รายละเอียดสินเชื่อ

เป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษา และเพื่อรักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส รวมทั้งบุตร (ไม่รับบุตรบุญธรรม) บิดา มารดา ของตนเองและคู่สมรส ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดสรรแผนการเงินของครอบครัวได้อย่างลงตัว (ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน)

ขอสินเชื่อทั่วไป

 • สมัครง่ายผ่านแอป SCB Easy โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • การขอสินเชื่อต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจน เช่น ใบแจ้ง/ใบเสร็จค่าเล่าเรียน, ใบสรุป/ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ประกอบการขอสินเชื่อ (ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ)
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท (ตามเอกสารแสดงค่าใช้จ่าย)
 • เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน
 • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

เงื่อนไขการขอสินเชื่อและดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาลอัตรา 15% ต่อปี
 • สินเชื่อเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาลผ่อนแสนละ 2,500 บาทต่อเดือนคำนวณจาก กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,500 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 15% ต่อปี
 • สินเชื่อเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาลสามารถ สมัครให้กับตนเอง คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรโดยกำเนิด ของท่านเอง รวมถึง บิดา มารดาของคู่สมรส
 • การขอสินเชื่อต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจน เช่น ใบแจ้ง/ใบเสร็จค่าเล่าเรียน, ใบสรุป/ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ประกอบการขอสินเชื่อ (ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ)

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

 • สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือเปลี่ยนชื่อตัวและ/หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร/ทะเบียนบ้าน (กรณีกู้ให้บุตร/ธิดา)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของคู่สมรส (กรณีสมรสจดทะเบียน)
 • ใบสำคัญการสมรส (กรณีกู้ให้คู่สมรส/ พ่อแม่ของคู่สมรส)

เพิ่มเติม

เอกสารยืนยันรายได้

สำหรับพนักงานประจำ

 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • Statement บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด และหน้าปกสมุดบัญชี

 

สำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ทะเบียนผู้ถือหุ้น บอจ.5
 • ใบทะเบียนพาณิชย์/ใบอนุญาตประกอบกิจการ (ถ้ามี)
 • Statement ในนามส่วนตัว และ/หรือในนามบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด

 

สำหรับอาชีพอิสระ

 • Statement ในนามส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

เพิ่มเติม

เอกสารแสดงวัตถุประสงค์การกู้

สินเชื่อเพื่อการศึกษา

 • ใบเสร็จชำระค่าเล่าเรียน หรือ หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาจากสถาบันการศึกษา /ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนเรียน/ใบลงทะเบียนเรียน ในประเทศไทย (ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ)

 

สินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล

 • ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จชำระค่ารักษาพยาบาล หรือ ใบประเมินค่ารักษาพยาบาล/ ใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล, สถานพยาบาล, คลินิก ในประเทศไทย (ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ)

เพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ