ฝ่ากระแสเงินเฟ้อทะยาน ลงทุน KIKO* อ้างอิงสินทรัพย์คุณภาพ พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนรายเดือน เพราะการเก็บเงินผิดที่ก็มีความเสี่ยง ทั้งผลตอบแทนที่น้อยเกินไปและมูลค่าของเงินก็ค่อยๆด้อยค่าลดลง หากคุณมองหาทางเลือก และโอกาสรับผลตอบแทนที่เหนือกว่า ในช่วงภาวะดอกเบี้ยต่ำและเงินเฟ้อปรับตัวขึ้น ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ และเป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์ภาวะตลาด Sideways ที่มีการแกว่งตัวในกรอบแคบๆ คือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ประเภท “KIKO”

สำหรับ “KIKO” หรือ Knock-In Knock-Out คือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ประเภทที่มีการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาหุ้น หรือ ราคาหุ้นในตะกร้าหลักทรัพย์ หากราคาหุ้นอ้างอิงขึ้นไปแตะกรอบสูงสุดของราคาที่คาดการณ์ไว้ (สังเกตราคาปิดเดือนละครั้งตามวันที่ที่ระบุในสัญญา) นั่นคือ Knock-Out แต่หากราคาหุ้นอ้างอิงลงไปต่ำกว่ากรอบต่ำสุด (สังเกตราคาปิดทุกวันทำการ) เรียกว่า Knock-In โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนแบ่งเป็น 4 กรณี

การลงทุน KIKO เหมาะกับใคร?

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ประเภท KIKO เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในหุ้นกู้ทั่วไป ต้องการมีกระแสเงินสดมาหมุนเวียน ได้รับดอกเบี้ยทุกๆ เดือน และรับความเสี่ยงหุ้นได้ แต่อยากมี Cushion รองรับความผันผวนของราคาหุ้นอ้างอิงหรือที่เราเรียกว่าระดับราคา Knock-In (KI) ให้กับผู้ลงทุน โดยทั่วไป Cushion จะอยู่ที่ประมาณ 20% หรือมากกว่านั้นจากราคาเริ่มต้นของหุ้นอ้างอิง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท KIKO จะไม่คุ้มครองเงินต้น
 

5 จุดเด่นของ KIKO

 1. นักลงทุนสามารถลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภทนี้ได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาลงทุนสั้นประมาณ 6 เดือน
 2. มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในภาวะดอกเบี้ยต่ำ โดยปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ KIKO เฉลี่ย 8% - 10% ต่อปี
 3. อัตราผลตอบแทนของ KIKO ดังกล่าว เป็นผลตอบแทนที่ยังชนะอัตราเงินเฟ้อของไทยที่ 4.9% ในปี 2022 (ที่มา EIC: โดยเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเฉลี่ย 4 เดือนแรกของปีเทียบกับปีก่อนหน้าปรับเพิ่มขึ้น 4.7% โดย EIC ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2022 จะเร่งตัวขึ้นถึง 4.9% นับเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบ 14 ปี)
 4. สร้างกระแสเงินสดระยะสั้น โดยสามารถรับดอกเบี้ยรายเดือนระหว่างอายุตราสาร
 5. สามารถเลือกหุ้นอ้างอิงได้ด้วยตนเอง โดยหุ้นที่เลือกอ้างอิงสำหรับ KIKO เป็นหุ้นขนาดใหญ่ใน SET50 ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและเป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ตรงกับความต้องการ ทั้งนี้ ในแต่ละสัปดาห์จะมีตะกร้าหุ้นแนะนำสำหรับแต่ละสภาวะตลาดที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วมาเสนอขายเพื่อเป็นทางเลือกประกอบการตัดสินใจอีกด้วย

 

        ทั้งนี้ ลูกค้าที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง KIKO จะต้องมีคุณสมบัติเป็นลูกค้า High Net Worth1 ตามเกณฑ์ กลต. เท่านั้น การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท KIKO จะไม่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงในด้านราคาของปัจจัยอ้างอิง ในกรณีนี้คือราคาหุ้นสามัญ รวมถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เนื่องจากหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงมีสภาพคล่องต่ำกว่าหุ้นกู้ทั่วไป เพิ่มเติมจากความเสี่ยงด้านเครดิตจากผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งการลงทุนใน KIKO ถือเป็นการลงทุนในหุ้นกู้ประเภทหนึ่ง จึงไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อ หากผู้ลงทุนซื้อ KIKO 1 ล้านบาท จะมีมูลค่าหน้าตั๋ว 1 ล้านบาท  ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนจะได้รับจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามปกติ

 

1ลูกค้า High Net Worth ตามเกณฑ์ กลต. คือ 1. มีสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมมูลค่าที่พักอาศัย) ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป หรือ 2. มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 4 ล้านบาทขึ้นไป หรือ 3. มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ไม่รวมเงินฝาก) ตั้งแต่10 ล้านบาทขึ้นไป หรือ กรณีที่รวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

 

ข้อมูลโดย หน่วยงาน Investment Product ธนาคารไทยพาณิชย์

สนใจติดต่อ ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนส่วนบุคคลของท่าน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

* ผลตอบแทนและระยะเวลาถือครองเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนด / KIKO เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งมีสภาพคล่องต่ำกว่าหุ้นกู้โดยทั่วไป / หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ทั่วไป เนื่องจากเป็นหุ้นกู้ที่มีลักษณะผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะตราสารหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานย้อนหลังของปัจจัยอ้างอิงก่อนตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและเงินต้นอ้างอิงกับปัจจัยต่าง ๆ และมีความเสี่ยงที่จะสูญเงินลงทุนทั้งหมด หรือบางส่วน หากไม่มีการคุ้มครองเงินต้น หรือคุมครองเงินต้นต่ำกว่า 100% ของเงินลงทุน และมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูงเนื่องจากไม่มีตลาดรองในการซื้อขาย
การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน

คำเตือนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
 1. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที่มีความซับซ้อนมากกว่าหุ้นกู้ทั่วไป เนื่องจากเป็นตราสารที่ประกอบด้วยตราสารหนี้และอนุพันธ์แฝง (embedded derivatives) โดยการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหลายด้าน เช่น ความเสี่ยงของปัจจัยอ้างอิง ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร เป็นต้น
 2. ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชุดนี้ไม่ได้มีการคุ้มครองเงินต้น นอกจากนั้น หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงยังเป็นตราสารที่มีสภาพคล่องต่ำและมีตลาดรองที่มีขอบเขตจากัด ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
 3. ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจจะเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหลายชุด ซึ่งหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละชุดจะมีอายุแตกต่างกัน และมีความเสี่ยงไม่เท่ากัน ซึ่งโดยทั่วไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอายุมากกว่าจะมีความเสี่ยงสูงกว่า
 4. การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้เป็นธุรกรรมที่ไม่ใช่ "เงินฝาก" และธุรกรรมการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากแต่อย่างใด
 5. ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องไม่เสนอขาย / โอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
 6. เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและเงินต้นอ้างอิงกับปัจจัยต่าง ๆ และผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเงินลงทุนหากไม่มีการคุ้มครองเงินต้น
 7. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะตราสารหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานย้อนหลังของปัจจัยอ้างอิงก่อนตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ