11 พฤษภาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567

 

ให้งาน HR เป็นเรื่องง่าย พร้อมมีทีมงานให้ความช่วยเหลือ

รายละเอียดและเงื่อนไขสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SCB Payroll

จำนวนพนักงาน
ต่อบริษัท
ค่าบริการราคาพิเศษ
/ พนักงาน / เดือน (บาท)
ค่าบริการราคาปกติโดยเฉลี่ย
/ พนักงาน / เดือน (บาท)
ตัวอย่างการคำนวณ
ค่าบริการรายเดือน (บาท)
20 คน หรือต่ำกว่า รับฟรี !! โปรแกรมบริการจัดการงาน HR มูลค่า 1,590 บาท
ตลอดอายุการเป็น SCB Payroll
21-100 คน 60 71 จำนวนพนักงาน 25 คน (25 x 60 บาท)
ราคาพิเศษ 1,500 บาท ต่อเดือน (ราคาปกติ 2,290 บาท)
101-300 คน 50 61 จำนวนพนักงาน 125 คน (125 x 50 บาท)
ราคาพิเศษ 6,200 บาท ต่อเดือน (ราคาปกติ 7,990 บาท)
>300 คน 45 52 จำนวนพนักงาน 350 คน ราคา (350 x 45 บาท)
ราคาพิเศษ 13,454 บาท ต่อเดือน (ราคาปกติ 20,590 บาท)

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

  1. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับบริษัทที่จ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านบัญชี SCB (“SCB Payroll”) กรณีเป็นลูกค้าใหม่ และลูกค้าปัจจุบันเท่านั้น 
  2. รับสิทธิ์ใช้งานโปรแกรมจัดการงาน HR ฟรี : สำหรับบริษัทที่มีพนักงานไม่เกิน 20 คน และ รับสิทธิ์ใช้งาน โปรแกรมจัดการงาน HR ราคาพิเศษ : สำหรับบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 21 คนขึ้นไป (คำนวณค่าบริการตั้งแต่พนักงานคนแรก เช่น 25 คน ค่าบริการ = 25 คน x 60 บาท = 1,500 บาท/เดือน)
  3. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า SCB Payroll เท่านั้น โดยสามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้ตลอดอายุการเป็น SCB Payroll หากตรวจสอบพบว่าบริษัทไม่ได้เป็นลูกค้า SCB Payroll แล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการมอบสิทธิพิเศษนี้ โดยผู้ให้บริการโปรแกรมจัดการงาน HR (empeo) จะแจ้งค่าบริการในราคาปกติที่ต้องชำระให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ก่อนมีการเรียกเก็บเงิน ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์จะใช้งานต่อหรือยกเลิกการใช้งานได้โดยตรงที่ผู้ให้บริการ โปรแกรมจัดการงาน HR (empeo)
  4. ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าบริการเป็นแบบรายเดือน หรือรายปี รวมถึงวิธีการในการชำระค่าบริการได้ โดยติดต่อกับผู้ให้บริการ โปรแกรมจัดการงาน HR (empeo) โดยตรง
  5. ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ในการยกเลิกใช้บริการได้โดยตรงกับผู้ให้บริการโปรแกรมจัดการงาน HR (empeo) ล่วงหน้าก่อนมีการแจ้งเรียกเก็บค่าบริการในรอบบิลถัดไป โดยจะไม่กระทบการใช้บริการ SCB Payroll
  6. ลูกค้าบริษัทได้อ่านและรับทราบเงื่อนไขการลงทะเบียนสิทธิ์นี้ และยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตนเอง หลังจากที่กดยืนยันรับสิทธิ์แล้ว ผู้ให้บริการโปรแกรมจัดการงาน HR (empeo) จะติดต่อกลับท่านผ่านทางช่องทางที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อแจ้งรายละเอียดการใช้งานภายใน 3 วันทำการ
  7. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรแกรมจัดการงาน HR (empeo) ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเสียหาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นอันเกิดขึ้นกับบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท โกไฟว์ จำกัด เบอร์โทร 02-784-5855 เวลา 9.00 น. - 21.00 น. วันจันทร์ถึงเสาร์ หรือผ่านช่องทาง live chat บนหน้าเว็บไซต์ www.myempeo.com, www.myempeo.com/scb-support
  8. ธนาคาร และ บริษัท โกไฟว์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการรับสิทธิพิเศษนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับเว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ บริษัท โกไฟว์ จำกัด เป็นที่สุด
  9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-722-2222
  10. ระยะเวลาในการรับสิทธิพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567