แสดงรายการบันทึกของเจ้าหน้าที่
   - เล่มทะเบียนสีฟ้า หน้าที่ 18-19
   - เล่มทะเบียนสีแดง หน้าที่ 12-13
  จากนั้น นำส่งเอกสาร มายังธนาคารตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้ดังนี้
  • E-mail : cardep@scb.co.th
  • ไปรษณีย์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ชั้น 6 โซน C (ตึกกลาง) ทีมทะเบียนรถยนต์ OC CODE 8955 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • นำส่งเอกสารด้วยตนเองที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รัชโยธิน เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนรถยนต์ ตึก WEST A ชั้น 1 ห้องรับวางบิล 2 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.)

  ระยะเวลาดำเนินการ : เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน จะโอนเงินค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ

สำหรับนิติบุคคล

1. ให้ธนาคารดำเนินการ
 1. ติดต่อ SCB Call Center 02-777-7777 เพื่อตรวจสอบว่าสถานะบัญชีถูกปิดเรียบร้อย
 2. ชำระค่าดำเนินการทางทะเบียน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ (คลิกดูวิธีชำระค่าดำเนินการทางทะเบียน)
  ประเภทรถ ค่าธรรมเนียม
  รถเก๋ง/รถกระบะ/รถตู้ ทะเบียนกรุงเทพฯ 1,200 บาท
  รถเก๋ง/รถกระบะ/รถตู้ ทะเบียนต่างจังหวัด 1,500 บาท
  รถใหญ่ (รถบรรทุก) ทั้งทะเบียนกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 1,700 บาท
 3. ลงนามใน "แบบคำขอโอนและรับโอน" และ "หนังสือมอบอำนาจ" ที่ธนาคารจัดส่งให้ (คลิกดูวิธีการกรอกเอกสาร)
 4. เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับธนาคารทางไปรษณีย์ดังนี้ กรณีกรรมการบริษัทเป็นชาวต่างชาติ จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง* (Passport) เล่มปัจจุบัน 1 แผ่น
  • สำเนา Non-Immigrant Visa* (หน้าต่ออายุวีซ่าล่าสุด) 1 แผ่น
  * หมายเหตุ : เอกสารที่กำหนดให้จัดส่งเป็นสำเนา ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองฉบับปัจจุบันล่าสุด ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัททุกจุดที่ลงนาม (ยกเว้นเอกสารส่วนตัวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยไม่ต้องประทับตราบริษัท) และในกรณีที่เอกสารของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ตามกฎหมาย PDPA เช่น ข้อมูลกรุ๊ปเลือด ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เป็นต้น ขอให้ขีดฆ่าปิดทึบข้อมูลดังกล่าวและให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงนามกำกับในทุกตำแหน่งที่ขีดฆ่าปิดทึบเพิ่มเติมด้วย
 5. หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เพื่อใช้รับเล่มทะเบียน หรือต้องการขอรับเล่มทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คลิกดูวิธีดำเนินการ
 6. หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเล่มทะเบียน สามารถดูวิธีดำเนินการได้ดังนี้
 7. ส่งเอกสารข้างต้นแบบลงทะเบียน หรือ แบบ EMS มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ชั้น 6 โซน C (ตึกกลาง) ทีมทะเบียนรถยนต์ OC CODE 8955 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  ระยะเวลาดำเนินการ : เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน จะนำส่งเล่มทะเบียนรถที่โอนทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับธนาคารภายใน 15 วันทำการ หรือ กรณีแจ้งความประสงค์ขอรับเล่มทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรับเล่มทะเบียนอีกครั้ง
2. ขอมัดจำเล่มเพื่อดำเนินการด้วยตนเอง
 1. ติดต่อ SCB Call Center 02-777-7777 เพื่อตรวจสอบว่าสถานะบัญชีถูกปิดเรียบร้อย
 2. เตรียมเงินสดจำนวน 5,500 บาท เพื่อชำระค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถกับธนาคาร
 3. จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการมัดจำเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเอง ดังนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม*
  • หนังสือรับรองบริษัทฯ (อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองบริษัท)
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เช่าซื้อในนามนิติบุคคลที่จะใช้รับเงินค่ามัดจำเล่มคืน* (ธนาคารจะคืนเงินค่ามัดจำเล่มด้วยวิธีโอนเงินเท่านั้น)
  • สำเนาภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09* (เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ที่อยู่ของบริษัท)
  กรณีกรรมการบริษัทเป็นชาวต่างชาติ จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง* (Passport) เล่มปัจจุบัน 1 แผ่น
  • สำเนา Non-Immigrant Visa* (หน้าต่ออายุวีซ่าล่าสุด) 1 แผ่น
  * หมายเหตุ : เอกสารที่กำหนดให้จัดส่งเป็นสำเนา ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองฉบับปัจจุบันล่าสุด ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัททุกจุดที่ลงนาม (ยกเว้นเอกสารส่วนตัวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยไม่ต้องประทับตราบริษัท) และในกรณีที่เอกสารของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ตามกฎหมาย PDPA เช่น ข้อมูลกรุ๊ปเลือด ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เป็นต้น ขอให้ขีดฆ่าปิดทึบข้อมูลดังกล่าวและให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงนามกำกับในทุกตำแหน่งที่ขีดฆ่าปิดทึบเพิ่มเติมด้วย
 4. นำเอกสารข้างต้นติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รัชโยธิน เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนรถยนต์ ตึก WEST A ชั้น 1 ห้องรับวางบิล 2 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.)
 5. เมื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองแล้ว ขอให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอเงินมัดจำเล่มทะเบียนรถคืน ดังนี้
  • สำเนาเล่มทะเบียน หน้าที่มีการระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
  • สำเนาหน้าเล่มทะเบียนที่แสดงรายการบันทึกของเจ้าหน้าที่
   - เล่มทะเบียนสีฟ้า หน้าที่ 18-19
   - เล่มทะเบียนสีแดง หน้าที่ 12-13
  จากนั้น นำส่งเอกสาร มายังธนาคารตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้ดังนี้
  • E-mail : cardep@scb.co.th
  • ไปรษณีย์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ชั้น 6 โซน C (ตึกกลาง) ทีมทะเบียนรถยนต์ OC CODE 8955 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • นำส่งเอกสารด้วยตนเองที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รัชโยธิน เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนรถยนต์ ตึก WEST A ชั้น 1 ห้องรับวางบิล 2 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.)

  ระยะเวลาดำเนินการ : เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน จะโอนเงินค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ
3. ขอมัดจำเล่มเพื่อมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
 1. ติดต่อ SCB Call Center 02-777-7777 เพื่อตรวจสอบว่าสถานะบัญชีถูกปิดเรียบร้อย
 2. เตรียมเงินสดจำนวน 5,500 บาท เพื่อชำระค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถกับธนาคาร
 3. ลงนามใน "แบบคำขอโอนและรับโอน" และ "หนังสือมอบอำนาจ" ที่ธนาคารจัดส่งให้ (คลิกดูวิธีการกรอกเอกสาร)
 4. ลงนามในเอกสารมอบอำนาจสินเชื่อรถยนต์ สำหรับรับเล่มทะเบียนแทน (คลิกดูวิธีการกรอกเอกสาร)
 5. จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการมัดจำเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเอง ดังนี้
  • แบบคำขอโอนและรับโอน (ที่ลงนามและประทับตราบริษัทแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ที่ลงนามและประทับตราบริษัทแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • หนังสือมอบอำนาจสินเชื่อรถยนต์ สำหรับรับเล่มทะเบียนแทน (ที่ลงนามและประทับตราบริษัทแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม*
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ*
  • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัทฯ (อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองบริษัท)
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เช่าซื้อในนามนิติบุคคลที่จะใช้รับเงินค่ามัดจำเล่มคืน* (ธนาคารจะคืนเงินค่ามัดจำเล่มด้วยวิธีโอนเงินเท่านั้น)
  กรณีกรรมการบริษัทเป็นชาวต่างชาติ จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง* (Passport) เล่มปัจจุบัน 1 แผ่น
  • สำเนา Non-Immigrant Visa* (หน้าต่ออายุวีซ่าล่าสุด) 1 แผ่น
  * หมายเหตุ : เอกสารที่กำหนดให้จัดส่งเป็นสำเนา ขอให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้เหมือนกับลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อ และในกรณีที่เอกสารใดมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ตามกฎหมาย PDPA เช่น ข้อมูลกรุ๊ปเลือด ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เป็นต้น ขอให้ขีดฆ่าปิดทึบข้อมูลดังกล่าวและลงนามกำกับในทุกตำแหน่งที่ขีดฆ่าปิดทึบเพิ่มเติมด้วย
 6. นำเอกสารข้างต้นติดต่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รัชโยธิน เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนรถยนต์ ตึก WEST A ชั้น 1 ห้องรับวางบิล 2 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.)
 7. เมื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองแล้ว ขอให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอเงินมัดจำเล่มทะเบียนรถคืน ดังนี้
  • สำเนาเล่มทะเบียน หน้าที่มีการระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
  • สำเนาหน้าเล่มทะเบียนที่แสดงรายการบันทึกของเจ้าหน้าที่
   - เล่มทะเบียนสีฟ้า หน้าที่ 18-19
   - เล่มทะเบียนสีแดง หน้าที่ 12-13
  จากนั้น นำส่งเอกสาร มายังธนาคารตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้ดังนี้
  • E-mail : cardep@scb.co.th
  • ไปรษณีย์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ชั้น 6 โซน C (ตึกกลาง) ทีมทะเบียนรถยนต์ OC CODE 8955 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • นำส่งเอกสารด้วยตนเองที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รัชโยธิน เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนรถยนต์ ตึก WEST A ชั้น 1 ห้องรับวางบิล 2 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.)

  ระยะเวลาดำเนินการ : เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน จะโอนเงินค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ
4. ขอมัดจำเล่มและขอให้ธนาคารจัดส่งเล่มทะเบียนเพื่อใช้โอนกรรมสิทธิ์มาทางไปรษณีย์
 1. ติดต่อ SCB Call Center 02-777-7777 เพื่อตรวจสอบว่าสถานะบัญชีถูกปิดเรียบร้อย
 2. ชำระค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถจำนวน 5,500 บาท ตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด (คลิกดูวิธีชำระค่าดำเนินการทางทะเบียน)
 3. ลงนามใน "แบบคำขอโอนและรับโอน" และ "หนังสือมอบอำนาจ" ที่ธนาคารจัดส่งให้ (คลิกดูวิธีการกรอกเอกสาร และการระบุวัตถุประสงค์ในหนังสือมอบ)
 4. เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับธนาคารทางไปรษณีย์ดังนี้
  • แบบคำขอโอนและรับโอน (ที่ลงนามและประทับตราบริษัทแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ที่ลงนามและประทับตราบริษัทแล้ว หรือ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  • หนังสือรับรองบริษัทฯ (อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองบริษัท)
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เช่าซื้อในนามนิติบุคคลที่จะใช้รับเงินค่ามัดจำเล่มคืน* (ธนาคารจะคืนเงินค่ามัดจำเล่มด้วยวิธีโอนเงินเท่านั้น)
  • สำเนาภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09* (เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ ที่อยู่ของบริษัท)
  กรณีกรรมการบริษัทเป็นชาวต่างชาติ จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง* (Passport) เล่มปัจจุบัน 1 แผ่น
  • สำเนา Non-Immigrant Visa* (หน้าต่ออายุวีซ่าล่าสุด) 1 แผ่น
  * หมายเหตุ : เอกสารที่กำหนดให้จัดส่งเป็นสำเนา ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองฉบับปัจจุบันล่าสุด ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัททุกจุดที่ลงนาม (ยกเว้นเอกสารส่วนตัวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยไม่ต้องประทับตราบริษัท) และในกรณีที่เอกสารของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ตามกฎหมาย PDPA เช่น ข้อมูลกรุ๊ปเลือด ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เป็นต้น ขอให้ขีดฆ่าปิดทึบข้อมูลดังกล่าวและให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ลงนามกำกับในทุกตำแหน่งที่ขีดฆ่าปิดทึบเพิ่มเติมด้วย
 5. หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่รับเล่มทะเบียน คลิกดูวิธีดำเนินการ
 6. ส่งเอกสารข้างต้นแบบลงทะเบียน หรือ แบบ EMS มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ชั้น 6 โซน C (ตึกกลาง) ทีมทะเบียนรถยนต์ OC CODE 8955 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7. หลังจากธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน จะนำส่งเล่มทะเบียนรถให้ท่านทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 3 วันทำการ (ไม่รวมระยะเวลาจัดส่งของไปรษณีย์)
 8. เมื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองแล้ว ขอให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอเงินมัดจำเล่มทะเบียนรถคืน ดังนี้
  • สำเนาเล่มทะเบียน หน้าที่มีการระบุชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
  • สำเนาหน้าเล่มทะเบียนที่แสดงรายการบันทึกของเจ้าหน้าที่
   - เล่มทะเบียนสีฟ้า หน้าที่ 18-19
   - เล่มทะเบียนสีแดง หน้าที่ 12-13
  จากนั้น นำส่งเอกสาร มายังธนาคารตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้ดังนี้
  • E-mail : cardep@scb.co.th
  • ไปรษณีย์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน ชั้น 6 โซน C (ตึกกลาง) ทีมทะเบียนรถยนต์ OC CODE 8955 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • นำส่งเอกสารด้วยตนเองที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่รัชโยธิน เคาน์เตอร์บริการงานทะเบียนรถยนต์ ตึก WEST A ชั้น 1 ห้องรับวางบิล 2 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น.)

  ระยะเวลาดำเนินการ : เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วน จะโอนเงินค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการ