ตอบโจทย์การลงทุนในภาวะดอกเบี้ยต่ำ และเงินเฟ้อปรับตัวสูง ด้วยการลงทุนใน KIKO หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ที่อ้างอิงสินทรัพย์คุณภาพ  ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในแวดวงนักลงทุนรายใหญ่ โดยมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอเป็นรายเดือน ในอัตราที่สูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป สามารถตอบโจทย์ได้ดีในภาวะที่ตลาดหุ้น Sideway หรือราคาหุ้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ จึงเชื่อมั่นได้ว่าการลงทุน KIKO เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจของนักลงทุน

KIKO หรือ Knock-In Knock-Out Equity Note คือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ประเภทที่มีการจ่ายคืนเงินต้นและผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาหุ้น หรือ ราคาหุ้นในตะกร้าหลักทรัพย์

จุดเด่นของ KIKO

 1. ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาลงทุนสั้นประมาณ 6 เดือน
 2. โอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไป เฉลี่ยดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย ของ KIKO 6% - 8% ต่อปี**
 3. ไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อ KIKO
 4. สร้างกระแสเงินสดระยะสั้น รับดอกเบี้ยรายเดือนระหว่างอายุตราสาร
 5. หุ้นอ้างอิงเป็นหุ้นขนาดใหญ่ใน SET50 ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและเป็นที่ยอมรับ 

**อัตราผลตอบแทน ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์อ้างอิงที่ผู้ลงทุนเลือกใช้อ้างอิงรวมไปถึงสภาวะตลาดและความผันผวนของราคารหลักทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงในแต่ละช่วงขณะที่ถือครองหลักทรัพย์

ตัวอย่างหุ้นกู้ KIKO แนะนำจาก SCB ประจำสัปดาห์ที่ 10 ก.ค. 2566 –  14 ก.ค. 2566

***หุ้นที่แสดงเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น หุ้นจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาเสนอขาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนส่วนบุคคลของท่าน

·  Knock-In Price (KI) คือ ราคาหุ้นอ้างอิงขั้นต่ำที่ตกลงกันไว้ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตั้งต้น เช่น 80% ของราคาตั้งต้น 

·  Knock-Out Price (KO) คือ ราคาหุ้นอ้างอิงที่กรอบขั้นสูงที่ตกลงกันไว้ เป็นราคาที่สูงกว่าหรือเท่ากับราคาตั้งต้น (ขึ้นกับประเภทของ KIKO)

·  Strike Price คือ ราคาต้นทุนของหุ้นที่ลูกค้าได้รับ ในกรณีที่ลูกค้าได้รับหุ้นคืนแทนเงินต้น

·  คู่หุ้น คือหุ้นที่อนุพันธ์แฝงอ้างอิง เช่น หุ้น PTT, หุ้น AOT

 

หมายเหตุ: ผลตอบแทนและระยะเวลาถือครองเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญากำหนด

KIKO จ่ายผลตอบแทนอย่างไร?

KIKO เหมาะกับใคร?

 1. ผู้ที่ต้องการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากและหุ้นกู้ทั่วไป
 2. ผู้ที่ต้องการกระแสเงินสดมาหมุนเวียนจากดอกเบี้ยทุกๆเดือน
 3. ผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงในการขาดทุนเงินต้นได้ หากราคาหุ้นอ้างอิงปรับตัวลดลงมากกว่ากรอบราคาที่ตกลงกันไว้ ณ วันสิ้นสุดสัญญา
 4. ผู้ที่มองว่าความเคลื่อนไหวของหุ้นไทยภาวะตลาด Sideways จะมี Upside จำกัด เช่น อยู่ในกรอบ -20% ถึง 2%
 5. ผู้ลงทุนรายใหญ่ 1  ตามเกณฑ์ (High Net Worth) เนื่องจาก KIKO เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อน จึงไม่สามารถซื้อเหมือนหุ้นทั่วไป

 

1 คุณสมบัติผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ประกอบด้วย คุณสมบัติด้านฐานะการเงิน และ คุณสมบัติความรู้หรือประสบการณ์ตามเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กำหนด

สนใจติดต่อ ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนส่วนบุคคลของท่าน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

*ผลตอบแทนและระยะเวลาถือครองเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนด / KIKO เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งมีสภาพคล่องต่ำกว่าหุ้นกู้โดยทั่วไป / หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนกว่าหุ้นกู้ทั่วไป เนื่องจากเป็นหุ้นกู้ที่มีลักษณะผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารอนุพันธ์ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะตราสารหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานย้อนหลังของปัจจัยอ้างอิงก่อนตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและเงินต้นอ้างอิงกับปัจจัยต่าง ๆ และมีความเสี่ยงที่จะสูญเงินลงทุนทั้งหมด หรือบางส่วน หากไม่มีการคุ้มครองเงินต้น หรือคุ้มครองเงินต้นต่ำกว่า 100% ของเงินลงทุน และมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูงเนื่องจากไม่มีตลาดรองในการซื้อขาย
 การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที่มีสภาพคล่องต่ำ และมีตลาดรองจำกัด ทำให้ผู้ลงทุนอาจซื้อขายไม่สะดวก
 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้เป็นหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีการชำระเงินต้นและผลตอบแทน (ถ้ามี) เป็นเงิน และ/หรือ ตราสารทุนอ้างอิง ณ วันที่ครบกำหนดอายุ ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของตราสารทุนอ้างอิง ณ วันที่ครบกำหนดอายุ ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของตราสารทุนอ้างอิงและมีโอกาสที่ราคาตราสารทุนอ้างอิงจะต่ำกว่าราคาใช้สิทธิอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีโอกาสเท่ากับศูนย์ ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้ไม่มีการคุ้มครองเงินต้นแม้ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจนถึงวันที่ครบกำหนดอายุ
 ในระหว่างอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อาจมีข้อกำหนดให้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงถูกไถ่ถอนก่อนกำหนดวันที่ครบกำหนดอายุ (Early Redemption) โดยในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงก่อนวันที่ครบกำหนดอายุ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืนทั้งจำนวนและ/หรืออาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้
 ในกรณีที่มีเหตุที่อาจมีการปรับราคา ตัวแทนคำนวณเงินอาจทำการปรับราคาเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ หรือเปลี่ยนปัจจัยอ้างอิงใหม่ ตามที่ตัวแทนคำนวณเงินพิจารณาเห็นเหมาะสม หรืออาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้  ทั้งนี้ ก่อนลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและหนังสือกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

คำเตือนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
 1. หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเป็นตราสารที่มีความซับซ้อนมากกว่าหุ้นกู้ทั่วไป เนื่องจากเป็นตราสารที่ประกอบด้วยตราสารหนี้และอนุพันธ์แฝง (embedded derivatives) โดยการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหลายด้าน เช่น ความเสี่ยงของปัจจัยอ้างอิง ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร เป็นต้น
 2. ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงชุดนี้ไม่ได้มีการคุ้มครองเงินต้น นอกจากนั้น หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงยังเป็นตราสารที่มีสภาพคล่องต่ำและมีตลาดรองที่มีขอบเขตจากัด ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
 3. ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจจะเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหลายชุด ซึ่งหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงแต่ละชุดจะมีอายุแตกต่างกัน และมีความเสี่ยงไม่เท่ากัน ซึ่งโดยทั่วไปหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีอายุมากกว่าจะมีความเสี่ยงสูงกว่า
 4. การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงนี้เป็นธุรกรรมที่ไม่ใช่ "เงินฝาก" และธุรกรรมการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากแต่อย่างใด
 5. ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงและผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะต้องไม่เสนอขาย / โอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
 6. เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและเงินต้นอ้างอิงกับปัจจัยต่าง ๆ และผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเงินลงทุนหากไม่มีการคุ้มครองเงินต้น
 7. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะตราสารหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานย้อนหลังของปัจจัยอ้างอิงก่อนตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง