ลักษณะบริการ

Bank Payment Obligation (BPO) หมายถึง คำรับรองการชำระเงินที่ออกโดย Obligor Bank ที่มีต่อ Recipient Bank ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าข้อมูลการค้า (ที่ได้รับจากผู้ขาย) ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน BPO (เงื่อนไขที่ผู้ซื้อกำหนดไว้เพื่อให้ผู้ขายปฏิบัติตาม)

  • Obligor Bank หมายถึง ธนาคารของผู้ซื้อ ซึ่งเป็นผู้ออก BPO
  • Recipient Bank หมายถึง ธนาคารของผู้ขาย ซึ่งถือเป็นผู้รับผลประโยชน์ตาม BPO
  • ข้อมูลการค้า หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขาย และแสดงถึง performance ของผู้ขายในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ซื้อ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้านต่างๆ ได้แก่ commercial, transport, insurance หรือ certificate โดยผู้ขายจะต้องจัดส่งให้แก่ธนาคาร เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน BPO ต่อไป

ดังนั้น BPO จึงสามารถใช้เป็นวิธีการชำระเงินประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะเหมือนกับ Letter of Credit (L/C) เนื่องจากผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระเงินก็คือธนาคารของผู้ซื้อ และภาระผูกพันดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ขายทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม BPO มีข้อแตกต่างจาก L/C ตรงที่ใช้การตรวจสอบ “ข้อมูล” โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Transaction Matching Application: TMA) แทนที่การตรวจสอบ “เอกสาร” โดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร รวมทั้งสามารถรองรับวิธีการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แทนที่การส่งเอกสารจริง

จุดเด่นของบริการ

ธนาคารในฐานะ Recipient Bank ให้บริการยืนยันการชำระเงินตาม BPO ที่ผู้ขายไม่มั่นใจว่าจะได้รับชำระเงินค่าสินค้า เพราะไม่เชื่อมั่นในความน่าเชื่อถือของ Obligor Bank หรือประเทศของ Obligor Bank

หลังจากที่ผู้ขายส่งข้อมูลการค้าให้กับธนาคาร และผลการตรวจสอบโดยระบบ TMA ออกมาถูกต้อง ธนาคารจะมีภาระผูกพันในการชำระเงินแทนในกรณีที่ธนาคารทราบว่า Obligor Bank ไม่สามารถชำระเงินได้ หรือประเทศของ Obligor Bank มีข้อบังคับห้ามชำระเงิน
ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ

  • รับยืนยันการชำระเงินตาม BPO ที่เปิดโดย Obligor Bank ต่างๆ ครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก

  • สะดวกในการส่งใบคำขอใช้บริการผ่านศูนย์ธุรกิจต่างประเทศของธนาคารที่ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือเลือกส่งคำสั่งขอใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางการติดต่อ

สมัครออนไลน์

เพียงกรอกข้อมูลเบื้องต้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

สมัคร